Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Maanteiden EU:n tavaraliikenteen markkinoille pääsyä koskevat yhteiset säännöt

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Maanteiden EU:n tavaraliikenteen markkinoille pääsyä koskevat yhteiset säännöt

Kansainvälinen tieliikenne* on täysin vapaata Euroopan unionissa (EU). Muuhun kuin kyseessä olevaan EU-maahan sijoittautuneiden liikenteenharjoittajien harjoittamaa kansallista liikennettä, niin sanottua kabotaasiliikennettä*, on kuitenkin rajoitettu. Yhteisten sääntöjen käyttöönotto kansainvälisille markkinoille ja kabotaasimarkkinoille pääsystä auttaa edistämään oikeudenmukaista kilpailua.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1072/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, maanteiden kansainvälisen tavaraliikenteen markkinoille pääsyä koskevista yhteisistä säännöistä.

TIIVISTELMÄ

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetuksessa säädetään yhteisistä säännöistä, joita sovelletaan kansainvälisen tavaraliikenteen markkinoille pääsyyn* EU:ssa. Siinä säädetään myös edellytyksistä, joilla muut kuin kyseisestä EU-maasta olevat liikenteenharjoittajat voivat harjoittaa kansallista maanteiden tavaraliikennettä EU-maissa.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Asetusta sovelletaan seuraaviin:

 • toisen lukuun* yhteisön alueella harjoitettava maanteiden kansainvälinen tavaraliikenne
 • muusta kuin kyseisestä EU-maasta olevan liikenteenharjoittajan harjoittama tilapäinen kansallinen tavaraliikenne
 • EU-maan alueella tapahtuva matka silloin, kun kuljetus alkaa EU-maasta ja päättyy kolmanteen maahan tai päinvastoin. Sitä ei sovelleta EU-maahan, jossa kuormaus tai purkaminen tapahtuu.

Maanteiden kansainvälisen tavaraliikenteen harjoittamiseksi liikenteenharjoittajalla on oltava yhteisön liikennelupa sekä kuljettajatodistus, jos kuljettaja ei ole EU:n kansalainen.

Yhteisön liikennelupa:

 • on sen EU-maan toimivaltaisen viranomaisen toisen lukuun tavaraa maanteitse kuljettavalle liikenteenharjoittajalle myöntämä liikennelupa, johon liikenteenharjoittaja on sijoittautunut
 • myönnetään enintään kymmeneksi vuodeksi, ja se voidaan uusia
 • on henkilökohtainen, eikä sitä saa siirtää toiselle.

Kuljettajatodistus:

 • on sen EU-maan toimivaltaisen viranomaisen myöntämä todistus, jossa liikenteenharjoittajalla on yhteisön liikennelupa, jos liikenteenharjoittaja käyttää tai työllistää kuljettajaa, joka ei ole EU:n kansalainen eikä EU:ssa pitkään asunut henkilö
 • on voimassa enintään viisi vuotta.

Jos edellytykset eivät täyty, samat toimivaltaiset viranomaiset voivat evätä yhteisön liikenneluvan myöntämisen tai uusimisen taikka kuljettajatodistuksen myöntämisen. Jos yhteisön liikenneluvan tai kuljettajatodistuksen haltija ei enää täytä edellytyksiä tai on antanut virheellisiä tietoja, yhteisön liikennelupa tai kuljettajatodistus perutaan.

Asetuksella rajoitetaan tiukasti kabotaasimatkoja:

 • Jokaisella toisen lukuun toimivalla maanteiden tavaraliikenteen harjoittajalla, jolla on yhteisön liikennelupa ja jonka kuljettajalla, jos hän on kolmannen maan kansalainen, on kuljettajatodistus, on oikeus harjoittaa kabotaasiliikennettä EU-maassa (muussa kuin sijoittautumismaassa) väliaikaisesti kansainvälisessä kuljetuksessa kyseiseen maahan.
 • Kun kansainvälisessä kuljetuksessa olevat tavarat on toimitettu, liikenteenharjoittajilla on seitsemän päivää aikaa toteuttaa enintään kolme peräkkäistä kabotaasimatkaa.
 • Kolme kabotaasimatkaa, jotka seuraavat kansainvälistä kuljetusta, voidaan suorittaa myös toisessa EU-maassa sillä rajoituksella, että yhdessä maassa voi suorittaa vain yhden kabotaasimatkan.

