Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tieliikenteen älykkäiden liikennejärjestelmien käyttöönotto Euroopassa

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Tieliikenteen älykkäiden liikennejärjestelmien käyttöönotto Euroopassa

Älykkään liikennejärjestelmän (ITS) avulla on tarkoitus luoda puhtaampi, turvallisempi ja tehokkaampi liikennejärjestelmä Euroopan unioniin (EU).

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/40/EU, annettu 7 päivänä heinäkuuta 2010, tieliikenteen älykkäiden liikennejärjestelmien käyttöönoton sekä tieliikenteen ja muiden liikennemuotojen rajapintojen puitteista.

TIIVISTELMÄ

Älykkään liikennejärjestelmän (ITS) avulla on tarkoitus luoda puhtaampi, turvallisempi ja tehokkaampi liikennejärjestelmä Euroopan unioniin (EU).

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivin tarkoitus on rohkaista innovatiivisten liikenneteknologioiden kehitystä älykkään liikennejärjestelmän luomiseksi (ITS). Tämä toteutetaan ottamalla käyttöön yhteiset EU-standardit ja määritykset. Niiden tarkoituksena on laatia yhteentoimiva* ja tehokas ITS-palvelu sekä antaa EU-maiden päättää itsenäisesti, mihin järjestelmiin ne investoivat.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

ITS kattaa laajan palvelualueen

Direktiivi koskee älykkään liikennejärjestelmän (ITS) sovelluksia ja palveluja EU:n tieliikennealalla sekä tapaa, jolla sovellukset kommunikoivat muiden liikennemuotojen kanssa.

ITS-järjestelmät soveltavat tieto- ja viestintäteknologiaa tieliikenteen alalla, mukaan lukien infrastruktuuri, ajoneuvot ja käyttäjät, sekä liikenteen ja liikkuvuuden hallinnassa.

Seuraavat kohdat on asetettu määritysten ja standardien kehityksen ensisijaisiksi aloiksi:

 • tie-, liikenne- ja matkadatan optimaalinen käyttö, esimerkiksi antamalla tienkäyttäjille mahdollisuus suunnitella matka
 • liikenteen ja rahtitoimintojen hallintaan liittyvien ITS-palvelujen jatkuvuus (toisin sanoen palvelut, jotka toimivat keskeytyksettä, kun kuorma-auto ylittää valtion rajan)
 • tieliikenteen turvallisuuteen ja turvaamiseen liittyvät ITS-sovellukset (esimerkiksi heikosta näkyvyydestä, tiellä olevista ihmisistä, eläimistä ja jätteistä varoittavat hälytykset)
 • ajoneuvon yhdistäminen liikenneinfrastruktuuriin, toisin sanoen ajoneuvojen varustaminen sellaisella laitteistolla, joka mahdollistaa datan- tai tiedonvaihdon.

Näillä ensisijaisilla aloilla on kuusi ensisijaista toimea, joissa keskitytään seuraavaan:

 • 1.

  EU:n laajuiset multimodaaliset matkatietopalvelut (eri liikennemuotoja sisältäviin matkoihin, esimerkiksi juna ja laiva)

 • 2.

  EU:n laajuiset tosiaikaiset liikennetietopalvelut

 • 3.

  kuinka liikenneturvallisuuteen liittyvät yleiset vähimmäisliikennetiedot voidaan tarjota ilmaiseksi käyttäjille

 • 4.

  yhteentoimivan EU:n laajuisen hätäpuhelujärjestelmän (eCall) yhtenäinen saatavuus

 • 5.

  turvallisia pysäköintialueita koskevat tietopalvelut kuorma-autoille ja hyötyajoneuvoille

 • 6.

  turvallisia pysäköintialueita koskevat varauspalvelut kuorma-autoille ja hyötyajoneuvoille.

ITS-järjestelmän sovellusten ja palvelujen käyttöönottamiseksi EU-maiden on mahdollistettava komission hyväksymien määrityksien soveltaminen. Yksittäisillä EU-mailla on oikeus päättää sovellusten ja palvelujen käyttöönotosta omassa maassaan.

