Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tietokonepohjaiset lentolippujen varausjärjestelmät

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Tietokonepohjaiset lentolippujen varausjärjestelmät

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EY) N:o 80/2009 tietokonepohjaisia paikanvarausjärjestelmiä koskevista käytännesäännöistä

TIIVISTELMÄ

ASETUKSEN TARKOITUS

 • Siinä vahvistetaan tietokonepohjaisten paikanvarausjärjestelmien (TPJ) käyttöä koskevat yhdenmukaiset käytännesäännöt reilun kilpailun ja kuluttajien oikeuksien suojelun varmistamiseksi.
 • Sitä sovelletaan lentoliikenteeseen (ja rautatieliikenteeseen, kun siihen yhdistyy lento).

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

 • Järjestelmätoimittaja* ei saa
  • soveltaa lentoyhtiöihin tai omien palvelujensa tilaajiin kohtuuttomia tai perusteettomia ehtoja
  • estää lentoyhtiötä käyttämästä muita varausjärjestelmiä, mukaan lukien sen omat internetvarauspalvelut tai puhelinpalvelukeskukset
  • varata erityisiä lataus- tai käsittelymenettelyjä yhdelle tai useammalle osallistuvalle liikenteenharjoittajalle.
 • Järjestelmätoimittajan on
  • ladattava ja käsiteltävä yhtä huolellisesti ja nopeasti kaikkien lentoyhtiöiden toimittamat tiedot
  • ilmoitettava julkisesti suoraan tai välillisesti lentoyhtiöön tekemiensä tai lentoyhtiön siihen tekemien pääomasijoitusten laajuus
  • tarjottava kunkin yksittäisen tapahtuman yhteydessä TPJ:n kautta yksi pääasiallinen näyttö
  • esitettävä näytössä selvästi ne lentoyhtiöt, joita on kielletty liikennöimästä EU:n alueella
  • käsiteltävä henkilötietoja ainoastaan niissä tarkoituksissa, joita varten ne on annettu (paikanvaraukset tai lippujen kirjoittaminen)
  • toimitettava joka neljäs vuosi riippumattoman tahon tarkastama selvitys omistusrakenteestaan ja hallintomallistaan.
 • Järjestelmätoimittajat voivat antaa käyttöön markkinointi-, varaus- ja myyntitietoja edellyttäen, että tietoja tarjotaan tasapuolisesti kaikille osallistuville liikenteenharjoittajille ja ettei niissä nimetä asiakasta.
 • Jos EU:n ulkopuolisen maan järjestelmätoimittaja syrjii EU:n liikenteenharjoittajia, Euroopan komissio voi vaatia EU:ssa toimivia järjestelmätoimittajia kohtelemaan kyseisen maan lentoyhtiöitä samalla tavoin.
 • Komissio voi määrätä sakkoja niille yhtiöille, jotka tahallisesti tai tuottamuksellisesti jättävät noudattamatta asetusta. Näiden sakkojen määrä on enintään 10 prosenttia edellisen vuoden liikevaihdosta.

Vuonna 2009 komissio antoi selittävän huomautuksen, jossa se selvitti tulkintaansa ”emoliikenteenharjoittajan” käsitteestä. Kyseinen liikenteenharjoittaja saattaa käyttää ratkaisuvaltaa järjestelmätoimittajan liiketoimien hoitamisessa.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Sitä on sovellettu 29. maaliskuuta 2009 alkaen.

TAUSTAA

Lisätietoja saa lentoliikennettä, jakeluverkostoja ja TPJ:iä käsittelevältä Euroopan komission verkkosivustolta.

KESKEINEN TERMI

* Järjestelmätoimittaja: TPJ:ien käyttämisestä tai markkinoille saattamisesta vastaava yhtiö ja sen tytäryhtiöt.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 80/2009, annettu 14 päivänä tammikuuta 2009, tietokonepohjaisia paikanvarausjärjestelmiä koskevista käytännesäännöistä ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2299/89 kumoamisesta (EUVL L 35, 4.2.2009, s. 47–55)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Selittävä muistio ”emoliikenteenharjoittajan” määritelmään, joka esitetään tietokonepohjaisia paikanvarausjärjestelmiä koskevista käytännesäännöistä ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2299/89 kumoamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 80/2009 (EUVL C 53, 6.3.2009, s. 4–6)

Viimeisin päivitys: 21.04.2016

Top