Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Terveyttä koskevat säännöt hevosten liikkuvuuden ja kaupan alalla

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Terveyttä koskevat säännöt hevosten liikkuvuuden ja kaupan alalla

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Neuvoston direktiivi 2009/156/EY eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista elävien hevoseläinten liikkuvuuden ja kolmansista maista tapahtuvan tuonnin osalta

TIIVISTELMÄ

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivissä määritellään eläinten terveyttä koskevat vaatimukset, jotka on täytettävä hevosten (sekä kaikkien hevoseläimiin* kuuluvien eläinten) tuonnissa tai niiden liikkuvuudessa EU:n alueella.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Hevosten, jotka voidaan merkitä kantakirjaan* ja jotka aiotaan kaupata EU:ssa, on täytettävä seuraavat vaatimukset:

niissä ei saa näkyä taudin merkkejä 48 tuntia ennen siirtämistä

ne eivät ole olleet yhteydessä tarttuvasta taudista tai tartuntataudista kärsiviin hevoseläimiin 15:n tutkimusta edeltävän päivän aikana

ne eivät saa olla tarttuvan taudin tai tartuntataudin hävittämisohjelmassa teurastettaviksi tarkoitettuja

ne on voitava tunnistaa direktiivin 90/427/ETY mukaisen asiakirjan avulla

ne eivät saa olla peräisin tallilta, joka on ollut tarttuvaa tautia tai tartuntatautia koskevan kieltomääräyksen alainen.

EU-maat, joissa on ollut afrikkalaista hevosruttoa, eivät saa lähettää hevosia tartunta-alueilta, paitsi seuraavissa tilanteissa:

hevosia siirretään tartuntaa levittävien hyönteisten vaikutus huomioon ottaen vain tiettyinä aikoina vuodesta

hevoset ovat oireettomia

niille on tehty taudin varalta testi, josta on saatu negatiivinen tulos

niitä on pidetty karanteenissa vähintään 40 päivän ajan ja

niitä on suojeltu tartuntaa levittäviltä hyönteisiltä karanteenijakson aikana.

Hevoset on kuljetettava suoraan määräpaikkaan ajoneuvoissa, jotka on varustettu eläinten terveyden ja hyvinvoinnin kannalta asianmukaisesti, ja niiden mukana on oltava terveystodistus. Euroopan komission eläinlääkintäasiantuntijat voivat suorittaa tarkastuksia kyseessä olevassa paikassa.

Kolmansista maista tapahtuva tuonti

Hevosia saa tuoda vain maista, joille EU on myöntänyt siihen luvan, kun otetaan huomioon näiden maiden terveystilanne ja niiden toimittamat takeet eläinten terveydestä ja hyvinvoinnista.

Kolmannen maan tai EU:n ulkopuolisen alueen on oltava

vapaa Afrikan hevosrutosta

vapaa Venezuelan equine encephalomyelitis -tartunnasta vähintään kahden vuoden ajan

vapaa astumataudista ja räkätaudista kuuden kuukauden ajan.

Lisätakeita voidaan vaatia unionille vieraiden tautien osalta.

Hevosten on oltava ollut määrätyn ajan kolmannen maan alueella, ja niiden mukana on oltava tunnistusasiakirja ja terveystodistus. EU-maiden ja komission eläinlääkintäasiantuntijat tekevät lisätarkastuksia.

Joihinkin näistä säännöistä voidaan myöntää poikkeuksia, jos kyseessä on hevonen, jota kuljetetaan urheilu- tai kulttuuritarkoituksessa tai joka on tarkoitettu väliaikaisesti laiduntamaan tai tekemään työtä EU:n sisäisten rajojen läheisyydessä.

Asetuksella (EU) 2015/262 vahvistetaan tunnistamista koskevia sääntöjä ottamalla käyttöön hevospassijärjestelmä.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiiviä on sovellettu 12. elokuuta 2010 alkaen.

KESKEISET TERMIT

*Hevoseläimet: hevosensukuisiin eläimiin kuuluvat eläimet, kuten hevoset, aasit ja seeprat sekä näiden lajien risteytysten jälkeläiset.

*Kantakirja: kirja tai muu rekisteri, jossa luetellaan kirjattavissa olevat rekisteröidyt hevoset ja mainitaan niiden tiedossa olevat esivanhemmat.

TAUSTAA

Lisätietoja:

SÄÄDÖS

Neuvoston direktiivi 2009/156/EY, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista elävien hevoseläinten liikkuvuuden ja kolmansista maista tapahtuvan tuonnin osalta (EUVL L 192, 23.7.2010, s. 1–24)

Direktiiviin 2009/156/EY tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan viitteeksi.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission päätös 92/260/ETY, tehty 10 päivänä huhtikuuta 1992, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja eläinlääkärintodistuksista rekisteröityjen hevosten tilapäisessä tuonnissa (EUVL L 130, 15.5.1992, s. 67–83). Ks. konsolidoitu toisinto.

Komission päätös 93/195/ETY, tehty 2 päivänä helmikuuta 1993, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja eläinlääkärintodistuksista rekisteröityjen hevosten takaisintuonnissa raveja, kilpailuja ja kulttuuritapahtumia varten tapahtuneen tilapäisen maastaviennin jälkeen (EYVL L 86, 6.4.1993, s. 1–6). Ks. konsolidoitu toisinto.

Komission päätös 93/196/ETY, tehty 5 päivänä helmikuuta 1993, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja eläinlääkärintodistuksista teurashevosten tuonnissa (EYVL L 86, 6.4.1993, s. 7–15). Ks. konsolidoitu toisinto.

Komission päätös 93/197/ETY, tehty 5 päivänä helmikuuta 1993, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja eläinlääkärintodistuksista rekisteröityjen hevosten sekä jalostukseen ja kasvatukseen tarkoitettujen hevosten tuonnissa (EYVL L 86, 6.4.1993, s. 16–33). Ks. konsolidoitu toisinto.

Komission päätös 2004/211/EY, tehty 6 päivänä tammikuuta 2004, niiden kolmansien maiden ja kolmansien maiden alueiden osien alueiden luettelosta, joista jäsenvaltiot sallivat elävien hevoseläinten ja hevoseläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden tuonnin, sekä päätösten 93/195/ETY ja 94/63/EY muuttamisesta (EUVL L 73, 11.3.2004, s. 1–10). Ks. konsolidoitu toisinto.

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/262, annettu 17 päivänä helmikuuta 2015, neuvoston direktiivien 90/427/ETY ja 2009/156/EY mukaisten sääntöjen vahvistamisesta hevoseläinten tunnistusmenetelmien osalta (hevospassista annettu asetus) (EUVL L 59, 3.3.2015, s. 1–53)

Viimeisin päivitys: 24.11.2015

Top