Tieliikenneonnettomuuksien ilmoittaminen eCall-palveluun

EU:n laajuinen eCall-palvelu on yksi esimerkki kuudesta ensisijaisesta toimesta. Työn alla on eCall-palvelu, jonka kautta voidaan ilmoittaa tieliikenneonnettomuuksista koko EU:n alueella. Tarkoituksena on, että vakavissa tieliikenneonnettomuuksissa 112 eCall -palvelu yhdistyy automaattisesti Euroopan yhteiseen hätänumeroon 112 ja ilmoittaa ajoneuvon sijainnin pelastuspalveluun. Tämän jälkeen järjestelmä avaa puheyhteyden alueen hätäkeskukseen ja onnettomuutta koskevat tiedot, mukaan lukien tapahtuma-aika, onnettomuuteen joutuneen ajoneuvon tarkka sijainti ja matkustussuunta, välitetään pelastuspalveluun. eCall-hätäpuheluiden riittävän kuuluvuuden ja käsittelyn mahdollistamiseksi EU-maat ovat sopineet tarvittavan eCall-hätäkeskusinfrastruktuurin käyttöönotosta viimeistään 1. lokakuuta 2017 mennessä.

Ensisijaisia toimia koskeva työ on jatkuvaa

Vuonna 2014 hyväksytyssä ITS-direktiivin täytäntöönpanoa käsittelevässä kertomuksessa todetaan, että kolme määritystä on saanut hyväksynnän (eCall, tieliikenneturvallisuuteen liittyvät yleiset vähimmäisliikennetiedot sekä turvallisia pysäköintialueita koskevat tietopalvelut).

Koko EU:n kattavia reaaliaikaisia liikennetietoja koskevat määritykset hyväksyttiin joulukuussa 2014, ja EU:n laajuisia multimodaalisia matkatietopalveluja koskevat määritykset ovat valmistumassa vuonna 2015. Viimeiseen ensisijaiseen toimeen - turvallisia pysäköintialueita koskevat varauspalvelut kuorma-autoille ja hyötyajoneuvoille - liittyviä toimenpiteitä ei ole suunnitteilla lähitulevaisuudessa.

MILLOIN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiiviä on sovellettu 26.10.2010 alkaen.

TAUSTAA

Tieliikenteen määrän odotetaan kasvavan EU:ssa. Tämä johtanee lisääntyviin liikenneruuhkiin, energiankulutuksen kasvuun, ympäristöongelmiin ja yhteiskunnallisiin ongelmiin. Ratkaisut edellyttävät innovaatioita, kuten ITS-järjestelmiä. Ne ovat kehittyneitä sovelluksia, jotka pyrkivät tarjoamaan eri liikennemuotoja ja liikenteen hallintaa koskevia innovatiivisia palveluja. Näin eri käyttäjät saavat paremmin tietoa liikenteen olosuhteista ja voivat hyödyntää liikenneverkkoja turvallisemmin ja paremmin.

Lisätietoja saatavana Euroopan komission älykkäitä liikennejärjestelmiä koskevalta verkkosivustolta.

AVAINTERMI

* Yhteentoimiva: järjestelmien ja niiden osana toimivien liiketoimintaprosessien kyky datanvaihtoon sekä tiedon ja tietämyksen jakamiseen.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 2010/40/EU

26.8.2010

27.2.2012

EUVL L 207, 6.8.2010, s. 1-13

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EU) N:o 305/2013

23.4.2013 - lukuun ottamatta jo käyttöön otettuja infrastruktuureja (23.4.2014)

-

EUVL L 91, 3.4.2013, s. 1-4

Asetus (EU) N:o 885/2013

1.10.2013 - lukuun ottamatta jo käyttöön otettuja palveluja (1.10.2015)

-

EUVL L 247, 18.9.2013, s. 1-5

Asetus (EU) N:o 886/2013

1.10.2013 - lukuun ottamatta jo käyttöön otettuja palveluja (1.10.2015)

-

EUVL L 247, 18.9.2013, s. 6-10

Asetus (EU) N:o 2015/962

13.7.2017

-

EUVL L 157, 23.6.2015, s. 21-31

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 585/2014/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, yhteentoimivan EU:n laajuisen eCall-palvelun käyttöönotosta (EUVL L 164, 3.6.2014, s. 6-9).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/758, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2015, hätänumeroon 112 perustuvan ajoneuvoon asennettavan eCall-järjestelmän käyttöönottoa koskevista tyyppihyväksyntävaatimuksista ja direktiivin 2007/46/EY muuttamisesta (EUVL L 123, 19.5.2015, s. 77-89).

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle: Tieliikenteen älykkäiden liikennejärjestelmien käyttöönoton sekä tieliikenteen ja muiden liikennemuotojen rajapintojen puitteista 7 päivänä heinäkuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/40/EU täytäntöönpano (COM(2014) 642 final, 21.10.2014).

Viimeisin päivitys: 02.04.2015

Top