Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Liikenneturvallisuus: rajatylittävä lainvalvonta

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Liikenneturvallisuus: rajatylittävä lainvalvonta

Euroopan unioni toteuttaa politiikkaa, jonka tarkoituksena on parantaa liikenneturvallisuutta ja vähentää teiden kuolonuhrien ja niillä loukkaantuneiden määrää. Seuraamusten täytäntöönpano on tärkeä väline tämän tavoitteen saavuttamiseksi, mutta rangaistukset jäävät usein panematta täytäntöön, jos rikkomusten tekemiseen käytetty ajoneuvo on rekisteröity muussa jäsenvaltiossa kuin siinä, jossa rikkomus on tapahtunut. Tiedonvaihtojärjestelmällä on voitava edistää vakavimpien liikennerikkomusten rajatylittävää valvontaa.

SÄÄDÖS

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi, annettu 19 päivänä maaliskuuta 2008, rajatylittävän lainvalvonnan helpottamisesta liikenneturvallisuuden alalla [KOM(2008) 151 lopullinen – Ei julkaistu virallisessa lehdessä].

TIIVISTELMÄ

Liikennerikkomukset, jotka on tehty yhdessä jäsenvaltiossa ajoneuvolla, joka on rekisteröity jossakin muussa jäsenvaltiossa, jäävät usein rankaisematta. Useiden jäsenvaltioiden välillä on tehty kahdenvälisiä sopimuksia, jotta rikkomukset eivät jää rankaisematta, mutta sopimusten täytäntöönpano on osoittautunut vaikeaksi. Ulkomailla asuvien rikkojien rankaisematta jääminen vähentää jäsenvaltioissa toteutetun tieliikenneturvallisuuspolitiikan tehokkuutta ja aiheuttaa syrjintää maassa asuvia kuljettajia kohtaan.

Tämän direktiiviehdotuksen tavoitteena on helpottaa seuraamusten täytäntöönpanoa silloin, kun kuljettajat syyllistyvät rikkomuksiin muussa jäsenvaltiossa kuin siinä, missä heidän ajoneuvonsa on rekisteröity.

Ehdotuksessa säädetään sellaisen Euroopan unionin laajuisen sähköisen tiedonantojärjestelmän luomisesta, jonka avulla jäsenvaltion, jossa rikkomus on tehty, viranomaiset voivat todeta rikkomukseen syyllistyneen ja ilmoittaa hänelle rikkomuksesta johtuvasta seuraamuksesta.

Soveltamisala

Tässä direktiivissä tarkoitetut rikkomukset ovat rikkomuksia,

  • jotka aiheuttavat eniten onnettomuuksia ja kuolonuhreja liikenteessä (ylinopeus *, turvavyön käytön laiminlyönti *, punaisen liikennevalon noudattamatta jättäminen * ja rattijuopumus *)
  • joista seuraamuksena on tai siihen sisältyy sakkorangaistus.

Tiedonvaihtojärjestelmä

Kun rikkomukseen on syyllistytty yhdessä jäsenvaltiossa ajoneuvolla, joka on rekisteröity toisessa jäsenvaltiossa, eivätkä rikkomuksen tekovaltion lainvalvonnasta vastaavat viranomaiset ole voineet rangaista rikkomuksesta, niin kyseisen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen lähettää ajoneuvon rekisterinumeron sekä rikkomuksen aikaa ja paikkaa koskevat tiedot rikkomukseen syyllistyneen asuinvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle.

Asuinvaltion toimivaltainen viranomainen * toimittaa rikkomuksen tekovaltion toimivaltaiselle viranomaiselle * ajoneuvoa ja rekisteriotteen haltijaa koskevat tiedot.

Rikkomusta koskeva ilmoitus

Rikkomuksen tekovaltion toimivaltainen viranomainen lähettää nämä tiedot saatuaan rekisteriotteen haltijalle ilmoituksen rikkomisesta. Ilmoitukseen on merkittävä tiedot rikkomuksesta, maksettavan sakkorangaistuksen määrä sekä kiistämis- ja muutoksenhakumahdollisuudet. Rikkomista koskeva ilmoitus laaditaan asuinvaltion virallisella kielellä / virallisilla kielillä.

Keskusviranomaiset

Kunkin jäsenvaltion on nimettävä keskusviranomainen avustamaan tämän direktiivin soveltamisessa. Jokainen henkilö, jonka henkilötiedot on siirretty tämän järjestelmän välityksellä, voi esittää asuinvaltion keskusviranomaiselle hakemuksen virheellisiin tai lainvastaisesti rekisteröityihin tietoihin pääsemiseksi tai niiden oikaisemiseksi tai poistamiseksi.

Taustaa

Vuonna 2003 käynnistetyn tieliikenneturvallisuuden eurooppalaisen toimintaohjelman tavoitteena on liikennekuolemien määrän puolittaminen vuoteen 2010 mennessä. Vuonna 2001 liikenteessä kuoli 54 000 ihmistä niissä 27 maassa, jotka ovat tällä hetkellä Euroopan unionin jäsenvaltioita. Vuosien 2001 ja 2007 välisenä aikana kuolonuhrien määrä laski 20 prosentilla, mutta vaikka maanteiden kuolonuhrien määrä väheni 6 prosentilla vuonna 2004 ja 5 prosentilla vuonna 2006, määrä ei laskenut vuonna 2007, jolloin kuolonuhreja oli 43 000. Tällä ehdotuksella direktiiviksi vastataan tavoitteeseen, jonka mukaan tien käyttäjiä kannustetaan noudattamaan tarkemmin voimassa olevaa lainsäädäntöä.

Säädöksen avaintermit

  • Rikkomuksen tekovaltio: jäsenvaltio, jossa rikkomus on tapahtunut.
  • Asuinvaltio: jäsenvaltio, jossa rikkomuksen tekemiseen käytetty ajoneuvo on rekisteröity.
  • Ylinopeus: rikkomuksen tekovaltiossa asianomaisen tien tai ajoneuvotyypin osalta voimassa olevien nopeusrajoitusten ylittäminen.
  • Rattijuopumus: ajoneuvon ajaminen, kun veren alkoholipitoisuus on korkeampi kuin rikkomuksen tekovaltiossa voimassa oleva enimmäispitoisuus.
  • Turvavyön käytön laiminlyönti: turvavyön käyttövaatimuksen noudattamatta jättäminen tai lasten turvaistuimen käyttämättä jättäminen, jos tällaisen välineen käyttö on pakollista neuvoston direktiivin 91/671/ETY tai rikkomuksen tekovaltion lainsäädännön nojalla.
  • Punaisen liikennevalon noudattamatta jättäminen: punaisen liikennevalon noudattamatta jättämisen muodostama rikkomus sellaisena kuin se määritellään rikkomuksen tekovaltion lainsäädännössä.

Viitteet

Ehdotus

EUVL

Menettely

KOM(2008) 151

-

COD/2008/0062

Viimeisin päivitys 04.08.2008

Top