Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Siviili-ilmailun turvaaminen: EU:n laajuiset säännöt

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Siviili-ilmailun turvaaminen: EU:n laajuiset säännöt

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EY) N:o 300/2008 yhteisistä siviili-ilmailun turvaamista koskevista säännöistä

TIIVISTELMÄ

ASETUKSEN TARKOITUS

 • Siinä vahvistetaan ilmailun turvaamista koskevat yhteiset säännöt ja perusvaatimukset sekä menettelyt niiden noudattamisen valvomiseksi.
 • Sitä sovelletaan kaikkiin EU:n siviili-ilmailua palveleviin lentoasemiin, lentoliikenteen harjoittajiin sekä näille lentoasemille tai näiden lentoasemien kautta tavaroita toimittaviin tai palveluja tarjoaviin yksiköihin.

AVAINKOHDAT

Yhteiset perusvaatimukset siviili-ilmailun turvaamiseksi

Esimerkkejä näiden vaatimusten kattamista seikoista:

 • matkustajien ja käsimatkatavaroiden turvatarkastus kiellettyjen esineiden, kuten aseiden ja räjähteiden, pääsyn estämiseksi koneeseen
 • myös ruumassa kuljetettavat matkatavarat (lähtöselvitetyt matkatavarat) tarkastetaan ennen lastausta,
 • lentoaseman turvallisuus (esim. kulunvalvonta lentoaseman eri alueille, henkilöstön turvatarkastus, ajoneuvojen tarkastukset sekä valvonta ja kiertovartiointi sivullisten näille alueille pääsyn estämiseksi),
 • lentokoneiden suojaaminen ja lentokoneen turvatarkastus tai turvaetsintä ennen lähtöä sen takaamiseksi, ettei koneessa ole kiellettyjä esineitä,
 • rahdin ja postilähetysten turvatarkastus ennen niiden lastausta koneeseen,
 • lentoasematarvikkeiden (esim. ravintoloissa ja verovapaissa myymälöissä myytäviksi tarkoitetut tarvikkeet) ja lennon aikana käytettävien tarvikkeiden (esim. matkustajille tarkoitetut ruoka ja juoma) turvatarkastus,
 • henkilöstön palvelukseen ottaminen ja kouluttaminen,
 • turvalaitteiden toiminta (esim. turvatarkastuksiin ja kulunvalvontaan käytettävät laitteet täyttävät määritellyt vaatimukset, ja niillä pystytään suorittamaan kyseiset turvavalvontatoimenpiteet),

Euroopan komissio hyväksyi marraskuussa 2015 asetuksen (EU) N:o 2015/1998, jolla säädetään yksityiskohtaisista toimenpiteistä näiden turvavaatimusten täytäntöönpanemiseksi. Sillä kumotaan aikaisempi asetus (asetus (EU) N:o 185/2010), jota oli muutettu yli 20 kertaa.

EU-maita, lentoasemia ja toiminnanharjoittajia koskevat vaatimukset

EU-maiden on

 • nimettävä yksi toimivaltainen viranomainen vastaamaan ilmailun turvaamisesta,
 • perustettava kansallinen siviili-ilmailun turvaohjelmaa, jossa määritellään yhteisten perusvaatimusten täytäntöönpanoa koskevat velvollisuudet,
 • perustettava kansallinen laadunvalvontaohjelma, jonka avulla tarkistetaan siviili-ilmailun turvaamisen laatu.

Lentoasemien, lentoliikenteen harjoittajien ja yksiköiden on

 • määriteltävä ja pantava täytäntöön turvaohjelma,
 • varmistettava sisäinen laadunvalvonta.

Komission tekemät tarkastukset

Komissio tekee kansallisten viranomaisten sekä lentoasemien, lentoliikenteen harjoittajien ja yksiköiden tarkastuksia (ilman ennakkoilmoitusta). Kansallisen viranomaisen on korjattava kaikki mahdollisesti havaitut puutteet. Kansalliset viranomaiset ovat vastuussa ensisijaisesta laadunvalvonnasta ja sen täytäntöönpanosta, ja siksi myös ne tekevät kaikkien lentoasemien, lentoliikenteen harjoittajien ja yksiköiden seurantaa ja tarkastuksia.

