Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Terveydenhuolto muissa EU-maissa – potilaiden oikeudet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Terveydenhuolto muissa EU-maissa – potilaiden oikeudet

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 2011/24/EU potilaiden oikeuksien soveltamisesta rajatylittävässä terveydenhuollossa

TIIVISTELMÄ

DIREKTIIVIN TARKOITUS

 • Direktiivissä määritetään ehdot, joiden puitteissa potilas voi matkustaa toiseen EU-maahan saadakseen turvallista ja laadukasta terveyden- ja sairaanhoitoa ja saada korvausta kustannuksista omasta sairausvakuutusjärjestelmästään.
 • Siinä myös kannustetaan kansallisten terveydenhuoltojärjestelmien välistä yhteistyötä.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

 • Hoitoa antavan EU-maan on varmistettava, että
  • potilaat saavat kaikki tarvittavat tiedot voidakseen tehdä tietoon perustuvan valinnan
  • käytössä on avoimia valitusmenettelyjä
  • hoitoa varten on käytössä ammatillinen vastuuvakuutusjärjestelmä tai vastaava vakuus
  • henkilötietojen käsittelyssä kunnioitetaan perusoikeutta yksityisyyden suojaan
  • potilailla on oikeus kirjalliseen tai sähköiseen potilasasiakirjaan saamastaan hoidosta
  • terveydenhuollon maksut ovat samat kuin kotimaisilla potilailla.
 • EU-maan, jossa potilas on vakuutettu, on varmistettava, että
  • annetun terveydenhoidon kustannukset korvataan
  • saatavilla on tietoa potilaiden oikeudesta ja oikeutuksista
  • potilailla on saatavillaan mahdollisesti tarpeen olevaa lääketieteellistä seurantaa
  • potilaat voivat tutustua potilasasiakirjoihinsa.
 • Kansallisia yhteyspisteitä on perustettu antamaan tietoa ja kuulemaan potilasjärjestöjä, terveydenhuollon tarjoajia ja sairausvakuutuskassoja.
 • Terveydenhuollon tarjoajat antavat potilaille tietoja muun muassa
  • hoitovaihtoehdoista
  • saatavuudesta
  • tarjoamansa terveydenhuollon laadusta ja turvallisuudesta
  • hinnoistaan
  • luvastaan tai rekisteröitymisestään.
 • Potilaan kotimaan on korvattava hoidon kustannukset soveltaen samaa maksutaulukkoa kuin kotimaisten potilaiden osalta. Se voi myös päättää korvata matka- ja majoituskustannukset.
 • Potilas voi vaatia omasta maastaan ennakkolupaa ennen matkustamistaan ulkomaille saamaan hoitoa. Tämä voi olla tarpeen, jos terveydenhoito edellyttää vähintään yhden yön sairaalahoitoa ja/tai pitkälle erikoistunutta ja kallista lääketieteellistä laitteistoa tai jos siihen sisältyy hoitoja, joista aiheutuu potilaalle tai väestölle erityinen riski.
 • Kansallinen viranomainen voi kieltäytyä antamasta ennakkolupaa, jos se katsoo voivansa tarjota potilaalle tarvittavan terveydenhoidon lääketieteellisesti hyväksyttävässä määräajassa.
 • Toisessa EU-maassa annettavaa terveydenhuoltoa koskevat päätökset on annettava kohtuullisessa ajassa.
 • Yhdessä EU-maassa annetut reseptit ovat päteviä toisessa EU-maassa.
 • Kansallisten terveysviranomaisten on tehtävä yhteistyötä toistensa kanssa lainsäädännön toimeenpanemisessa ja terveydenhuollon tarjoajien ja osaamiskeskusten välisten eurooppalaisten osaamisverkostojen kehittämisessä.
 • Yhteistyö ulottuu harvinaisten sairauksien torjuntaan, sähköisen terveydenhuollon (e-health) kehittämiseen ja uuden terveysteknologian arviointiin.
 • Lainsäädäntö ei kata pitkäaikaishoitoa, elinten saatavuutta ja luovutusta eikä rokotuksia.
 • Direktiivi ei vaikuta siihen, kuinka EU-maat järjestävät ja rahoittavat omille kansalaisilleen tarkoitetut kansalliset terveydenhuoltojärjestelmänsä.
 • Euroopan komissio laatii joka kolmas vuosi kertomuksen järjestelmän ja tämän direktiivin toiminnasta. Ensimmäinen kertomus hyväksyttiin syyskuussa 2015.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiivi tuli voimaan 24. huhtikuuta 2011. EU-maiden tuli sisällyttää se kansalliseen lainsäädäntöönsä 25. lokakuuta 2013 mennessä.

TAUSTAA

Syynä tarpeeseen selkeyttää rajatylittävän terveydenhuollon sääntöjä on, että ne oli kehitetty Euroopan unionin tuomioistuimen yli 10 vuoden aikana antamien yksittäisten tuomioiden pohjalta. Direktiivi laadittiin erityisesti selkiyttämään sellaisia oikeuksia terveydenhuoltoon, jotka johtuvat tuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 56 artiklan perusteella antamista päätöksistä, ja mahdollistamaan näiden oikeuksien käyttäminen käytännössä. Direktiivi pyrkii selkiyttämään rajatylittävää terveydenhuoltoa koskevien sääntöjensä ja sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan asetuksen (EY) 883/2004 antamien puitteiden välistä suhdetta.

Terveydenhoitoa yli rajojen: lainsäädäntö

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/24/EU, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2011, potilaiden oikeuksien soveltamisesta rajatylittävässä terveydenhuollossa (EUVL L 88, 4.4.2011, s. 45–65)

Direktiiviin 2011/24/EU tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty perussäädökseen. Tämä konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission täytäntöönpanodirektiivi 2012/52/EU, annettu 20 päivänä joulukuuta 2012, toimenpiteistä toisessa jäsenvaltiossa annettujen lääkemääräysten tunnustamisen helpottamiseksi (EUVL L 356, 22.12.2012, s. 68–70)

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle: Komission kertomus potilaan oikeuksien soveltamisesta rajatylittävässä terveydenhuollossa annetun direktiivin 2011/24/EU toiminnasta (COM(2015) 421 final, 4.9.2015)

Komission delegoitu päätös 2014/286/EU, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2014, perusteista ja edellytyksistä, jotka eurooppalaisten osaamisverkostojen ja niiden jäseneksi hakevien terveydenhuollon tarjoajien on täytettävä (EUVL L 147, 17.5.2014, s. 71–78)

Komission täytäntöönpanopäätös 2014/287/EU, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2014 eurooppalaisten osaamisverkostojen ja niiden jäsenten perustamista ja arvioimista sekä tällaisten verkostojen perustamista ja arvioimista koskevan tiedon ja asiantuntemuksen vaihdon helpottamista koskevista perusteista (EUVL L 147, 17.5.2014, s. 79–87)

Komission täytäntöönpanopäätös 2011/890/EU, annettu 22 päivänä joulukuuta 2011, sähköisistä terveyspalveluista vastaavien kansallisten viranomaisten verkoston perustamista, hallinnointia ja toimintaa koskevista säännöistä (OJ L 344, 28.12.2011, s. 48–50)

Komission täytäntöönpanopäätös 2013/329/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, terveysteknologian arvioinnista vastaavien kansallisten viranomaisten tai elinten verkoston perustamista, hallinnointia ja avointa toimintaa koskevista säännöistä (EUVL L 175, 27.6.2013, s. 71–72)

Viimeisin päivitys: 18.01.2016

Top