Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Radiotaajuuspoliittinen ohjelma

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Radiotaajuuspoliittinen ohjelma

EU:n radiotaajuuspoliittisen ohjelman tavoitteena on varmistaa sisämarkkinoiden toiminta radiotaajuuksia käyttävillä EU:n toimialoilla. Tavoitteena on myös varmistaa, että Euroopassa hyödynnetään täysimääräisesti ja koordinoidusti tämän rajallisen resurssin käyttö.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 243/2012/EU, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2012, monivuotisen radiotaajuuspoliittisen ohjelman perustamisesta.

TIIVISTELMÄ

EU:n viisivuotinen radiotaajuuspoliittinen ohjelma luo puitteet radiotaajuuksien käytön strategiselle suunnittelulle ja yhdenmukaistamiselle taajuuksia käyttävillä EU:n sisämarkkinoiden toimialoilla. Tällaisia aloja ovat esimerkiksi sähköinen viestintä, tutkimus ja avaruus, liikenne, energia ja audiovisuaalialan politiikka. Taajuudet ovat tärkeä resurssi erilaisille toimialoille, kuten langaton viestintä ja langattomat lähetykset, lyhyen kantaman laitteet, liikenne, yleinen turvallisuus ja avaruussovellukset.

Radiotaajuuspoliittisen ohjelman tavoitteena on:

 • jakaa riittävästi taajuuksia kasvavien tarpeiden tyydyttämiseksi (etenkin 1 200 MHz:n langatonta viestintää varten)
 • maksimoida taajuuksien käytön joustavuus
 • tehostaa taajuuksien käyttöä
 • edistää sähköisen viestinnän palvelujen välistä kilpailua
 • yhdenmukaistaa sisämarkkinat ja kehittää kansainvälisiä palveluita
 • välttää häiriöitä
 • suojella ihmisten terveyttä.

Jäsenmaiden täytyy:

 • toteuttaa 1. tammikuuta mennessä laajakaistapalvelujen kehittämiseen tarvittavien taajuuksien käyttötarkoitusten valtuutuksiin ja jakamiseen liittyvät toimenpiteet
 • edistää taajuuksien yhteiskäyttöä sekä jaettua käyttöä
 • tehdä yhteistyötä radiolaitteita ja -päätteitä koskevien yhdenmukaisten standardien kehittämiseksi
 • ottaa käyttöön valintaehtoja ja -menettelyjä, joilla edistetään taajuuksiin investointia ja niiden tehokasta käyttöä.

Euroopan komissio kehittää parhaillaan taajuuskaistojen valtuutusehtoja ja -menettelyjä koskevia parhaita toimintatapoja, jotta voitaisiin estää sisämarkkinoiden liiallista pirstaloitumista.

Tasapuolisen kilpailun varmistamiseksi jäsenmaat voivat päättää esimerkiksi seuraavista toimenpiteistä:

 • niiden taajuuksien määrän rajoittaminen, joihin yksittäiselle yritykselle myönnetään käyttöoikeuksia
 • taajuuksien varaaminen uusille tulokkaille
 • uusien taajuuksien käyttöoikeuksien myöntämättä jättäminen, jotta vältetään kilpailun vääristyminen sen vuoksi, että käyttöoikeuksia kasautuu yhdelle yritykselle
 • taajuuksien käyttöoikeuden siirron kieltäminen
 • tiettyjen yritysten olemassa olevien oikeuksien muuttaminen direktiivin 2002/20/EY 14 artiklan mukaisesti käyttöoikeuksien kasautuessa liikaa yhdelle yritykselle.

Jäsenmaiden on varattava riittävästi taajuuksia, jotta kaikkien EU:n kansalaisten ulottuvilleon vuoteen 2020 mennessä laajakaistaliittymä.

Jäsenvaltioiden on 1. tammikuuta 2013 mennessä valtuutettava yhdenmukaistettujen taajuuskaistojen käyttöön, jotta kuluttajat pääsevät vaivatta käyttämään langattomia laajakaistapalveluja, kuten 800 MHz:n kaistaa (taajuusylijäämä). Jäsenvaltioiden tulisi myös sallia taajuuksien käyttöoikeuksien kauppanäiden yhdenmukaistettujen taajuuskaistojen osalta.

Komissio on kartoittamassa yhdessä jäsenmaiden kanssa taajuuksien tämänhetkistä käyttöä ja taajuuksien tulevaa tarvetta (taajuusalueella 400 MHz - 6 GHz).

Omien etujensa turvaamiseksi EU osallistuu taajuuskysymyksiin liittyviin kansainvälisiin neuvotteluihin perustamissopimuksen mukaisesti. Kansainvälisissä neuvotteluissa jäsenvaltioiden täytyy myös varmistaa, että EU:n toimialojen kehittämiseen tarvittavat taajuudet ovat saatavilla. EU voi auttaa jäsenmaita ratkaisemaan ongelmia, jotka liittyvät taajuuksien koordinointiin muiden kuin EU-maiden kanssa.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Päätös N:o 243/2012/EU

10.4.2012

1.7.2015, ellei muuta ole erityisesti mainittu

EUVL L 81, 21.3.2012

Viimeisin päivitys 14.02.2014

Top