Asetusta sovelletaan vain, jos liikenteenharjoittaja voi esittää todisteet sekä kansainvälisestä tavaraliikenteestä kyseiseen EU-maahan että jokaisesta peräkkäisestä kabotaasimatkasta.

Kabotaasimatkoihin sovelletaan vastaanottavan EU-maan kansallista lainsäädäntöä seuraavin osin:

 • kuljetussopimusta koskevat ehdot,
 • tieliikenteen ajoneuvojen painot ja mitat,
 • tiettyjen tavaralajien, erityisesti vaarallisten aineiden, helposti pilaantuvien elintarvikkeiden ja elävien eläinten kuljetuksia koskevat vaatimukset,
 • ajo- ja lepoajat,
 • liikenteen arvonlisävero.

Edellä mainittuja lakeja ja asetuksia sovelletaan muusta kuin kyseisestä EU-maasta oleviin liikenteenharjoittajiin samoin edellytyksin kuin vastaanottavaan EU-maahan sijoittautuneisiin liikenteenharjoittajiin.

Jos liikenteenharjoittaja rikkoo EU:n tieliikennelainsäädäntöä:

 • Sijoittautumismaan toimivaltainen viranomainen voi antaa varoituksen tai määrätä hallinnollisia seuraamuksia, kuten peruuttaa yhteisön liikenneluvan.
 • Jos liikenteenharjoittaja on muusta kuin kyseisestä EU-maasta, se EU-maa, jossa rikkomus on tapahtunut, ilmoittaa liikenteenharjoittajan sijoittautumismaan toimivaltaiselle viranomaiselle rikkomuksesta ja määrätyistä seuraamuksista.

Kaikki vakavat rikkomukset on merkittävä maantiekuljetusyrityksiä koskevaan kansalliseen sähköiseen rekisteriin.

Komission vuonna 2014 julkaisemassa kertomuksessa unionin maantieliikennemarkkinoiden tilanteesta todetaan seuraavaa:

 • EU-maiden viranomaisten on pantava EU:n olemassa olevaa lainsäädäntöä täytäntöön johdonmukaisemmin ja tehokkaammin.
 • EU voi auttaa selkeyttämällä sääntöjä, jotka ymmärretään ja joita tulkitaan ja sovelletaan eri tavalla eri EU-maissa.
 • Sosiaalilainsäädäntöä on sovellettava paremmin tieliikenteeseen uusien kuljettajien houkuttelemiseksi ja tavaraliikenteen tulevan kysynnän käsittelemiseksi.
 • Näillä muutoksilla voidaan tehostaa EU:n taloutta ja vähentää tieliikenteen kasvihuonekaasupäästöjä.

Lisätietoja löytyy Euroopan komission maanteiden tavarakuljetuksia käsittelevältä verkkosivustolta.

KESKEISET KÄSITTEET:

* Tieliikennekuljetus: tavaroiden matka maanteitse lopulliseen määränpäähänsä.

* Kabotaasi: yhteen EU-maahan sijoittautunut liikenteenharjoittaja harjoittaa kansallista liikennettä toisessa EU-maassa.

* Tavaraliikenne: tavaroiden kuljettaminen.

* Toisen lukuun: henkilöiden tai tavaroiden kuljetus maksua vastaan kolmannen osapuolen lukuun (OECD:n määritelmä).

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EY) N:o 1072/2009

4.12.2009

-

EUVL L 300, 14.11.2009, s. 72-87

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EU) N:o 612/2012

11.7.2012

-

EUVL L 178, 10.7.2012, s. 5-5

Asetus (EU) N:o 517/2013

1.7.2013

-

EUVL L 158, 10.6.2013, s. 1-71

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle unionin maantieliikennemarkkinoiden tilanteesta COM(2014) 222 final, 14.4.2014).

Viimeisin päivitys: 30.06.2015

Top