Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tieliikenneturvallisuus: tieliikenneturvallisuuden poliittiset suuntaviivat 2011–2020

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Tieliikenneturvallisuus: tieliikenneturvallisuuden poliittiset suuntaviivat 2011–2020

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Euroopan komission tiedonanto (COM(2010) 389 final) - Kohti eurooppalaista tieliikenneturvallisuusaluetta 2011–2020

EUROOPAN KOMISSION TIEDONANNON TARKOITUS

Euroopan komission mukaan tieliikenneturvallisuutta parantavia toimia on edelleen vahvistettava, vaikka tieliikenneturvallisuus onkin parantunut Euroopan unionissa (EU) vuosina 2003–2010 toteutetun kolmannen tieliikenneturvallisuuden eurooppalaisen toimintaohjelman (RSAP) myötä.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Tieliikenneturvallisuuden poliittisten suuntaviivojen (2011–2020) tavoitteena on muodostaa yleiset puitteet ja haastavat tavoitteet, jotka ohjaavat kansallisia ja paikallisia strategioita, toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Yleisten puitteiden sisällä komissio pitää tarpeellisena:

 • luoda parhaiden käytänteiden vaihtoon perustuvat yhteistyöpuitteet EU:ssa
 • laatia strategia loukkaantumisia ja ensiapua varten, jotta tieliikenteessä loukkaantuvien lukumäärää voitaisiin alentaa
 • parantaa loukkaantumiselle alttiiden tienkäyttäjien turvallisuutta.

Periaatteet ja tulostavoite

Komissio on määritellyt kolme pääperiaatetta:

 • mahdollisimman tiukat tieliikenneturvallisuusvaatimukset kaikkialla Euroopassa - kannustetaan EU:n kansalaisia ottamaan pääasiallinen vastuu omasta turvallisuudestaan ja muiden turvallisuudesta EU:n teillä ja keskitytään loukkaantumiselle alttiiden tienkäyttäjien turvallisuuden parantamiseen
 • yhtenäinen lähestymistapa tieliikenneturvallisuuteen - yhteistyö muiden EU:n toiminta-alojen, kuten energia-, ympäristö-, koulutus-, innovointi-, teknologia- ja oikeuspolitiikan, kanssa
 • toissijaisuus, suhteellisuus ja jaettu vastuu - jaettu vastuu, sitoutuminen ja käytännön toimet kaikilla tasoilla EU-maista ja niiden viranomaisista aina alue- ja paikallistason elimiin.

Vuosien 2003–2010 kolmannen tieliikenneturvallisuuden eurooppalaisen toimintaohjelman (RSAP) jälkeen komissio ehdottaa, että tulostavoitteena olisi edelleen tieliikennekuolemien puolittaminen EU:ssa vuoteen 2020 mennessä vuodesta 2010 alkaen. Tämä osoittaa, että EU on selkeästi sitoutunut tieliikenneturvallisuuden parantamiseen. Yhteisen tulostavoitteen tarkoituksena on taata EU:n kansalaisille yhdenmukaisempi tieliikenneturvallisuus koko EU:ssa. Komissio kannustaa yksittäisiä EU-maita osallistumaan kansallisten tieliikenneturvallisuusstrategioidensa kautta yhteisen tavoitteen saavuttamiseen.

Poliittisista suuntaviivoista heinä–joulukuussa 2009 järjestetyssä julkisessa kuulemisessa ehdotettiin tavoitteeksi tieliikenteessä tapahtuvien vakavien loukkaantumisten määrän vähentämistä. Kun yhteinen määritelmä ”vakaville loukkaantumisille” on vahvistettu, komissio aikoo lisätä vuoden 2020 jälkeisiin tieliikenneturvallisuuden poliittisiin suuntaviivoihin yhteisen ”loukkaantumisten vähentämistavoitteen”.

