Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Rehujen kaupan pitäminen: EU:n säännöt

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Rehujen kaupan pitäminen: EU:n säännöt

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EY) N:o 767/2009 — rehun markkinoille saattaminen ja käyttö

TIIVISTELMÄ

ASETUKSEN TARKOITUS

 • Siinä säädetään elintarviketuotanto- ja lemmikkieläimille tarkoitettujen rehujen markkinoille saattamista ja käyttöä koskevat säännöt.
 • Siinä vahvistetaan myös merkintöjä, pakkauksia ja esillepanoa koskevat vaatimukset.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Rehu

Asetuksen soveltamisalaan kuuluvat kaikki eläinten ruokintaan suun kautta tarkoitetut osittain jalostetut tai jalostamattomat aineet tai tuotteet, mukaan lukien lisäaineet.

Sitä sovelletaan eläinten ravitsemusta koskevista muista EU:n säännöksistä riippumatta ja niiden soveltamiseen vaikuttamatta seuraaviin:

Rehujen kaupan pitäminen ja käyttö

Rehujen on täytettävä erityisesti seuraavat turvallisuuteen ja kaupan pitämiseen liittyvät vaatimukset:

 • rehujen on oltava turvallisia
 • rehut eivät saa vaikuttaa suoraan haitallisesti ympäristöön tai eläinten hyvinvointiin
 • rehun on oltava moitteetonta, aitoa, väärentämätöntä, tarkoitukseen sopivaa ja kauppalaatuista
 • rehut on merkittävä, pakattava ja pantava esille sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

Ne eivät saa sisältää aineita, joiden markkinoille saattamista on rajoitettu tai joiden osalta se on kielletty.

Jäljitettävyys

Rehu on voitava jäljittää sen tuotanto-, jalostus- ja jakeluketjun kaikissa vaiheissa. Rehualan toimijoiden on voitava tunnistaa toimija, joka on toimittanut niille

 • rehua
 • elintarviketuotantoeläimiä tai
 • rehuun lisättäväksi tarkoitettuja tai siihen todennäköisesti lisättäviä aineita.

Rehut, jotka saatetaan tai todennäköisesti saatetaan markkinoille EU:ssa, on merkittävä ja varustettava tunnisteella siten, että niiden jäljittäminen on mahdollista.

Merkinnät ja esillepano

Tässä asetuksessa vahvistetaan kaikkia rehuja koskevat yleiset merkintä- ja esillepanosäännökset, kuten velvollisuus ilmoittaa

 • rehutyyppi
 • rehualan toimijan nimi ja osoite
 • eränumero
 • nettopaino
 • luettelo käytetyistä lisäaineista
 • kosteuspitoisuus.

Merkinnät ja esillepanotiedot on esitettävä selvästi ja pysyvästi helposti havaittavassa paikassa. Ne eivät saa johtaa käyttäjää harhaan rehun käyttötarkoituksen tai ominaispiirteiden suhteen.

Euroopan komissio on julkaissut yritysten ja viranomaisten avuksi muun muassa seuraavat merkintöjä ja esillepanoa koskevat lisäohjeet:

Pakkaukset

Rehuaineet ja rehuseokset on saatettava markkinoille suljetuissa pakkauksissa tai säiliöissä. Tietyt rehut voidaan kuitenkin saattaa markkinoille irtotavarana tai sulkemattomissa pakkauksissa. Niihin kuuluvat muun muassa

 • rehuaineet
 • jyvistä ja kokonaisista hedelmistä koostuvat seokset
 • valmistajalta toiselle toimitettavat rehuseokset
 • nuolukiven muodossa olevat rehut.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetus tuli voimaan 21. syyskuuta 2009.

TAUSTAA

Eläinten ruokintaa ja rehujen kaupan pitämistä koskeva Euroopan komission verkkosivusto

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 767/2009, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, rehun markkinoille saattamisesta ja käytöstä, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 79/373/ETY, komission direktiivin 80/511/ETY, neuvoston direktiivien 82/471/ETY, 83/228/ETY, 93/74/ETY, 93/113/EY ja 96/25/EY ja komission päätöksen 2004/217/EY kumoamisesta (EUVL L 229, 1.9.2009, s. 1–28)

Asetukseen (EY) N:o 767/2009 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission asetus (EU) N:o 68/2013, annettu 16 päivänä tammikuuta 2013, rehuaineluettelosta (EUVL L 29, 30.1.2013, s. 1–64)

Viimeisin päivitys: 03.02.2016

Top