Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Meriliikennepalvelujen tarjonta

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Meriliikennepalvelujen tarjonta

TIIVISTELMÄ

Palvelujen tarjoamisen vapaus on yksi Euroopan unionin perusperiaatteista. Toisinaan meriliikennealalla tulee kuitenkin vastaan tilanteita, joissa kolmannet maat asettavat rajoituksia ja ehtoja esimerkiksi edellyttämällä lastinjakojärjestelyjä. Tämä lisää kuljetuskustannuksia merkittävästi ja voi haitata EU:n kaupankäyntiä yleisellä tasolla.

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetuksessa vahvistetaan, että palvelujen tarjoamisen vapaus koskee merikuljetuksia Euroopan unionin alueella sekä EU:n ja kolmansien maiden välillä. Siinä määritetään ehdot, joiden puitteissa periaatetta noudatetaan. Sillä poistetaan vaiheittain aikaisemmat rajoitukset ja estetään uusien käyttöönotto.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

EU:n merikuljetusyhtiöt voivat kuljettaa matkustajia tai rahtia mihin tahansa satamaan tai rannikon edustalla sijaitsevaan laitteistoon (kuten öljyn- tai kaasunporauslautoille) EU:n alueella tai sen ulkopuolella.

Sama oikeus koskee EU:n ulkopuolisia yrityksiä, jos ne ovat EU:n kansalaisen omistuksessa ja ne on rekisteröity EU:ssa.

Ennen 1.7.1986 voimassa olleet kansalliset yksipuoliset rajoitukset oli määrä poistaa käytöstä asteittain 31.12.1989 ja 1.1.1993 välisenä aikana.

EU:n ja kolmansien maiden kahdenvälisten sopimusten lastinjakojärjestelyt on poistettava käytöstä tai uudelleenjärjesteltävä.

EU-maiden hallitusten oli annettava Euroopan komissiolle kertomus ensin kuuden kuukauden välein ja myöhemmin vuosittain aikaisempiin sopimuksiin tehdyistä muutoksista.

Jos EU-maalla on vaikeuksia muuttaa aikaisempaa sopimusta, sen on ilmoitettava siitä ministerineuvostolle ja komissiolle.

Kolmansien maiden kanssa myöhemmin tehtävissä sopimuksissa kaikki lastinjakojärjestelyt ovat kiellettyjä muissa kuin niissä poikkeuksellisissa olosuhteissa, joissa EU:n yrityksellä ei ilman niitä olisi mahdollisuutta harjoittaa liiketoimintaa.

MILLOIN ASETUSTA SOVELLETAAN?

1. tammikuuta 1987 alkaen.

TAUSTAA

Sisämarkkinat - vapaa valtameriliikenteen pääsy

SÄÄDÖS

Neuvoston asetus (ETY) N:o 4055/86, annettu 22 päivänä joulukuuta 1986, palvelujen tarjoamisen vapauden periaatteen soveltamisesta jäsenvaltioiden väliseen meriliikenteeseen sekä jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden väliseen meriliikenteeseen

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (ETY) N:o 4055/86

1.1.1987

-

EYVL L 378, 31.12.1986, s. 1-3

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (ETY) N:o 3573/90

17.12.1990

-

EYVL L 353, 17.12.1990, s. 16

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston asetus (ETY) N:o 4058/86, annettu 22 päivänä joulukuuta 1986, yhteensovitetusta toiminnasta vapaan valtameriliikenteen pääsyn turvaamiseksi (EYVL L 378, 31.12.1986, s. 21-23)

Viimeisin päivitys: 30.09.2015

Top