Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EU:n sisäinen siipikarjan ja siitosmunien kauppa

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

EU:n sisäinen siipikarjan ja siitosmunien kauppa

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 2009/158/EY eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä siipikarjan ja siitosmunien kaupassa ja tuonnissa kolmansista maista

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Siinä määritellään siipikarjaan ja niiden siitosmuniin sovellettavat eläinten terveyttä koskevat vaatimukset, joita sovelletaan tartuntatautien ilmenemisen ja leviämisen estämiseksi silloin, kun niillä käydään kauppaa Euroopan unionin maiden välillä tai kun niitä tuodaan EU:n ulkopuolisista maista EU:hun.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

 • Direktiiviä sovelletaan seuraaviin:
  • vähintään 72 tunnin ikäiseen siipikarjaan (mukaan lukien kanat, kalkkunat, helmikanat, ankat, sorsat, hanhet, viiriäiset, kyyhkyset, fasaanit, peltopyyt ja strutsit), jota kasvatetaan tai tarhataan lisääntymistarkoituksessa tai lihan tai munien tuotantoa ja kulutusta varten taikka riistan istuttamiseksi maastoon metsästystä varten;
  • untuvikkoihin eli alle 72 tunnin ikäiseen ja vielä ruokkimattomaan siipikarjaan; Barbary-ankat tai niiden risteytykset voivat kuitenkin olla ruokittuja;
  • haudotettaviin siitosmuniin.
 • Direktiiviä ei sovelleta näyttelyihin, näytöksiin eikä kilpailuihin tarkoitettuun siipikarjaan.
 • Siipikarjalla ja siitosmunilla voidaan käydä kauppaa EU:ssa vain, jos ne ovat peräisin laitoksista
  • jotka täyttävät direktiivissä määritellyt tiukat hygieniavaatimukset;
  • jotka soveltavat hyväksyttyä taudinvalvontaohjelmaa, johon kuuluvat eläinlääkärintarkastukset ja tautiepäilyistä raportoiminen;
  • jotka pitävät parvesta kirjanpitoa, joka säilytetään vähintään kaksi vuotta parven hävittämisen jälkeen.
 • Kasvatuksen on mahdollisimman pitkälle perustuttava ”kerralla sisään – kerralla ulos” -kasvatuksen periaatteisiin, ja kasvatuserien välillä on suoritettava puhdistus, desinfiointi ja tyhjennys.
 • Munat on kerättävä vähintään päivittäin mahdollisimman pian munimisen jälkeen, ja ne on puhdistettava ja desinfioitava ja laitettava joko uuteen tai puhtaaseen ja desinfioituun pakkausmateriaaliin. Hautomojen on oltava erillään kasvatustiloista.
 • Siitosmunien on oltava lähtöisin parvista, joita on yli kuuden viikon ajan pidetty hyväksytyssä laitoksessa.
 • Untuvikkojen on oltava kuoriutuneita yllä mainitut vaatimukset täyttävistä siitosmunista ja vapaita kaikista tautiin viittaavista merkeistä.
 • Isovanhempais- tai vanhempaispolven siipikarjan on oltava kuoriutumisesta alkaen tai yli kuuden viikon ajan pidetty hyväksytyssä laitoksessa, täytettävä rokotusvaatimukset ja oltava eläinlääkärin terveystarkastamaa lähetystä edeltävän 48 tunnin aikana (ts. ennen valitsemista lähetettäväksi).
 • Teurassiipikarjan ja riistanistutukseen tarkoitetun siipikarjan on oltava peräisin tilalta, jolla niitä on pidetty kuoriutumisesta alkaen tai yli 21 päivän ajan ja joka ei ole eläintautien vuoksi annettujen rajoitusten alaisena. Eläinlääkärin on suoritettava lähetystä edeltävien viiden vuorokauden (riistan osalta 48 tunnin) aikana parven terveystarkastus.
 • Väljempiä vaatimuksia sovelletaan siipikarjan ja siitosmunien lähetyksiin, jotka käsittävät vähemmän kuin 20 yksikköä.
 • Siipikarjan ja siitosmunien kuljetuksessa on noudatettava käytettäviä säiliöitä ja ajoneuvoja koskevia erityisiä ehtoja. Kuljetusten saatteena on oltava eläinlääkärintodistus, joka on virkaeläinlääkärin allekirjoittama.
 • Siipikarjaa ja siitosmunia voidaan tuoda EU:hun ainoastaan hyväksytyistä maista, joissa eläinten terveyttä koskevat vaatimukset ovat vähintään vastaavat kuin EU:ssa. Maissa on esimerkiksi oltava lintuinfluenssaa ja Newcastlen tautia koskeva ilmoitusvelvollisuus.
 • Direktiivin oikean soveltamisen varmistamiseksi EU-maiden ja Euroopan komission eläinlääkintäasiantuntijat suorittavat paikan päällä tehtäviä tarkastuksia.
 • Tässä direktiivissä säädettyjen siipikarjan ja siitosmunien kauppaan sovellettavien eläinten terveyttä koskevien vaatimusten hallinnassa komissiota avustaa pysyvä kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitea.
 • Direktiivi kumotaan ja korvataan asetuksella (EU) 2016/429 20. huhtikuuta 2021 alkaen.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Sitä on sovellettu 1. tammikuuta 2010 alkaen. Sillä kodifioitiin neuvoston direktiivi 90/539/ETY eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä siipikarjan ja siitosmunien kaupassa ja tuonnissa kolmansista maista.

ASIAKIRJA

Neuvoston direktiivi 2009/158/EY, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä siipikarjan ja siitosmunien kaupassa ja tuonnissa kolmansista maista (EUVL L 343, 22.12.2009, s. 74–113)

Neuvoston direktiiviin 2009/158/EY tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan viitteeksi.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission asetus (EY) N:o 798/2008, annettu 8 päivänä elokuuta 2008, sellaisten kolmansien maiden ja niiden alueiden, vyöhykkeiden tai erillisalueiden luettelon vahvistamisesta, joista saa tuoda yhteisöön tai kuljettaa yhteisön kautta siipikarjaa ja siipikarjatuotteita, sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista (EUVL L 226, 23.8.2008, s. 1–94)

Ks. konsolidoitu toisinto

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/429, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, tarttuvista eläintaudeista sekä tiettyjen eläinterveyttä koskevien säädösten muuttamisesta ja kumoamisesta (”eläinterveyssäännöstö”) (EUVL L 84, 31.3.2016, s. 1–208)

Viimeisin päivitys: 18.12.2016

Top