Kolmansien maiden vastaavien turvavaatimusten tunnustaminen

EU voi tunnustaa kolmansien maiden turvavaatimusten vastaavuuden ”yhden turvatarkastuksen” järjestelmän sallimiseksi. Tällöin esimerkiksi matkustajat, jotka saapuvat EU:n lentokentille jatkaakseen suoraan toisiin kohteisiin, eivät enää joudu uudelleen turvatarkastukseen. Tämä nopeuttaisi, yhteyksiä, alentaisi kuluja ja helpottaisi matkustamista. ”Yksi turvatarkastus” on yksi ilmailun turvaamista koskevan EU:n lainsäädännön tavoitteista.

Täytäntöönpanokertomus

Vuotta 2014 koskevassa komission kertomuksessa asetuksen (EY) N:o 300/2008 täytäntöönpanosta katsotaan, että ”ilmailun turvaamisen korkea taso on jatkossakin taattu EU:ssa siviili-ilmailun suojaamiseksi laittomilta teoilta” ja että ”tarkastukset ovat vahvistaneet, että vaatimuksia noudatetaan vakaasti”. Siinä lisätään, että useimmat havaituista puutteista juontuvat pääosin inhimillisistä tekijöistä. Kertomuksessa huomautetaan myös, että yleisesti ottaen komission suosituksia korjaustoimiksi on noudatettu tyydyttävästi.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetusta sovelletaan 29. huhtikuuta 2008 alkaen.

TAUSTA

Yhdysvalloissa 11. syyskuuta 2001 sattuneiden tapahtumien seurauksena Euroopan parlamentti ja neuvosto antoivat asetuksen (EY) N:o 2320/2002, jossa vahvistettiin siviili-ilmailun turvaamista koskevat yhteiset säännöt. Asetus (EY) N:o 300/2008 korvaa asetuksen (EY) N:o 2320/2002.

Lisätietoja on saatavilla Euroopan komission ilmailun turvaamista koskevan politiikan verkkosivuilta.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 300/2008, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2008, yhteisistä siviili-ilmailun turvaamista koskevista säännöistä ja asetuksen (EY) N:o 2320/2002 kumoamisesta (EUVL L 97, 9.4.2008, s. 72–84)

Asetukseen (EY) N:o 300/2008 tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Tämä konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan viiteasiakirjaksi.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission asetus (EU) N:o 72/2010, annettu 26 päivänä tammikuuta 2010, ilmailun turvaamisen alalla suoritettavissa komission tarkastuksissa noudatettavista menettelyistä (EUVL L 23, 27.1.2010, s. 1–5). Ks. konsolidoitu toisinto.

Komission asetus (EU) N:o 1254/2009, annettu 18 päivänä joulukuuta 2009, perusteista, joilla jäsenvaltiot saavat poiketa siviili-ilmailun turvaamista koskevista yhteisistä perusvaatimuksista ja ottaa käyttöön vaihtoehtoisia turvatoimenpiteitä (EUVL L 338, 19.12.2009, s. 17–17)

Komission asetus (EY) N:o 272/2009, annettu 2 päivänä huhtikuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 300/2008 liitteessä vahvistettujen siviili-ilmailun turvaamista koskevien yhteisten perusvaatimusten täydentämisestä (EUVL L 91, 3.4.2009, s. 7–13). Ks. konsolidoitu toisinto.

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/1998, annettu 5 päivänä marraskuuta 2015, yksityiskohtaisista toimenpiteistä ilmailun turvaamista koskevien yhteisten perusvaatimusten täytäntöönpanemiseksi (EUVL L 299, 14.11.2015, s. 1–142). Ks. konsolidoitu toisinto.

Kertomukset

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle — Vuotta 2014 koskeva kertomus yhteisistä siviili-ilmailun turvaamista koskevista säännöistä annetun asetuksen (EU) N:o 300/2008 täytäntöönpanosta (COM(2015) 360 final, 23.7.2015)

Viimeisin päivitys: 02.05.2016

Top