Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Oikeudenmukaiset markkinaolosuhteet matkaviestimille ja muille viestintävälineille

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Oikeudenmukaiset markkinaolosuhteet matkaviestimille ja muille viestintävälineille

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 2008/63/EY kilpailusta telepäätelaitemarkkinoilla

DIREKTIIVIN TARKOITUS

  • Direktiivi tähtää telepäätelaitteiden* markkinoiden avaamiseen kilpailulle.
  • Sen tarkoituksena on myös parantaa kuluttajille saatavilla olevia tietoja erilaisista laitetyypeistä, jotta käyttäjät voivat hyötyä teknologian edistyksestä ja tehdä tietoisia päätöksiä kuluttajina.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

  • EU-maat eivät saa myöntää telepäätelaitteiden tuontiin, kaupan pitämiseen, verkkoon liittämiseen, käyttöönottoon ja huoltoon liittyviä erityis- tai yksinoikeuksia.
  • EU-maat eivät saa kieltää päätelaitteiden liittämistä yleisiin televiestintäverkkoihin tai satelliittimaa-asemalaitteiden* käyttöönottoa maassaan, paitsi jos laitteisto ei vastaa tiettyjä olennaisia vaatimuksia.
  • Alkaen 13. kesäkuuta 2016 radiopäätelaitteiden sähkömagneettisen yhteensopivuuden vaatimukset määritetään direktiivissä 2014/53/EU (sekä mahdollisissa delegoiduissa säädöksissä, jotka on hyväksytty tämän direktiivin jälkeen), joka antaa 1 vuoden siirtymäkauden.
  • Kiinteän linjan päätelaitteiden (muut kuin radio) turvallisuusvaatimukset määritetään ominaisuuksista riippuen pienjännitedirektiivissä (2014/35/EU). Jos laitteen nimellisjännitealue on vaihtovirralla 50–1 000 V ja tasavirralla 75–1 500 V, sähkömagneettisen yhteensopivuuden vaatimukset määritetään sähkömagneettisen yhteensopivuuden direktiivissä (2014/30/EU).
  • Jotta käyttäjille voidaan antaa mahdollisuus saada käyttää haluamiaan päätelaitteita, on tarpeen tuntea yleisen verkon, johon päätelaite on määrä kytkeä (suoraan tai välillisesti), rajapinnan ominaisuudet ja tehdä ne avoimiksi. Jäsenvaltioiden on sen vuoksi varmistettava, että ominaisuudet julkistetaan ja että käyttäjillä on pääsy yleisen verkon rajapintaan.
  • EU-maiden nimeämien eritelmien soveltamisen valvonnasta vastaavien elinten on oltava riippumattomia julkisista tai yksityisistä organisaatioista, jotka tarjoavat tavaroita ja/tai palveluja televiestintäsektorille.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Tätä direktiiviä on sovellettu 11. heinäkuuta 2008 alkaen. EU-maiden oli määrä saattaa se osaksi kansallista lainsäädäntöä 8. elokuuta 1995 mennessä. Päivämäärä määritettiin direktiivissä 88/301/ETY, jonka on kodifioinut* direktiivi 2008/63/EY.

TAUSTAA

Tämä direktiivi edusti televiestintämarkkinoiden vapauttamiseen tähtäävän politiikan ensimmäistä vaihetta. Tämä johti lopulta näiden markkinoiden täyteen vapauttamiseen 1. tammikuuta 1998.

* KESKEISET TERMIT

Päätelaitteet: laite, joka liitetään suoraan tai välillisesti yleisten televiestintäverkkojen rajapintoihin tiedon lähettämiseksi, käsittelemiseksi tai vastaanottamiseksi. Maa-asemalaitteet kuuluvat tähän luokkaan.

Satelliittimaa-asemalaitteet: laitteet, joita voidaan käyttää joko ainoastaan radiosignaalien lähettämiseen (”vain lähettäminen”) tai sekä niiden lähettämiseen että vastaanottamiseen (”lähetys/vastaanottaminen”) taikka ainoastaan radioviestintäsignaalien vastaanottamiseen joko satelliittien tai muiden avaruusjärjestelmien avulla (”vain vastaanottaminen”).

Kodifiointi: uusi säädös, joka korvaa toisen, huomattavasti muutetun säädöksen. Kodifioitavan säädöksen säännöt säilyvät uudessa säädöksessä ja siksi se läpäisee päätöksentekoprosessin nopeasti nopeutetulla menettelyllä.

ASIAKIRJA

Komission direktiivi 2008/63/EY, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2008, kilpailusta telepäätelaitemarkkinoilla (kodifioitu toisinto) (EUVL L 162, 21.6.2008, s. 20–26)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/30/EU, annettu 26 helmikuuta 2014, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta (EUVL L 96, 29.3.2014, s. 79–106)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/35/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, tietyllä jännitealueella toimivien sähkölaitteiden asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta (EUVL L 96, 29.3.2014, s. 357–374)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/53/EU, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, radiolaitteiden asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta ja direktiivin 1999/5/EY kumoamisesta (EUVL L 153, 22.5.2014, s. 62–106)

Viimeisin päivitys: 14.11.2016

Top