Strategiset tavoitteet

Komissio on vahvistanut seitsemän tavoitetta, joihin liittyviä toimia ehdotetaan niin EU:n kuin EU-maiden tasolla:

 • tienkäyttäjille annettavan koulutuksen ja opetuksen parantaminen - ajokortti- ja opetusjärjestelmän laatua pitää parantaa erityisesti nuorten autoilijoiden osalta. Komissio valmistelee yhdessä EU-maiden kanssa yhteistä tieliikenneturvallisuuden koulutus- ja opetusstrategiaa, johon sisältyy ajotutkintoa edeltävä koulutus, ajotutkinto ja ajotutkinnon jälkeinen koulutus.
 • liikennesääntöjen valvonnan tehostaminen - komissio tekee yhteistyötä Euroopan parlamentin ja neuvoston kanssa tieliikenneturvallisuutta koskevien tietojen vaihtamista rajojen yli koskevan järjestelmän perustamiseksi. Komissio pyrkii laatimaan yhteisen tieliikenneturvallisuuden valvontastrategian, johon sisältyvät valvontakampanjat, kansalliset valvontatavoitteet ja valvontaa avustava ajoneuvoteknologia, kuten mahdollisuus asentaa nopeudenrajoittimia kevyisiin hyötyajoneuvoihin ja alkolukkoja.
 • turvallisempi tieinfrastruktuuri - komissio varmistaa, että infrastruktuurille myönnetään EU-rahoitusta vain, jos EU:n turvallisuutta koskevia vaatimuksia noudatetaan. Komissio edistää myös turvallisuusjohtamisen asiaankuuluvien periaatteiden laajentamista koskemaan EU-maiden toissijaista tieverkkoa varsinkin parhaiden käytänteiden vaihtamisen kautta.
 • turvallisemmat ajoneuvot - komissio kannustaa parantamaan edelleen ajoneuvojen turvallisuutta, minkä lisäksi se myös arvioi ja ehdottaa toimia katsastuksia ja teknisiä tienvarsitarkastuksia koskevan EU:n lainsäädännön yhdenmukaistamiseksi ja asteittaiseksi tehostamiseksi
 • nykyaikaisen teknologian käytön edistäminen tieliikenneturvallisuuden parantamiseksi - komissio edistää edelleen älykkäiden liikennejärjestelmien käyttöä tieliikenneturvallisuuden parantamiseksi. Pelastuspalvelujen tehokkuutta ja nopeutta parannetaan ottamalla käyttöön ajoneuvoihin asennettava yleiseurooppalainen hätäpuhelintoiminto ”eCall”.
 • hätä- ja jälkihoitopalvelujen parantaminen - komissio ehdottaa tieliikenteessä loukkaantumista ja ensiapua koskevan yleisen toimintastrategian kehittämistä. Komissio tarkastelee erityisesti keinoja tehostaa ensiapua ja jälkihoitoa tieliikenneonnettomuuksien vaikutuksen pienentämiseksi.
 • loukkaantumisille alttiiden tienkäyttäjien suojeleminen - komissio pyrkii parantamaan moottoripyöräilijöiden, ajoneuvojen ja infrastruktuurin turvallisuutta puuttumalla tienkäyttäjien käyttäytymiseenSe kannustaa myös luomaan liikenteelle soveltuvan infrastruktuurin polkupyöräilijöiden ja muiden onnettomuuksille alttiiden tienkäyttäjien turvallisuuden parantamiseksi.

Eurooppalaisten tieliikenneturvallisuuden poliittisten suuntaviivojen 2011–2020 täytäntöönpano

EU-maiden ja komission välinen avoin yhteistyö helpottaa EU:n tieliikenneturvallisuuspolitiikan täytäntöönpanoa. EU-mailla on oltava lisäksi kansalliset tieliikenneturvallisuussuunnitelmat, joihin kuuluvat myös erityiset kansalliset, EU-maiden erityistilanteen mukaiset tavoitteet.

Komissio pyrkii parantamaan nykyisiä tietojenkeruu- ja analyysityökaluja, kuten EU:n CARE-liikenneonnettomuustietokantaa, joka perustettiin neuvoston päätöksellä 93/704/EY, sekä tieliikenneturvallisuuden eurooppalaista seurantakeskusta (ERSO), joka julkaisee internetissä eurooppalaisia tieliikenneturvallisuustietoja.

TAUSTAA

Lisätietoa löytyy tieliikenneturvallisuutta käsittelevältä Euroopan komission verkkosivustolta.

SÄÄDÖS

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle - Kohti eurooppalaista tieliikenneturvallisuusaluetta: tieliikenneturvallisuuden poliittiset suuntaviivat 2011–2020 (COM(2010) 389 final, 20.7.2010)

Viimeisin päivitys: 09.05.2016

Top