Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EU:n kaupunkiliikenne

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

EU:n kaupunkiliikenne

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Komission tiedonanto (KOM(2009) 490 lopullinen) – Kaupunkiliikenteen toimintasuunnitelma

TIEDONANNON TARKOITUS

  • Siinä ehdotetaan useita lyhyen ja keskipitkän aikavälin toimenpiteitä ympäristön kannalta kestävän, kilpailukykyisen ja yhteiskunnan tarpeita vastaavan kaupunkiliikenteen turvaamiseksi Euroopan unionissa (EU).
  • Paikallis-, alue- ja keskusviranomaisten oli määrä toteuttaa kuuteen aihealueeseen jakautuvat toimenpiteet vaiheittain vuosina 2009–2012.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Tiedonannossa ehdotetut aihealueet ovat seuraavat:

  • Kokonaisvaltaisten strategioiden edistäminen: kaupunkiliikenteen hallinta olisi yhdistettävä muihin politiikanaloihin, kuten ympäristönsuojeluun, kaavoitukseen ja asumiseen.
  • Keskipisteessä kansalaiset: kaikista kaupunkiliikenteen muodoista olisi oltava kansalaisille tarjolla tietoa ja niiden olisi oltava luotettavia, turvallisia ja helppopääsyisiä.
  • Ympäristöystävällinen kaupunkiliikenne: EU aikoo jatkossakin tukea uusien puhtaiden ajoneuvoteknologioiden ja vaihtoehtoisten polttoaineiden kehittämistä ja luoda niille markkinoita.
  • Rahoituksen lisääminen: vaikka suurin osa investoinneista on paikallis-, alue- ja keskusviranomaisten vastuulla, Euroopan komissio auttaa niitä kartoittamaan EU:n tarjoamia rahoitusmahdollisuuksia.
  • Kokemusten ja tiedon levitys: komissio aikoo auttaa kaikkia kaupunkiliikenteen toimijoita hyödyntämään saatuja kokemuksia mahdollisimman tehokkaasti ja tukea tiedonvaihtoa.
  • Kaupunkiliikenteen optimointi: komissio aikoo auttaa paikallisviranomaisia logistiikan tehokkuuden optimoinnissa kaupunkialueilla sekä älykkäiden liikennejärjestelmien kehittämisessä.

Direktiivissä 2009/33/EY edellytetään, että hankinta- ja muut viranomaiset ottavat moottoriajoneuvoja ostaessaan huomioon niiden energia- ja ympäristövaikutukset.

TAUSTAA

  • EU-maiden hallitukset hyväksyivät toimintasuunnitelman 24. kesäkuuta 2010. Ne panivat merkille haasteet ja mahdollisuudet, joita liittyy kaupunki- ja suurkaupunkialueiden liikenteen kestävyyden ja turvallisuuden parantamiseen samalla kun pyritään turvaamaan kansalaisille kohtuuhintaiset liikennepalvelut.
  • EU:n rahoittamaan kaupunkiliikennettä koskevaan tutkimukseen voi tutustua lähemmin Kaupunkiliikenteen seurantakeskuksen Eltisin verkkosivustolla.

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Kaupunkiliikenteen toimintasuunnitelma (KOM(2009) 490 lopullinen, 30.9.2009)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/33/EY, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009, puhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen edistämisestä (EUVL L 120, 15.5.2009, s. 5–12)

Viimeisin päivitys: 22.09.2016

Top