Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Muut kuin ihmisravinnoksi tarkoitetut eläimistä saatavat sivutuotteet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Muut kuin ihmisravinnoksi tarkoitetut eläimistä saatavat sivutuotteet

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EY) N:o 1069/2009 – muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöt

TIIVISTELMÄ

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetuksessa määritetään eläimistä saatavien sivutuotteiden* ja niistä johdettujen tuotteiden* kansanterveyteen ja eläinten terveyteen liittyvät säännöt. Säännöt on laadittu ihmisten ja eläinten terveydelle aiheutuvien riskien välttämiseksi ja minimoimiseksi sekä varmistamaan elintarvike- ja rehuketjun turvallisuus.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

 • Asetusta sovelletaan
  • eläimistä saataviin sivutuotteisiin ja niistä johdettuihin tuotteisiin, joita ei lain mukaan saa käyttää ihmisravinnoksi
  • eläinperäisiin tuotteisiin, jotka soveltuisivat ihmisravinnoksi, mutta joita käytetään muuhun tarkoitukseen
  • eläinperäisten tuotteiden valmistuksen raaka-aineisiin.
 • Näitä tuotetyyppejä tuottavien toimijoiden on varmistettava, että ne noudattavat lainsäädäntöä valmistusketjun alusta loppuun.
 • Toimijoiden on pidettävä kirjaa lähettämistään, kuljettamistaan ja vastaanottamistaan tuotteista vaadittujen asiakirjojen lisäksi.
 • Niiden on tiedotettava kansallisille viranomaisille tuotteista ja laitoksista, joita valmistusketjun aikana käytetään. Laitosten on täytettävä tietyt hygieniavaatimukset ja saatava virallinen hyväksyntä
 • EU-maat tekevät virallisia tarkastuksia varmistaakseen, että tuottajat keräävät, tunnusmerkitsevät ja kuljettavat eläimistä saatavat sivutuotteet ilman viivytyksiä ja käsittelevät, käyttävät tai hävittävät ne sääntöjen mukaisesti.
 • Johdettuja tuotteita, kuten kosmeettisia valmisteita, lääkinnällisiä laitteita ja eläinlääkkeitä, jotka noudattavat muuta EU:n lainsäädäntöä, voidaan saattaa markkinoille niiden saavuttaessa valmistusketjun päätepisteen.
 • Eläimistä saatavat sivutuotteet luokitellaan kolmeen luokkaan niiden ihmisten ja eläinten terveydelle aiheuttaman riskin suuruuden mukaan. Luokat säätelevät tuotteiden hävittämistä tai talteenottoa.
 • Molempien tuotetyyppien käytöstä on rajoituksia. Tuotteita ei esimerkiksi saa syöttää saman lajin eläimille tai saman lajin viljellyille kaloille.
 • Molempien tuotteiden tuonnin on täytettävä EU:n vaatimukset.
 • Kiellettyä on polttamalla ja kaatopaikalle hautaamalla hävitettäviksi tarkoitettujen, molempien tuotetyyppien vienti sekä vienti maihin, jotka eivät ole Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön jäseniä, jos tuotteita on tarkoitus käyttää biokaasu- tai kompostointilaitoksessa.

Vuonna 2013 asetusta muutettiin siten, että Mayotte, uusi EU:n syrjäisimpiin alueisiin kuuluva alue, sai sääntöjen noudattamiseen aikaa 1. tammikuuta 2021 asti.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetus tuli voimaan 4. päivästä maaliskuuta 2011.

TAUSTAA

EU:n eläimistä saataviin sivutuotteisiin liittyvät säännöt Euroopan komission verkkosivustolla

KESKEISET TERMIT

* Eläimistä saatavat sivutuotteet: eläinten kokonaiset ruhot tai ruhonosat, joita ei ole tarkoitettu ihmisravinnoksi.

* Johdetut tuotteet: eläimistä saatavien sivutuotteiden käsittelystä saatavat tuotteet.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1069/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 kumoamisesta (sivutuoteasetus) (EUVL L 300, 14.11.2009, s. 1–33)

Asetukseen (EY) N:o 1069/2009 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Tämä konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Viimeisin päivitys: 26.01.2016

Top