Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Lentoliikenteen harjoittaminen: EU:n säännöt

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Lentoliikenteen harjoittaminen: EU:n säännöt

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EY) N:o 1008/2008 – lentoliikenteen harjoittamisen yhteiset säännöt EU:ssa

TIIVISTELMÄ

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetuksessa vahvistetaan yhteiset säännöt, jotka koskevat lentoliikenteen harjoittamista EU:ssa sekä EU:n ilma-alusten liikennelupien myöntämistä ja avointa hinnoittelua.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Liikenneluvat ja ilma-alusten vuokraus

 • Lentoyhtiöiden liikennelupien myöntämistä ja voimassaoloa EU:ssa koskevia perusteita yhdenmukaistetaan.
 • Liikennelupien myöntämistä ja voimassaoloa EU:ssa koskevia ehtoja ovat muun muassa seuraavat:
  • lentoliikenteen harjoittajalla on oltava voimassa oleva lentotoimintalupa, jossa täsmennetään liikenneluvan piiriin kuuluva toiminta
  • yrityksen omistajia ovat EU-maat ja EU-maan kansalaiset, joiden määräysvallassa yritys on, ja
  • tiettyjen taloudellisten ehtojen täyttyminen.
 • Liikennelupaa koskevien ehtojen noudattamatta jättäminen voi lopulta johtaa liikenneluvan peruuttamiseen määräajaksi tai kokonaan.
 • EU:ssa rekisteröityjen ilma-alusten vuokraaminen on sallittua. Sen sijaan kolmannessa maassa rekisteröidyn ilma-aluksen vuokraaminen on mahdollista vain tietyin edellytyksin, esimerkiksi kausiluonteisen kapasiteetin tarpeen tyydyttämiseksi. Tässä tapauksessa kyseisen EU:n lentoliikenteen harjoittajan on voitava osoittaa toimivaltaiselle viranomaiselle, että ilma-alus on kaikkien EU:n turvallisuusnormien mukainen.

Hinnoittelun avoimuus

 • Lentoyhtiöt voivat vahvistaa lentoliikennepalvelujensa hinnat vapaasti EU:n sisäisessä lentoliikenteessä.
 • Lentoliikennepalvelujen lopullinen hinta – sekä kuljetusta koskevat määräykset ja ehdot – on aina ilmoitettava, ja sen on sisällettävä kaikki varaushetkellä pakolliset ja ennakoitavat verot, lentoasemamaksut, maksut ja lisämaksut. Lentoliikenteen harjoittajien on myös eriteltävä kaikki nämä pakolliset ja ennakoitavat hinnan osatekijät, joista lopullinen hinta muodostuu.
 • Valinnaiset lisämaksut on ilmoitettava selkeästi, avoimesti ja yksiselitteisesti varausmenettelyn alussa, ja asiakkaan on voitava hyväksyä ne vapaaehtoisesti.
 • Asiakkaisiin kohdistuva hintasyrjintä kansalaisuuden tai asuinpaikan perusteella tai sen perusteella, minne lentoliikenteen harjoittajan edustaja tai muu lipunmyyjä on sijoittautunut yhteisössä, on kielletty.
 • EU-maiden on varmistettava hinnoittelua koskevien sääntöjen noudattaminen. Sääntöjen rikkomisesta määrättävien seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

Julkisen palvelun velvoitteet

 • EU-maa voi asettaa julkisen palvelun velvoitteen säännölliselle lentoliikenteelle EU:ssa sijaitsevan lentoaseman ja kyseisen EU-maan alueella sijaitsevan, syrjäistä tai kehitysaluetta palvelevan lentoaseman väliselle reitille taikka vähäliikenteiselle reitille sen alueella sijaitsevalle lentoasemalle, jos vähimmäisvaatimukset täyttävien palvelujen takaamista tällä reitillä pidetään ehdottoman tärkeänä lentoaseman liikennöintialueen taloudelliselle ja sosiaaliselle kehitykselle.
 • EU-maan on arvioitava suunnitellun julkisen palvelun velvoitteen tarve ja riittävyys.
 • Jos yksikään lentoliikenteen harjoittaja ei ole kiinnostunut aloittamaan lentoliikennettä tälle reitille asetetun julkisen palvelun velvoitteen mukaisesti, kyseinen EU-maa saa rajoittaa pääsyn tälle reitille vain yhteen lentoliikenteen harjoittajaan enintään neljän vuoden ajaksi ja korvata tälle julkisen palvelun velvoitteesta aiheutuvat toiminnalliset tappiot. Lentoliikenteen harjoittaja on valittava EU:n julkisessa tarjouskilpailussa.

Liikenteen jakaminen lentoasemien välillä

EU-maat saavat säännellä lentoliikenteen jakamista lentoasemien välillä, edellyttäen että

 • lentoasemat palvelevat samaa kaupunkia tai kaupunkiryhmää
 • lentoasemia palvelee riittävä liikenneinfrastruktuuri ja ne ovat yhteydessä toisiinsa ja niiden palvelemaan kaupunkiin tai kaupunkiryhmään tiheään liikennöityjen, luotettavien ja tehokkaiden julkisten liikennepalvelujen kautta
 • päätöksissä, joilla säännellään lentoliikenteen jakamista, noudatetaan suhteellisuus- ja avoimuusperiaatteita, ja ne perustuvat puolueettomiin perusteisiin.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetus tuli voimaan 1. marraskuuta 2008.

TAUSTAA

Lentoliikenne – sisämarkkinat Euroopan komission verkkosivustolla

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1008/2008, annettu 24 päivänä syyskuuta 2008, lentoliikenteen harjoittamisen yhteisistä säännöistä yhteisössä (uudelleen laadittu toisinto) (EUVL L 293, 31.10.2008, s. 3–20)

Viimeisin päivitys: 22.02.2016

Top