Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvat muoviset materiaalit ja tarvikkeet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvat muoviset materiaalit ja tarvikkeet

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EU) N:o 10/2011 elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvista muovisista materiaaleista ja tarvikkeista

TIIVISTELMÄ

ASETUKSEN TARKOITUS

Elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvista muovisista materiaaleista ja tarvikkeista voi siirtyä elintarvikkeisiin myrkyllisiä ja ihmisen terveydelle haitallisia aineita.

Asetuksella otetaan käyttöön tällaisissa pakkauksissa käytettävät siirtymän raja-arvot* ja säädetään niiden käyttöolosuhteista elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi.

Siinä myös vahvistetaan vaatimukset elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvien muovisten materiaalien ja tarvikkeiden valmistusta ja kaupan pitämistä varten. Näillä vaatimuksilla täydennetään asetuksessa (EY) N:o 1935/2004 vahvistettuja elintarvikepakkauksissa käytettäviä materiaaleja ja tarvikkeita koskevia yleisiä sääntöjä.

Muoviset materiaalit ja tarvikkeet ja niiden osat voivat koostua

yksinomaan muovista

useista muovikerroksista tai

muoveista, jotka on yhdistetty muiden materiaalien kanssa.

Asetusta ei sovelleta ioninvaihtohartseihin, kumeihin eikä silikoneihin.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Hyväksytyt aineet

Asetuksessa luetellaan aineet, joita voidaan tarkoituksellisesti käyttää muovisten materiaalien ja tarvikkeiden valmistuksessa. Luettelo sisältää

monomeerit

lisäaineet (lukuun ottamatta väriaineita)

polymeerituotannon apuaineet (lukuun ottamatta liuottimia)

mikrobifermentaatiosta saadut makromolekyylit.

Luetteloon lisätään uusia aineita, jos Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen antaa hakemus- ja hyväksymismenettelyn jälkeen myönteisen lausunnon.

Markkinoille saattaminen

Muovisia materiaaleja ja tarvikkeita saa saattaa markkinoille ainoastaan, jos ne

täyttävät asetuksessa (EY) N:o 1935/2004 vahvistetut käyttötarkoitusta, pakkausmerkintöjä ja jäljitettävyyttä koskevat vaatimukset

on valmistettu asetuksessa (EY) N:o 2023/2006 säädettyjen hyvien tuotantotapojen mukaisesti

täyttävät koostumusta ja ilmoittamista koskevat vaatimukset (ks. jäljempänä).

Asetuksen liitteissä vahvistetaan hyväksyttyjen aineiden käyttöolosuhteet ja siirtymän raja-arvot. Kaikkien muovisten materiaalien ja tarvikkeiden on noudatettava ainekohtaisen siirtymän ja kokonaissiirtymän raja-arvoja.

Materiaalin tai tarvikkeen jokaisen muovikerroksen koostumuksen on täytettävä asetuksen vaatimukset. Tästä poiketen muovikerros, joka ei ole suoraan kosketuksessa elintarvikkeeseen

voi olla tässä asetuksessa säädettyjen rajoitusten ja eritelmien vastainen (lukuun ottamatta vinyylikloridimonomeeria liitteen I mukaisesti)

voidaan valmistaa aineista, jotka eivät sisälly hyväksyttyjen aineiden luetteloon (nämä aineet eivät kuitenkaan saa olla perimää vaurioittavia*, syöpää aiheuttavia* tai nanomuotoisia*).

Valmistajan on laadittava kirjallinen ilmoitus (liite IV). Siinä on mainittava materiaalit ja tarvikkeet, niiden valmistuksen välituotteet sekä niiden valmistukseen tarkoitetut aineet. Ilmoitus on uusittava, kun koostumuksessa tai tuotannossa tapahtuu merkittäviä muutoksia.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetusta on sovellettu 4. helmikuuta 2011 alkaen.

TAUSTAA

KESKEISET TERMIT

* Siirtymän raja-arvot: materiaaleista tai tarvikkeista elintarvikkeeseen siirtyvien aineiden sallittu enimmäismäärä. Ne ilmaistaan milligrammoina ainetta kilogrammaa elintarviketta kohti (mg/kg).

* Perimää vaurioittava: fyysinen tai kemiallinen aine, joka muuttaa organismin geneettistä materiaalia ja lisää siten mutaatioiden määrää luonnolliseen esiintymistasoon nähden.

* Syöpää aiheuttava: suoraan syövän syntymiseen liittyvä aine.

* Nanomateriaali: luonnollinen materiaali, sivutuotemateriaali tai valmistettu materiaali, joka sisältää hiukkasia joko vapaina, aggregoituneina tai agglomeroituneina ja jonka hiukkasista vähintään 50 prosenttia lukumääräperusteisen kokojakauman mukaisesti on kooltaan 1–100 nm (yksi miljardisosa metriä).

SÄÄDÖS

Komission asetus (EU) No 10/2011, annettu 14 päivänä tammikuuta 2011, elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvista muovisista materiaaleista ja tarvikkeista (EUVL L 12, 15.1.2011, s. 1–89)

Asetukseen (EY) N:o 10/2011 tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan viitteeksi.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004, annettu 27 päivänä lokakuuta 2004, elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista materiaaleista ja tarvikkeista ja direktiivien 80/509/ETY ja 89/109/ETY kumoamisesta (EUVL L 338, 13.11.2004, s. 4–17). Ks. konsolidoitu toisinto.

Komission asetus (EY) N:o 2023/2006, annettu 22 päivänä joulukuuta 2006, elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvien materiaalien ja tarvikkeiden hyvistä tuotantotavoista (EUVL L 384, 29.12.2006, s. 75–78). Ks. konsolidoitu toisinto.

Viimeisin päivitys: 24.11.2015

Top