Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Matkustaja-alusten turvallisuussäännöt ja -määräykset

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Matkustaja-alusten turvallisuussäännöt ja -määräykset

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 2009/45/EY: matkustaja-alusten turvallisuussäännöt ja -määräykset

TIIVISTELMÄ

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivillä otetaan käyttöön yhtenäiset ihmisiä ja ihmisten omaisuutta koskevat turvallisuusmääräykset, joita sovelletaan EU:n vesillä kotimaanmatkoilla eli saman EU-maan satamien välillä liikennöiviin matkustaja-aluksiin sekä suurnopeusmatkustaja-aluksiin, kuten kantosiipialuksiin.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Säädöstä sovelletaan matkustaja-aluksiin, jotka on rakennettu teräksestä tai samanarvoisesta aineesta, sekä suurnopeusmatkustaja-aluksiin.

Matkustaja-alukset jaetaan neljään luokkaan (A, B, C ja D) sen merialueen mukaisesti, jolla ne liikennöivät.

EU-maiden on julkaistava julkisessa tietokannassa luettelo merialueista ja niitä vastaavista alusluokista, mukaan lukien rajoitetuista liikennöintikausista.

Säädöksessä vahvistetaan yksityiskohtaiset tekniset vaatimukset, joita alusten on noudatettava. Vaatimukset koskevat muun muassa

rakennetta

vakavuutta

koneistoa

sähkölaitteistoa

palosuojelua ja hengenpelastuslaitteita.

Kansalliset viranomaiset voivat asettaa lisäturvallisuusvaatimuksia, jos ne katsovat paikallisten olosuhteiden edellyttävän niitä.

Jokainen EU-maassa rekisteröity matkustaja-alus on katsastettava ennen sen käyttöönottoa ja sen jälkeen vähintään kerran vuodessa.

Turvallisuusmääräykset täyttävälle alukselle annetaan vuosittain matkustaja-aluksen turvallisuuskirja.

Kansallisten viranomaisten on sovellettava turvallisuusmääräysten noudattamatta jättämiseen seuraamuksia, jotka ovat ”tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia”.

Säädöstä ei sovelleta tietyntyyppisiin aluksiin, kuten

sota-aluksiin

alkeellista rakennetta oleviin puualuksiin

alkuperäisiin historiallisiin matkustaja-aluksiin ja niiden kaksoiskappaleisiin

huvialuksiin, joilla kuljetetaan alle 12:a matkustajaa tai

ainoastaan satama-alueilla liikennöiviin aluksiin.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiivi tuli voimaan 15. heinäkuuta 2009.

TAUSTAA

Kotimaanmatkoilla EU:n vesillä liikennöivien alusten on noudatettava matkustajiensa ja miehistönsä suojelemiseksi perustason turvallisuusmääräyksiä. Määräyksiä on tiukennettu huomattavasti autolautta Estonian upottua Itämerellä vuonna 1994.

Direktiivi 2009/45/EY on laajimmin matkustaja-alusten turvallisuutta käsittelevä EU:n säädös. Sitä on täydennetty ro-ro- ja suurnopeusmatkustaja-aluksia sekä matkustaja-aluksilla olevien henkilöiden rekisteröintiä koskevilla EU:n säännöillä.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/45/EY, annettu 6 päivänä toukokuuta 2009, matkustaja-alusten turvallisuussäännöistä ja -määräyksistä (uudelleenlaadittu)

Direktiiviin 2009/45/EY tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan viitteeksi.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston direktiivi 98/41/EY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 1998, yhteisön jäsenvaltioiden satamiin tai satamista liikennöivillä matkustaja-aluksilla olevien henkilöiden rekisteröinnistä (EYVL L 188, 2.7.1998, s. 35–39). Ks. konsolidoitu toisinto.

Neuvoston direktiivi 1999/35/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 1999, pakollisesta katsastusjärjestelmästä säännöllisen ro-ro-alusliikenteen ja suurnopeusmatkustaja-alusliikenteen turvallisen harjoittamisen varmistamiseksi (EYVL L 138, 1.6.1999, s. 1–19). Ks. konsolidoitu toisinto.

Viimeisin päivitys: 16.11.2015

Top