Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kansainvälisen linja-autoliikenteen markkinoille pääsy

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kansainvälisen linja-autoliikenteen markkinoille pääsy

Palvelujen tarjoamisen vapaus on eräs yhteisen liikennepolitiikan perusperiaate ja edellyttää, että kaikilla EU-maiden liikenteenharjoittajilla on pääsy kansainvälisille liikennemarkkinoille ilman kansalaisuuteen tai sijoittautumispaikkaan perustuvaa syrjintää. Asetuksessa säädetään edellytykset toiminnanharjoittajien EU:n alueella toisen lukuun tai omaan lukuun linja-autoilla harjoittamalle kansainväliselle henkilöliikenteelle.

TIIVISTELMÄ

Asetuksella yhdistetään asetukset (ETY) N:o 684/92 ja (EY) N:o 12/98 yhdeksi asetukseksi. Näin selkeytetään ja yksinkertaistetaan EU:n alueella maantiellä harjoitettavaan kansainväliseen henkilöliikenteeseen sovellettavia sääntöjä ja niitä edellytyksiä, joilla muut kuin EU-maasta olevat liikenteenharjoittajat voivat harjoittaa kansallista liikennettä EU-maassa.

Palvelujen tarjoamisen vapaus

Liikenteenharjoittaja saa harjoittaa linja-autoilla säännöllistä kansainvälistä liikennettä, mukaan lukien säännöllinen erityisliikenne ja satunnaisliikenne, ilman kansalaisuuteen tai sijoittautumispaikkaan perustuvaa syrjintää, jos

  • hänellä on kansallisessa lainsäädännössä säädettyjen markkinoille pääsyä koskevien edellytysten mukaisesti oikeus harjoittaa säännöllistä liikennettä siinä EU-maassa, johon hän on sijoittautunut
  • hän täyttää EU:n säännösten mukaiset edellytykset kansallisen ja kansainvälisen maanteiden henkilöliikenteen harjoittajan ammattiin pääsylle
  • hän täyttää EU:n lainsäädännön vaatimukset kuljettajiin ja ajoneuvoihin sovellettavien vaatimusten osalta.

Yhteisön liikennelupa

Linja-autoilla harjoitettava kansainvälinen henkilöliikenne edellyttää yhteisön liikennelupaa. Sen myöntää sen EU-maan toimivaltainen viranomainen, johon liikenteenharjoittaja on sijoittautunut. Lupa myönnetään liikenteenharjoittajan nimellä enintään kymmeneksi vuodeksi, ja se voidaan uusia. Sitä ei saa siirtää toiselle. EU-maat voivat päättää, että yhteisön liikennelupa antaa oikeuden myös kansallisen liikenteen harjoittamiseen.

Luvanvarainen säännöllinen liikenne

Lupa myönnetään liikenteenharjoittajan nimellä enintään viideksi vuodeksi, ja se voidaan uusia. Sitä ei saa siirtää toiselle. Luvan saanut liikenteenharjoittaja voi kuitenkin sen EU-maan, jonka alueella lähtöpaikka sijaitsee, toimivaltaisen viranomaisen suostumuksella hoitaa liikennettä alihankkijan välityksellä. Lupa annetaan kaikkien niiden EU-maiden toimivaltaisten viranomaisten yhteisellä suostumuksella, joiden alueella matkustajia otetaan kyytiin tai jätetään kyydistä. Luvassa on eriteltävä liikennelaji, matkareitti, pysähdykset ja aikataulut ja luvan voimassaoloaika. Lupa myös oikeuttaa sen haltijan hoitamaan säännöllistä liikennettä kaikkien niiden EU-maiden alueilla, joiden kautta matkareitti kulkee.

Lupa myönnetään, ja se voidaan uusia tai sitä voidaan muuttaa, paitsi jos

  • hakija ei pysty harjoittamaan luvassa edellytettyä liikennettä niillä välineillä, jotka hänellä on käytössään
  • hakija on jättänyt noudattamatta kansallista tai kansainvälistä tieliikennelainsäädäntöä
  • lupaehtoja ei ole noudatettu, kun kyse on luvan uusimista koskevasta hakemuksesta
  • EU-maa katsoo, että kyseinen liikenne aiheuttaisi vakavaa haittaa yhden tai useamman julkisen palvelun tarjoamista koskevan sopimuksen soveltamisalaan kuuluvan vertailukelpoisen liikenteen kannattavuudelle
  • EU-maa katsoo, että palvelun pääasiallisena tarkoituksena ei ole kuljettaa matkustajia eri EU-maiden välillä.

Säännöllistä liikennettä harjoittavan liikenteenharjoittajan on toteutettava kaikki toimenpiteet varmistaakseen, että liikenne täyttää jatkuvuutta, säännöllisyyttä ja kuljetuskapasiteettia koskevat vaatimukset ja on toimivaltaisen viranomaisen asettamien edellytysten mukaista. Tästä vaatimuksesta voidaan poiketa vain ylivoimaisen esteen sattuessa.

Kabotaasi

Kabotaasiliikenne on sallittu seuraavan liikenteen osalta:

  • maanteiden kansallinen henkilöliikenne, jota liikenteenharjoittaja harjoittaa tilapäisesti vastaanottavassa EU-maassa
  • matkustajien ottaminen kyytiin tai jättäminen kyydistä samassa EU-maassa kansainvälisen säännöllisen liikenteen yhteydessä edellyttäen, että kabotaasi ei ole kyseisen liikenteen pääasiallinen tarkoitus.

Valvonta ja seuraamukset

Säännöllisen liikenteen harjoittajien on käytettävä joko henkilökohtaisia tai ryhmille tarkoitettuja matkalippuja, joista ilmenevät lähtö- ja saapumispaikka, lipun voimassaoloaika ja kuljetuksen hinta.

Jos liikenteenharjoittaja on rikkonut vakavasti EU:n tieliikennelainsäädäntöä, sen EU-maan, johon kyseinen liikenteenharjoittaja on sijoittautunut, toimivaltainen viranomainen toteuttaa asianomaiset toimet, joihin voi kuulua varoitus tai hallinnollisten seuraamusten määrääminen. Jos muu kuin EU-maasta oleva liikenteenharjoittaja rikkoo vakavasti EU:n tieliikennelainsäädäntöä, sen EU-maan, jonka alueella rikkomus on todettu, on toimitettava sen EU-maan, johon liikenteenharjoittaja on sijoittautunut, toimivaltaisille viranomaisille kuvaus rikkomustapauksesta, rikkomuksen luokasta, tyypistä ja vakavuusasteesta sekä määrätyistä seuraamuksista. Kaikki vakavat rikkomukset on merkittävä maantiekuljetusyrityksiä koskevaan kansalliseen sähköiseen rekisteriin.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetus tuli voimaan 4. joulukuuta 2009.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1073/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, kansainvälisen linja-autoliikenteen markkinoille pääsyä koskevista yhteisistä säännöistä ja asetuksen (EY) N:o 561/2006 muuttamisesta (EUVL L 300, 14.11.2009, s. 88–105)

Asetukseen (EY) N:o 1073/2009 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan viitteeksi.

Viimeisin päivitys: 13.12.2015

Top