Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
GSA - Euroopan GNSS-virasto

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

GSA - Euroopan GNSS-virasto

Euroopan unioni (EU) on perustanut viraston, jonka tehtävänä on maksimoida satelliittinavigointijärjestelmään (GNSS) tehtyjen eurooppalaisten investointien tuotto hyödyttämällä järjestelmän käyttäjiä sekä kasvattamalla taloutta ja kilpailukykyä.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 912/2010, annettu 22 päivänä syyskuuta 2010, Euroopan GNSS-viraston perustamisesta, eurooppalaisten satelliittinavigointiohjelmien hallintorakenteista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1321/2004 kumoamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 683/2008 muuttamisesta

TIIVISTELMÄ

Euroopan unioni (EU) on perustanut viraston, jonka tehtävänä on maksimoida satelliittinavigointijärjestelmään (GNSS) tehtyjen eurooppalaisten investointien tuotto hyödyttämällä järjestelmän käyttäjiä sekä kasvattamalla taloutta ja kilpailukykyä.

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetuksella (EU) N:o 912/2010 perustetaan Euroopan maailmanlaajuinen satelliittinavigointijärjestelmävirasto (GNSS), joka on aiemman eurooppalaisen GNSS-järjestelmän valvontaviranomaisen uusi nimi, ja muutetaan viraston tehtäviä.

Asetuksen myötä otetaan käyttöön julkiset GNSS-ohjelmien vuosille 2014-2020 tehdyt hallintojärjestelyt, jotka on määritetty asetuksessa (EU) N:o 1285/2013. Viraston tehtävänä ei ole enää GNSS-ohjelmiin liittyvien julkisten intressien hallinnointi (näistä tehtävistä vastaa nyt Euroopan komissio).

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

GNSS-virasto on EU-tason elin, jonka vastuualueena on:

 • oman maailmanlaajuisen satelliittinavigointijärjestelmän turvallisuusjärjestelyjä koskevien hyväksyntätoimien* varmistaminen
 • Galileon turvallisuuden valvontakeskuksen toiminnasta huolehtiminen
 • GNSS-palveluiden edistämis- ja markkinointitoimiin osallistuminen
 • muut komission osoittamat tehtävät koskien Galileo- ja EGNOS-ohjelmien täytäntöönpanoa, mukaan lukien ohjelman hallinnointi.

Rakenne

Virastoon kuuluu kolme elintä

 • 1.

  Hallintoneuvosto: vastaa siitä, että virasto hoitaa tehtävänsä sekä huolehtii turvallisuusjärjestelyjen hyväksyntätoimien resursseista ja budjettiin liittyvistä asioista.

 • 2.

  Toimitusjohtaja: hallintoneuvoston nimittämä henkilö, joka johtaa virastoa ja edustaa sitä.

 • 3.
  Turvallisuusjärjestelyjen hyväksyntälautakunta: vastaa turvallisuusjärjestelyjen hyväksynnästä ja varmistaa, että järjestelmät ovat yhdenmukaisia turvallisuusvaatimusten kanssa ennen kaikkia merkittäviä ohjelmointipäätöksiä, kuten
  • turvallisuusjärjestelyjen hyväksymisstrategian hyväksyntä
  • satelliittien laukaisu
  • järjestelmien ja maa-asemien* käytön valtuutus.

Turvallisuusjärjestelmien hyväksyntätoimien itsenäisyys

Asetusta (EU) N:o 912/2010 muutettiin asetuksella (EU) N:o 512/2014, jotta se voitaisiin sovittaa yhteen uuden asetuksessa (EU) N:o 1285/2013 määritetyn Euroopan GNSS-viraston hallintorakenteen kanssa. Käyttöön otetuilla muutoksilla varmistetaan turvallisuusjärjestelmien hyväksyntätoimien itsenäisyys sekä niiden ja viraston muiden toimien välinen ero. Niitä ovat

 • turvallisuusjärjestelyjen hyväksyntälautakunnan lisävaltuudet
 • turvallisuusjärjestelyjen hyväksyntälautakunta, ei hallintoneuvosto, vastaa viraston järjestelmän turvallisuusjärjestelyjen hyväksyntään liittyvien ohjelmien valmisteluista ja hyväksynnästä
 • turvallisuusjärjestelyjen hyväksyntälautakunnan puheenjohtaja johtaa turvallisuusjärjestelyjen hyväksyntätoimia ja varmistaa, että ne pannaan täytäntöön.

MILLOIN ASETUSTA SOVELLETAAN?

9. marraskuuta 2010 alkaen.

Lisätietoja saatavana Euroopan GNSS-viraston verkkosivustolta.

KESKEISET TERMIT

* Turvallisuusjärjestelyjen hyväksyntä: yhteensopivuuden varmistaminen soveltuvien neuvoston ja komission laatimien turvallisuussääntöjen ja -asetusten kanssa. Lisätietoa turvallisuusjärjestelyjen hyväksynnän yleisistä periaatteista, vastuualueista ja tehtävistä asetuksen (EU) N:o 912/2010 III luvussa.

* Maa-asemat: maanpäällinen laite, joka on varustettu ottamaan vastaan tai sekä ottamaan vastaan että siirtämään signaaleja tietoliikennesatelliitteihin tai niistä pois.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EU) N:o 912/2010

9.11.2010

-

EUVL L 276, 20.10.2010, s. 11-21

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EU) N:o 1285/2013

23.12.2013

-

EUVL L 347, 20.12.2013, s. 1-24

Asetus (EU) N:o 512/2014

23.5.2014

-

EUVL L 150, 20.5.2014, s. 72-92

Viimeisin päivitys: 06.08.2015

Top