Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvät suositukset, jotka auttavat EU:ta siirtymään energiatehokkaaseen ja vähähiiliseen talouteen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvät suositukset, jotka auttavat EU:ta siirtymään energiatehokkaaseen ja vähähiiliseen talouteen

Euroopan komissio on määrittänyt suosituksia tieto- ja viestintätekniikan (TVT) alalle ja EU:n jäsenvaltioille, jotta Euroopan unioni voi siirtyä energiatehokkaampaan, vähähiilisempään talouteen.

SÄÄDÖS

Komission suositus 2013/105/EY, tehty 9 päivänä lokakuuta 2009, tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisestä siirryttäessä energiatehokkaaseen ja vähähiiliseen talouteen.

TIIVISTELMÄ

Euroopan komissio on laatinut kahdet suositukset, toiset TVT-toimialalle ja toiset EU:n jäsenvaltioille, tarkoituksena auttaa EU:ta siirtymään energiatehokkaaseen ja vähähiiliseen talouteen.

Suositukset TVT-toimialalle

TVT-toimialan yleinen tavoite on osoittaa mitattavissa ja todennettavissa oleva energiaintensiteetin ja hiilidioksidipäästöjen aleneminen kaikissa prosesseissa, joita liittyy TVT-laitteiden ja -komponenttien tuotantoon, kuljetukseen ja myyntiin.

Yhtenä TVT-toimialan suosituksista määritellään TVT-ratkaisuja, joilla voidaan parantaa uusien ja olemassa olevien rakennusten sekä rakennus- ja remontointikäytäntöjen ympäristötehokkuutta.

Toinen TVT-toimialan esimerkki on TVT-ratkaisujen määrittely yhteistyössä kuljetus- ja logistiikka-alan kanssa sen palvelujen ympäristö- ja energiatehokkuuden parantamiseksi.

Komissio myös kehotti TVT-toimialaa sopimaan yhteisistä menetelmistä energiankulutuksen ja hiilipäästöjen mittaamiselle vuoteen 2020 mennessä.

Suositukset EU:n jäsenvaltioille

Komissio pyysi EU:n jäsenmaita muun muassa käyttämään TVT-pohjaisia ratkaisuja energiatehokkuuden parantamiseen.

Älykäs mittaustekniikka

Älykkäät verkot ja älykkäät mittausjärjestelmät voivat parantaa tuotannon tehokkuutta ja ohjausta sekä energian jakelua ja kulutusta. EU:n jäsenvaltiot saivat vuoden 2010 loppuun aikaa sopia yhteisistä vaatimuksista älykkäälle mittaukselle, jonka avulla kuluttajat saavat parempaa tietoa ja voivat hallita energiankulutustaan. Kun älykästä mittaritekniikkaa on käytössä esimerkiksi kotona, kuluttajat voivat vähentää energiankulutustaan jopa 10 prosenttia. Vuonna 2012 komissio tuotti selvityksen älykkäistä verkoista ja älykkäistä mittausprojekteista Euroopassa. Siinä on mukana 281älykkään verkon projektia ja noin 90 älykkään mittauksen pilottiprojektia ja käyttöönottoprojektia 30 Euroopan maasta, toisin sanoen 28 EU-maasta ja Sveitsistä ja Norjasta.

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö energian simulointiin ja mallinnukseen

EU:n jäsenvaltioiden julkishallintoa kansallisilla, alueellisilla ja paikallisilla tahoilla kehotetaan hyödyntämään paremmin TVT-työkaluja energian simulointiin ja mallinnukseen, mukaan lukien ammattilaisten koulutuksessa rakennus-, kuljetus- ja logistiikka-aloilla.

Lisäksi EU:n jäsenvaltioille ehdotetaan energiatehokkaamman tekniikan lisäämistä ottamalla se osaksi julkisen hankinnan ohjelmia.

Taustaa

Joulukuussa 2008 unioni vahvisti sitoumuksensa hiilipäästöjen vähentämiseksi 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä. Talous- ja rahoituskriisi on vahvistanut sen tahtoa saavuttaa nämä tavoitteet ja kehittää kestävämpi talous pitkällä aikavälillä.

TVT-toimialalla on merkittävä osa näiden tavoitteiden saavuttamisessa, sillä se on mukana lähes kaikilla talouden alueilla ja voi omalta osaltaan auttaa parantamaan tuottavuutta yli 40 prosenttia.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Komission suositus 2013/105/EY

-

-

EUVL L 51, 23.2.2013

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle, 12 päivänä maaliskuuta 2009, tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisestä siirtymisessä energiatehokkaaseen ja vähähiiliseen talouteen (KOM(2009) 111 lopullinen - ei julkaistu EUVL:ssä).

Viimeisin päivitys 05.02.2014

Top