Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Potilasturvallisuus ja hoitoon liittyvien infektioiden ehkäiseminen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Potilasturvallisuus ja hoitoon liittyvien infektioiden ehkäiseminen

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Suositus – potilasturvallisuus ja hoitoon liittyvien infektioiden ehkäiseminen ja valvonta

SUOSITUKSEN TARKOITUS

 • Potilasturvallisuus hoidon aikana on suuri kansanterveydellinen haaste, josta aiheutuu huomattavia kustannuksia. Joka vuosi 8–12 prosenttia sairaalapotilaista kärsii hoidon komplikaatioista, jotka liittyvät heidän Euroopan unionissa sijaitsevassa sairaalassa saamaansa hoitoon.
 • Suosituksessa kehotetaan ottamaan käyttöön puitteet, joilla parannetaan potilasturvallisuutta* ja ehkäistään haittatapahtumia* sekä erityisesti hoitoon liittyviä infektioita*, joita potilas voi saada terveydenhuollon laitoksissa.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Potilasturvallisuus

Kansallisten toimintatapojen ja ohjelmien käyttöönotto ja kehittäminen

 • EU-maiden on nimettävä toimivaltainen viranomainen, joka vastaa potilasturvallisuudesta niiden alueella. Näin potilasturvallisuus nostetaan terveyspolitiikan ja -ohjelmissa ensisijaiseksi tavoitteeksi niin kansallisella kuin alue- ja paikallistasolla.
 • Potilasturvallisuuden parantamiseksi on terveydenhoidon turvallisuuden alalla kehitettävä tehokkaampia järjestelmiä, prosesseja ja välineitä. Terveydenhoitoon sovellettavat turvallisuusstandardit ja -käytännöt pitää tarkistaa säännöllisesti.
 • Myös terveydenhuoltoalan ammatillisia järjestöjä on kannustettava osallistumaan aktiivisemmin potilasturvallisuuteen.
 • On omaksuttava turvallisia käytäntöjä edistävä lähestymistapa tavallisimmin esiintyvien haittatapahtumien, kuten lääkkeistä aiheutuvien tapahtumien, hoitoon liittyvien infektioiden ja komplikaatioiden, ehkäisemiseksi kirurgisten toimenpiteiden aikana tai niiden jälkeen.

Potilaiden osallistaminen prosessiin

Potilaat on otettava mukaan potilasturvallisuutta koskevien toimintatapojen kehittämiseen heitä edustavien järjestöjen välityksellä. Heidän on myös saatava tietoja käytössä olevista potilasturvallisuusstandardeista sekä valitusmenettelyistä ja käytettävissä olevista oikeussuojakeinoista. Potilailla on myös oltava mahdollisuus saada perustietoa potilasturvallisuuden alalla.

Tiedotuksen parantaminen ja ilmoitusjärjestelmien käyttöönotto

 • Ottamalla käyttöön tai parantamalla olemassa olevia ilmoitusjärjestelmiä mahdollistetaan tietojen tarjoaminen potilaan hoitoon liittyvien tapahtumien laajuudesta, tyypeistä ja syistä. Tällaiset järjestelmät on suunniteltava siten, että ne kannustavat terveydenhuollon henkilöstöä ilmoittamaan haittatapahtumista. Myös potilaat ja heidän läheisensä voivat siten jakaa kokemuksiaan.
 • Järjestelmällä voidaan myös täydentää muita terveydenhuoltoalan riskinhallintajärjestelmiä, kuten lääketurvatoimintaan liittyviä järjestelmiä.

Terveydenhuollon työntekijöiden koulutus

 • Terveydenhuollon työntekijöillä on tärkeä rooli potilasturvallisuuden parantamisessa. Sen vuoksi on tärkeää, että he saavat monialaista potilasturvallisuuskoulutusta. Potilasturvallisuus on sisällytettävä osaksi perus- ja jatkotutkinto-opintoja, työpaikkakoulutusta sekä terveydenhuollon työntekijöiden ammatillista täydennyskoulutusta.
 • Kaikille terveydenhuollon työntekijöille on tiedotettava asianmukaisesti olemassa olevista riskeistä ja turvallisuustoimenpiteistä.

Tiedon, kokemusten ja parhaiden käytäntöjen jakaminen EU:n tasolla

 • On tärkeää luoda EU-tason järjestelmä potilasturvallisuuden luokittelua ja arviointia varten. Se edellyttää yhteisten määritelmien ja terminologian sekä vertailukelpoisten indikaattoreiden kehittämistä, jotta EU-maat voivat käyttää yhteisesti kansallisella tasolla hankittuja tietoja ja kokemuksia.
 • Tietojen ja parhaiden käytäntöjen vaihto mahdollistaa myös potilasturvallisuutta koskevien toimintatapojen parantamisen ja alan tutkimuksen tarkemman kohdentamisen.

Hoitoon liittyvien infektioiden ehkäiseminen

On laadittava hoitoon liittyvien infektioiden ehkäisemistä ja valvontaa koskeva strategia, jotta voidaan

 • ottaa käyttöön ehkäisemis- ja valvontatoimenpiteitä kansallisella tai alueellisella tasolla
 • parantaa infektioiden ehkäisyä ja valvontaa terveydenhuollon laitoksissa
 • laatia aktiivisia seurantajärjestelmiä
 • edistää terveydenhuollon työntekijöiden koulutusta
 • helpottaa potilaiden tiedonsaantimahdollisuuksia.

TAUSTAA

 • Hoitoon liittyviä infektioita esiintyy EU:ssa keskimäärin yhdellä sairaalapotilaalla kahdestakymmenestä eli vuosittain 4,1 miljoonalla potilaalla. Infektiot aiheuttavat vuosittain 37 000 kuolemantapausta, joista monet voitaisiin välttää. Suositus perustuu Maailman terveysjärjestön työhön, ja sen tarkoituksena on luoda potilasturvallisuutta koskevat puitteet.
 • Lisätietoja:

* KESKEISET TERMIT

Potilasturvallisuus: potilaan oikeus siihen, että hoidosta ei aiheudu tarpeetonta eikä mahdollista haittaa.

Haittatapahtuma: tapahtuma, joka aiheuttaa potilaalle haittaa.

Hoitoon liittyvät infektiot: taudit tai patologiat, joihin liittyy infektion aiheuttava mikro-organismi tai sen tuotteita ja jotka saavat alkunsa terveydenhuollon toimintayksikössä tai liittyvät hoitotoimenpiteeseen tai hoitoon.

ASIAKIRJA

Neuvoston suositus, annettu 9 päivänä kesäkuuta 2009, potilasturvallisuudesta ja hoitoon liittyvien infektioiden ehkäisemisestä ja valvonnasta (2009/C 151/01) (EUVL C 151, 3.7.2009, s. 1–6)

Viimeisin päivitys: 30.11.2016

Top