Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Rautatieyrityksille myönnettävät valtiontuet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Rautatieyrityksille myönnettävät valtiontuet

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Rautatieyrityksille myönnettäviä valtiontukia koskevat komission suuntaviivat

SEUT 93 artikla – liikenteen yhteensovittaminen

SUUNTAVIIVOJEN TARKOITUS

Näissä Euroopan komission suuntaviivoissa selkiytetään EU:n perustamissopimuksissa määrättyjä, rautatieyritysten julkista rahoitusta koskevia sääntöjä ja annetaan ohjeita siitä, onko rautatieyrityksille myönnetty valtiontuki perustamissopimusten mukaista.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

EU:n valtiontukea koskevat säännöt

 • Valtiontuki, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua EU:n sisämarkkinoilla, on kielletty (SEUT 107 artiklan 1 kohta).
 • Valtiontuen osalta tehdään kuitenkin poikkeuksia, jos se edistää taloudellista kehitystä EU:ssa yleensä (SEUT 107 artiklan 3 kohta).
 • Tuki on myös perussopimusten mukainen, jos se on tarpeen liikenteen yhteensovittamiseksi tai korvausta julkisten palvelujen käsitteeseen kuuluvien velvoitteiden täyttämisestä (SEUT 93 artikla).

Soveltamisala

Suuntaviivoja sovelletaan rautatieyrityksiin sekä kaupunki- tai seutuliikennettä tai alueellista matkustajaliikennettä harjoittaviin yrityksiin, kun on kyse tuesta liikkuvan kaluston ostamiseksi ja uudistamiseksi.

Tukitoimenpiteet

Suuntaviivat kattavat monenlaisia tukitoimenpiteitä:

 • 1.

  Tuki infrastruktuurien rahoituksen kautta

  • Tämä voidaan katsoa valtiontueksi, jos se tuo yrityksille välillistä etua alentamalla niiden kustannuksia.
  • Sitä ei katsota valtiontueksi, jos julkisesti rahoitettu infrastruktuuri on kaikkien potentiaalisten käyttäjien käytettävissä tasavertaisella ja syrjimättömällä tavalla ja infrastruktuurin käytöstä veloitetaan sopiva EU-lainsäädännön mukainen korvaus.
  • Vaikka tällainen rahoitus katsottaisiin valtiontueksi, se voidaan hyväksyä, jos kyseinen infrastruktuuri on tarpeen liikenteen yhteensovittamiseksi.
 • 2.

  Tuet liikkuvan kaluston ostamiseksi ja uusimiseksi

Kun arvioidaan tämänkaltaista tukea, on otettava huomioon tavoite yhteisestä edusta, johon tuki myötävaikuttaa. Säännöt on määritelty seuraaville tukiluokille:

 • tuet liikenteen yhteensovittamiseen;
 • vaikeuksissa olevien rautatieyritysten rakenneuudistustuet;
 • pk-yritysten tuet;
 • ympäristönsuojelutuet;
 • tuet, jotka liittyvät julkisen palvelun velvoitteisiin ja alueelliset tuet.
 • 3.

  Valtioiden suorittama velkojen peruuttaminen, jonka tarkoituksena on rautatieyritysten taloudellinen rakenneuudistus

Velkojen peruuttamista voidaan tietyin edellytyksin pitää sisämarkkinoille soveltuvana tukena, jos sen tarkoituksena on helpottaa siirtymistä avoimiin rautatiemarkkinoihin ilman että se tarpeettomasti vääristää kilpailua ja EU-maiden välistä kauppaa.

 • 4.

  Rautatieyritysten rakenneuudistustuet

Vaikeuksissa olevien rautatieyritysten rakenneuudistukseen tarkoitettujen valtiontukien soveltuvuutta sisämarkkinoille arvioidaan rakenneuudistustukia koskevien vuoden 2014 suuntaviivojen perusteella.

 • 5.

  Tuet liikenteen yhteensovittamiseen

Viranomaisten tukitoimia, joilla halutaan ohjata liikennealan kehittymistä yhteisen edun mukaisesti, voivat olla mm. seuraavat:

 • tuet infrastruktuurin käyttöön;
 • ulkoisten kustannusten alentamiseksi maksettavat tuet, joiden tarkoituksena on kannustaa siirtymään tieliikenteestä rautatieliikenteeseen;
 • tuet, joilla edistetään yhteentoimivuutta ja – sikäli kuin niillä vastataan liikenteen yhteensovittamistarpeisiin – turvallisuuden parantamista, teknisten esteiden poistamista ja meluhaittojen vähentämistä;
 • liikenteen yhteensovittamistarpeita palvelevat tutkimus- ja kehitystuet.

Suuntaviivoissa määritetään yksityiskohtaisesti menetelmä tukikelpoisten kustannusten määrittelemiseksi sekä edellytykset, joiden mukaan tuki vastaa perustamissopimuksissa mainittuja, sisämarkkinoille soveltuvuutta koskevia edellytyksiä.

 • 6.

  Rautatieyrityksille myönnettävät valtiontakaukset

Valtiontukiin takauksina sovellettavat säännöt, jotka koskevat myös rautatieyrityksille myönnettäviä valtiontakauksia, määritetään EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan (nykyään SEUT 107 ja 108 artikla) soveltamisesta annetussa komission tiedonannossa.

TAUSTAA

ASIAKIRJAT

Komission tiedonanto – Rautatieyrityksille myönnettäviä valtiontukia koskevat yhteisön suuntaviivat (EUVL C 184, 22.7.2008, s. 13–31)

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen konsolidoitu toisinto – Kolmas osa – Unionin sisäiset politiikat ja toimet – VI osasto – Liikenne – 93 artikla (aiempi EY-sopimuksen 73 artikla) (EUVL C 202, 7.6.2016, s. 86)

Viimeisin päivitys: 10.11.2016

Top