Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EU:n terveydenhuoltohenkilöstö

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

EU:n terveydenhuoltohenkilöstö

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Komission vihreä kirja (KOM(2008) 725 lopullinen) EU:n terveydenhuoltohenkilöstöstä

EU:n terveydenhuoltohenkilöstöä koskeva toimintasuunnitelma (SWD(2012) 93 final)

TOIMINTASUUNNITELMAN TARKOITUS

 • Sen tarkoituksena on auttaa EU-maita vastaamaan terveydenhuoltosektorin suurimpiin haasteisiin, ja siinä vahvistetaan toimet eurooppalaisen yhteistyön tehostamiseksi ja hyvien käytänteiden jakamiseksi.
 • Toimintasuunnitelmassa otetaan huomioon EU:n terveysministereiden joulukuussa 2010 määrittelemät painopistealat, ja se perustuu komission vuonna 2008 järjestämään julkiseen kuulemiseen Euroopan terveydenhuoltohenkilöstöä koskevasta vihreästä kirjasta.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Vihreä kirja

Vihreässä kirjassa tarkasteltiin EU:n terveydenhuoltohenkilöstöön liittyviä haasteita. Siinä ehdotettiin useita ratkaisukeinoja, joista voidaan mainita muun muassa seuraavat:

 • vahvistetaan kapasiteettia seulontoihin, terveyden edistämiseen ja sairauksien ehkäisyyn
 • jaetaan terveydenhuollon työntekijöiden liikkuvuuteen liittyviä hyviä käytänteitä
 • tarkastellaan uudelleen EU:n ulkopuolisista maista tulevan henkilöstön rekrytointiperiaatteita
 • kerätään vertailukelpoisia tietoja terveydenhuoltohenkilöstöstä
 • varmistetaan näille työntekijöille muiden taitojen ohella koulutus uuden tekniikan käyttöön
 • kannustetaan useampia yrittäjiä terveydenhuoltosektorille.

Toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelmassa määriteltiin viisi toisiinsa liittyvää haastetta, joita väestön ikääntyminen asettaa EU:n terveydenhuoltohenkilöstölle:

 • työvoiman kysynnän kasvu
 • uusien hoitomuotojen ja uusien hoitopalveluiden tarve
 • terveydenhoidon ammattilaisten määrän väheneminen
 • vaikeudet rekrytoida terveydenhuoltohenkilöstöä ja saada se pysymään työssä
 • paheneva terveydenhuoltoalan työvoimapula.

Näiden haasteiden ratkaisemiseksi Euroopan komissio ehdotti toimien toteuttamista seuraavilla aloilla:

 • Terveydenhuollon henkilöstösuunnittelun ja ennusteiden parantaminen
  • kolmivuotinen EU:n yhteinen toiminta, joka koskee terveydenhuoltohenkilöstön tarpeen ennakointia suunnittelun tehostamiseksi EU:ssa; yhteiset toimet oli määrä käynnistää vuoden 2012 loppuun mennessä
  • EU:n rakenteita ja koulutusvalmiuksia koskeva tutkimus.
 • Tulevaisuudessa tarvittavien taitojen ennakointi sekä jatkuvan ammatillisen kehityksen ja elinikäisen oppimisen edistäminen
  • terveydenhuollon alakohtaisen taitoyhteenliittymän perustaminen EU:hun uuden alakohtaisen koulutuksen ja uudentyyppisen ammatillisen opetuksen ja koulutuksen kehittämiseksi
  • sellaisten EU:n rahoitusohjelmien voimakkaampi edistäminen (esim. Erasmus+), joilla tuetaan myös lääketieteen opiskelijoiden ja terveydenhuoltohenkilöstön rajat ylittävää koulutusta.
 • Terveydenhuollon ammattilaisten rekrytointi ja työssä pitäminen
  • työvoimasuunnittelun yhteydessä olisi tarkasteltava työympäristön vaikutusta työntekijöiden rekrytointiin, työssä pysymiseen, liikkuvuuteen ja työsuoritukseen sekä terveydenhuollon tuloksiin ja potilaiden saaman hoidon laatuun
  • EU-maiden on mukautettava työpaikkojen ja työmarkkinoiden käytänteitä ikääntyvien työntekijöiden mahdollisuuksien parantamiseksi.
 • Terveydenhuoltoalan työntekijöiden eettinen rekrytointi

TAUSTAA

Lisätietoja:

ASIAKIRJAT

Vihreä kirja Euroopan terveydenhuoltohenkilöstöstä (KOM(2008) 725 lopullinen, 10.12.2008)

Komission yksiköiden valmisteluasiakirja EU:n terveydenhuoltohenkilöstöä koskevasta toimintasuunnitelmasta – komission Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle antaman tiedonannon ”Tavoitteena työllistävä elpyminen” oheisasiakirja (SWD(2012) 93 final, 18.4.2012)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Tavoitteena työllistävä elpyminen (COM(2012) 173 final, 18.4.2012)

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä korkeaa pätevyyttä vaativaa työtä varten annetun direktiivin 2009/50/EY täytäntöönpanosta (EU:n sininen kortti) (COM(2014) 287 final, 22.5.2014)

Viimeisin päivitys: 09.01.2017

Top