Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Harvinaiset sairaudet – hoidon ja elämänlaadun parantaminen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Harvinaiset sairaudet – hoidon ja elämänlaadun parantaminen

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Suositus (2009/C 151/02) toimista harvinaisten sairauksien alalla

SUOSITUKSEN TARKOITUS

Euroopan unionin (EU) maille vuonna 2009 annettu suositus harvinaisten sairauksien taudinmäärityksestä ja niitä sairastavien hoitamisesta oli jatkoa vuonna 2008 hyväksytylle harvinaisia sairauksia koskevalle EU:n strategialle.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

  • Kansalliset suunnitelmat ja strategiat: yhteinen toimintaohjelma EUCERD (maaliskuusta 2012 elokuuhun 2015), joka tukee EU:n hallituksia kansallisten strategioiden laatimisessa. Vuoden 2014 alkuun mennessä 16 maalla (vuonna 2008 vain neljällä) oli kansallinen suunnitelma ja seitsemässä muussa jäsenvaltiossa suunnitelman kehittäminen on edistynyt pitkälle.
  • Määrittely ja koodaus: EU:n kohdalla harvinainen tauti esiintyy enintään viidellä henkilöllä 10 000:ta henkilöä kohden. EU:ssa on otettu käyttöön Orphanet-tietokanta, josta löytyy 6 000 sairautta ja joka on saatavilla seitsemällä kielellä. Vuoden 2013 loppuun mennessä se oli tunnistanut 2 512 erityistä harvinaisten sairauksien potilasjärjestöä.
  • Tutkimus: EU on rahoittanut lähes 120 yhteistä tutkimushanketta, joiden määrärahat ovat olleet yhteensä 620 miljoonaa euroa. Vuoden 2011 alussa se käynnisti harvinaisten sairauksien kansainvälisen tutkimuskonsortion (IRDiRC). Sen päätavoitteena on kehittää vuoteen 2020 mennessä 200 uutta hoitoa. Se tukee potilasrekisterien ja tietokantojen perustamista ja kehittää parhaillaan harvinaisten sairauksien rekisteröinnin eurooppalaista järjestelmää.
  • Osaamiskeskukset: EU:n osarahoittama nelivuotinen harvinaisten sairauksien parhaita käytäntöjä koskeva hanke (tammikuusta 2013 joulukuuhun 2016), joka auttaa kehittämään kliinisten käytäntöjen suuntaviivoja koskevia standardeja ja menettelyjä. Vuonna 2013 perustettiin komission neuvosta asiantuntijaryhmä.

Vuonna 2014 annetussa kertomuksessa esitetään katsaus harvinaisia sairauksia koskevan strategian tähänastiseen täytäntöönpanoon. Siinä keskitytään harvinaisten sairauksien tunnistamiseen ja näkyvyyden parantamiseen, harvinaisia sairauksia koskevien toimenpiteiden tukemiseen EU-maissa sekä EU:n laajuisen yhteistyön, koordinoinnin ja sääntelyn kehittämiseen.

TAUSTAA

  • Harvinaisia sairauksia on EU:ssa 5 000–8 000, ja niitä sairastaa 27–36 miljoonaa henkilöä. Potilaat elävät usein vuosia epävarmuudessa odottaessaan sairautensa diagnosointia, koska potilaiden maakohtainen määrä on melko matala. EU:n sisäinen ja EU-maiden välinen yhteistyö voi auttaa tietämyksen ja asiantuntemuksen yhteen keräämisessä, tutkimuksessa ja parhaiden mahdollisten lääkkeiden hyväksymisessä koko Euroopassa.
  • Lisätietoja:

ASIAKIRJA

Neuvoston suositus, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2009, toimista harvinaisten sairauksien alalla (2009/C 151/02) (EUVL C 151, 3.7.2009, s. 7–10).

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden – Harvinaiset sairaudet: Euroopan haasteet (KOM(2008) 679 lopullinen, 11.11.2008)

Komission kertomus Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Kertomus komission tiedonannon ”Harvinaiset sairaudet: Euroopan haasteet” (COM(2008) 679 lopullinen) ja toimista harvinaisten sairauksien alalla 8 päivänä kesäkuuta 2009 annetun neuvoston suosituksen (2009/C 151/02) täytäntöönpanosta (COM(2014) 548 final, 5.9.2014)

Komission päätös 731/2013/EU, annettu 30 päivänä heinäkuuta 2013, harvinaisia sairauksia käsittelevän asiantuntijaryhmän perustamisesta ja päätöksen 2009/872/EY kumoamisesta (EUVL C 219, 31.7.2013, s. 4–7)

Viimeisin päivitys: 01.12.2016

Top