Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Turvalliset hyönteiskarkotteet, desinfiointiaineet ja muut teollisuuskemikaalit (biosidit) EU:ssa

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Turvalliset hyönteiskarkotteet, desinfiointiaineet ja muut teollisuuskemikaalit (biosidit) EU:ssa

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 528/2012, annettu 22 päivänä toukokuuta 2012, biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä

TIIVISTELMÄ

Biosidivalmisteita (kotitalouskäyttöön tarkoitettuja desinfiointiaineita, hyönteismyrkkyjä ja muita kemikaaleja) käytetään tuholaisten (kuten loisten, sienten, bakteerien) hävittämiseen tai materiaalisen suojaamiseen. Koska niiden ominaisuudet voivat kuitenkin aiheuttaa riskejä ihmisille, eläimille ja ympäristölle, niitä säännellään Euroopan unionin tasolla.

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetuksella yhdenmukaistetaan biosidivalmisteiden myyntiä ja käyttöä koskevia EU:n sääntöjä sekä varmistetaan korkeatasoinen ihmisten ja eläinten terveyden ja ympäristön suojelu.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Hyväksyminen

Kaikkien biosidivalmisteiden myymiseen EU:ssa tarvitaan lupa. Myös niiden sisältämät tehoaineet on hyväksyttävä.

Biosidien tehoaineita arvioidaan EU:n tasolla. Kutakin arvioitavaa tehoainetta varten nimetään esittelevä EU-maa. Sen tehtävänä on laatia arviointikertomus, josta keskustellaan kaikkien EU-maiden kesken tarkoituksena päättää EU:n tasolla aineen hyväksymisestä.

Hyväksymättä jättämisen perusteet täyttäviä tehoaineita ei hyväksytä. Nämä aineet ovat syöpää aiheuttavia, niillä on perimää vaurioittavia ominaisuuksia tai ne ovat lisääntymismyrkyllisiä, hormonitoimintaa häiritseviä aineita, hitaasti hajoavia*, biokertyviä* ja myrkyllisiä* aineita (PBT-aineita) tai erittäin hitaasti hajoavia ja erittäin voimakkaasti biokertyviä aineita (vPvB-aineita). Jos riskit ovat kuitenkin vähäisiä, myös poikkeukset ovat mahdollisia.

Nanomateriaaleja sisältäviin biosideihin* liittyvien riskien arvioimiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Tehoaine hyväksytään enintään kymmeneksi vuodeksi.

Hyväksytyt tehoaineet luetellaan Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) verkkosivustolla.

Luvat

Kun tehoaine on hyväksytty, yritysten on haettava lupaa valmisteidensa markkinoille saattamiselle:

joko toimittamalla EU:n lupaa koskeva hakemus kemikaalivirastolle: jos valmisteen katsotaan olevan turvallinen, sitä voidaan myydä suoraan kaikkialla EU:ssa tarvitsematta hakea erityistä kansallista lupaa

tai, jos valmistettava aiotaan myydä vain yhdessä maassa, toimittamalla kansallista lupaa koskeva hakemus. Jos lupa myönnetään, yritykset voivat saattaa valmisteen muiden EU-maiden markkinoille valmisteen luvan vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen mukaisesti.

Vähiten haitallisiin valmisteisiin voidaan soveltaa yksinkertaistettua lupamenettelyä. Nämä valmisteet täyttävät tietyt edellytykset, esimerkiksi ne eivät sisällä huolta aiheuttavia aineita tai nanomateriaaleja.

Tietojen yhteiskäyttö

Kustannusten minimoimiseksi ja eläinkokeiden välttämiseksi asetuksessa vaaditaan jakamaan tietoja hyväksytyistä aineista ja aineista, joille on annettu lupa Euroopan unionissa. Euroopan kemikaalivirasto on perustanut tätä tarkoitusta varten tietojärjestelmän (biosidivalmisterekisterin).

Käsitellyt esineet

Asetus kattaa esineet, jotka on käsitelty biosidivalmisteella tai jotka sisältävät biosidivalmistetta (kuten huonekalut ja elintarvikepakkaukset). Esineitä voidaan käsitellä vain tehoaineilla, joille on myönnetty EU:n lupa, ja niihin on myös kiinnitettävä tätä koskeva merkintä.

MILLOIN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetusta on sovellettu 1. syyskuuta 2013 alkaen.

TAUSTAA

KESKEISET TERMIT

* Hitaasti hajoava aine: nämä kemikaalit säilyvät ympäristössä pitkään (toisin sanoen ne eivät hajoa) ja voivat siksi olla haitallisia ihmisen terveydelle. Esimerkkinä voidaan mainita torjunta-aine DDT.

* Biokertyvä aine: aine, kuten kemikaali, joka kertyy organismiin. Biokertymisellä tarkoitetaan sitä, että ainetta kertyy organismiin nopeammin kuin sitä eliminoituu.

* Myrkyllinen aine: aine, joka voi olla haitallinen ympäristölle tai terveydelle, jos sitä hengitetään, niellään tai sitä imeytyy elimistöön ihon kautta.

* Nanomateriaalia sisältävä biosidi: biosidi, jonka valmistuksessa on käytetty nanomateriaalia. Nanomateriaalit ovat kemiallisia aineita tai materiaaleja, joita valmistetaan ja käytetään hyvin pienessä mittakaavassa. Nanomateriaaleilla on ainutlaatuisia ja voimakkaampia ominaisuuksia kuin materiaaleilla, jotka ovat muuten samanlaisia mutta joilla ei ole nanokokoluokan erikoispiirteitä (lähde: Euroopan kemikaalivirasto).

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EU) N:o 528/2012

17.7.2012

EUVL L 167, 27.6.2012, s. 1–123

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EU) N:o 736/2013

20.8.2013

EUVL L 204, 31.7.2013, s. 25

Asetus (EU) N:o 837/2013

23.9.2013

EUVL L 234, 3.9.2013, s. 1–2

Asetus (EU) N:o 334/2014

25.4.2014

EUVL L 103, 5.4.2014, s. 22–32

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission asetus (EU) N:o 283/2013, annettu 1 päivänä maaliskuuta 2013, tehoaineita koskevien tietovaatimusten vahvistamisesta kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti (EUVL L 93, 3.4.2013, s. 1–84)

Komission asetus (EU) N:o 284/2013, annettu 1 päivänä maaliskuuta 2013, kasvinsuojeluaineita koskevien tietovaatimusten vahvistamisesta kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti (EUVL L 93, 3.4.2013, s. 85–152)

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 354/2013, annettu 18 päivänä huhtikuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 mukaisesti luvan saaneita biosidivalmisteita koskevista muutoksista (EUVL L 109, 19.4.2013, s. 4–13)

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 88/2014, annettu 31 päivänä tammikuuta 2014, menettelystä biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 liitteen I muuttamiseksi (EUVL L 32, 1.2.2014, s. 3–5)

Viimeisin päivitys: 26.10.2015

Top