Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Maidon ja maitotuotteiden turvallinen tuonti

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Maidon ja maitotuotteiden turvallinen tuonti

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Komission asetus (EU) N:o 605/2010 – eläinten terveyttä ja kansanterveyttä sekä eläinlääkärintodistuksia koskevat vaatimukset ihmisravinnoksi tarkoitettujen raakamaidon ja maitotuotteiden tuontia varten

TIIVISTELMÄ

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetuksella turvataan eläinten terveys EU:ssa varmistamalla, että tuodut maito ja maitotuotteet vastaavat tiettyjä eläinten terveyttä koskevia vaatimuksia.

Siinä määritetään kansanterveyttä ja eläinten terveyttä sekä todistuksia koskevat vaatimukset raakamaidon ja maitotuotteiden tuonnille EU:hun, vaaditut lämpökäsittelyt mukaan lukien.

Siinä luetellaan maat, joista tuonti on hyväksytty.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Raakamaidosta valmistettujen maitotuotteiden tuonti on sallittua erikseen hyväksytyistä EU:n ulkopuolisista maista, mutta niihin sovelletaan erityyppisiä lämpökäsittelyjä riippuen eläinten terveydentilasta alkuperämaassa.

Hyväksyttyjen maiden eri kategoriat on lueteltu asetuksen liitteessä I.

Raakamaidon ja maitotuotteiden tuonti on hyväksytty liitteen sarakkeessa A luetelluista maista ilman, että ne on lämpökäsiteltävä.

Lehmän, emälampaan, vuohen tai puhvelin raakamaidosta saaduille tuotteille, jotka tuodaan liitteen sarakkeissa B ja C luetelluista maista, on tehtävä pastörointi, lyhytaikainen pastörointi korkeassa lämpötilassa (HTST) tai iskukuumennus (UHT) riippuen sarakkeesta (B tai C), jossa maa on lueteltu.

Muiden eläinten kuin lehmän, emälampaan, vuohen tai puhvelin maidosta saaduille tuotteille on tehtävä pastörointi tai UHT-käsittely.

Maito tai maitotuotteet eivät saa olla peräisin alueilta, joilla on suu- ja sorkkataudin riski.

Tämä vaatimus ei koske maita, jotka lueteltu liitteen sarakkeessa A. Maito tai maitotuotteet on kuitenkin lämpökäsiteltävä, jos ne ovat peräisin maasta, jossa on esiintynyt suu- ja sorkkatautia tai jossa on annettu rokotuksia edeltävien 12 kuukauden aikana.

Kaikkiin tuotaviin tuotteisiin tulee liittää eläinlääkärin allekirjoittama terveystodistus. Eläinten terveyttä koskevat vaatimukset maidon ja maitotuotteiden tuontia varten säädetään direktiivissä 2002/99/EY.

Raakamaidon ja maitotuotteiden EU:n kautta kulkevat EU:n ulkopuolelle matkalla olevat lähetykset hyväksytään tämän asetuksen nojalla ainoastaan, jos

ne saapuvat hyväksytystä maasta ja ne on lämpökäsitelty asianmukaisesti alkuperämaan mukaisen kategorian (sarake A tai B) mukaan

ne täyttävät tietyt, todistussäännöissä määritellyt eläinten terveyttä koskevat vaatimukset ja niillä on terveystodistus

ne on rajatarkastusasemalla suoritetun eläinlääkärin tarkastuksen jälkeen hyväksytty kauttakulkua ja tarvittaessa varastointia varten.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetus tuli voimaan 30. heinäkuuta 2010.

TAUSTAA

Ihmisravinnoksi tarkoitettujen maidon ja maitotuotteiden tuonti Euroopan komission verkkosivustolla

SÄÄDÖS

Komission asetus (EU) N:o 605/2010, annettu 2 päivänä heinäkuuta 2010, eläinten terveyttä ja kansanterveyttä sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista ihmisravinnoksi tarkoitettujen raakamaidon ja maitotuotteiden Euroopan unionin alueelle tuontia varten (EUVL L 175, 10.7.2010, s. 1–24)

Asetukseen (EU) N:o 605/2010 tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Tämä konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan viitteeksi.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston direktiivi 2002/99/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 2002, ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden tuotantoon, jalostukseen, jakeluun ja yhteisön alueelle tuomiseen liittyvistä eläinten terveyttä koskevista säännöistä (EYVL L 18, 23.1.2003, s. 11–20). Ks. konsolidoitu toisinto.

Viimeisin päivitys: 25.11.2015

Top