Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat kierrätysmuovipakkaukset

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat kierrätysmuovipakkaukset

Asetus (EY) N:o 282/2008, elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvista kierrätysmuovimateriaaleista ja -tarvikkeista

TIIVISTELMÄ

Muovijäte voi saastua aineilla, jotka ovat peräisin aiemmasta käytöstä, tai joutuessaan kosketuksiin muovin kanssa, jota ei ole luokiteltu käytettäväksi kosketuksessa elintarvikkeiden kanssa. Lopputuotteen turvallisuuden valvomiseksi on sen vuoksi tarpeen käyttää riittävää prosessointia mahdollisten vierasaineiden poistamiseksi.

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetuksessa esitetään kierrätysmuovimateriaaleja ja -tarvikkeita koskevia erityistoimenpiteitä, jotka täydentävät asetusta (EY) N:o 1935/2004 elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvista materiaaleista ja tarvikkeista.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Asetusta sovelletaan suoraan elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuviin kierrätysmuovimateriaaleihin ja -tarvikkeisiin. Sitä ei sovelleta aiemmin käyttämättömiin muovituotannon leikkausjätteisiin tai kemiallisesti monomeereiksi* hajotettuihin polymeereihin, joiden plastiset ominaisuudet on poistettu.

Tässä käsiteltyjä materiaaleja ja tarvikkeita koskee myös asetus (EU) N:o 10/2011 elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvista muovisista materiaaleista.

Tämän asetuksen piiriin kuuluvien materiaalien ja tarvikkeiden valmistamiseen käytettävän kierrätysmuovin on oltava peräisin hyväksytyistä kierrätysprosesseista, joita on hallittava elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvien materiaalien ja tarvikkeiden hyviä tuotantotapoja koskevan asetuksen (EY) N:o 2023/2006 liitteessä säädettyjen sääntöjen mukaisesti.

Hyväksyntä voidaan myöntää, jos kierrätysprosessi täyttää seuraavat ehdot:

muoviraaka-aineen laatua on valvottava

muoviraaka-aineen on oltava peräisin muovimateriaaleista, jotka on valmistettu elintarvikkeiden kanssa kosketukseen tarkoitettua muovimateriaalia ja -tarvikkeita koskevan EU:n lainsäädännön mukaisesti

prosessin on taattava, että saastumisen riski voidaan sulkea pois tai että se on niin pieni, ettei se aiheuta terveysriskiä

lopputuote ei saa vapauttaa elintarvikkeeseen aineisosia sellaisina määrinä, jotka todennäköisesti vaarantavat ihmisten terveyden tai aiheuttavat sopimattomia muutoksia elintarvikkeen koostumuksessa tai heikentävät sen ulkonäköä, tuoksua tai koostumusta.

Euroopan komissio pitää julkista rekisteriä hyväksytyistä kierrätysprosesseista sekä rekisteriä kierrätyslaitoksista EU-maissa ja EU:n ulkopuolisissa maissa.

Kierrätysmuovimateriaalien ja -tarvikkeiden kierrätyssisällön vapaaehtoisessa omassa ilmoituksessa on noudatettava standardissa ISO 14021:1999 vahvistettuja sääntöjä.

Sen lisäksi, että asetuksen (EU) N:o 10/2011 vaatimukset täyttyvät, ilmoituksessa on vahvistettava, että

on käytetty hyväksyttyä kierrätysprosessia, ja mainittava EY-rekisterinumero

muoviraaka-aine, kierrätysprosessi ja kierrätysmuovi täyttävät ne eritelmät, joita varten hyväksyntä on myönnetty

käytössä on laadunvarmistusjärjestelmä.

KESKEISET TERMIT

*Monomeeri: aine, joka koostuu yksittäisistä molekyyleistä, päinvastoin kuin polymeeri, joka saa plastisuutensa yhteenliittyvistä monomeereista.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

17. huhtikuuta 2008 alkaen.

Lisätietoja on saatavilla elintarvikkeiden kanssa kosketukseen tarkoitettua materiaalia käsittelevältä Euroopan komission verkkosivustolta.

SÄÄDÖS

Komission asetus (EY) N:o 282/2008, annettu 27 päivänä maaliskuuta 2008, elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvista kierrätysmuovimateriaaleista ja -tarvikkeista ja asetuksen (EY) N:o 2023/2006 muuttamisesta

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EY) N:o 282/2008

17.4.2008

-

EUVL L 86, 28.3.2008, s. 9–18

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004, annettu 27 päivänä lokakuuta 2004, elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista materiaaleista ja tarvikkeista ja direktiivien 80/509/ETY ja 89/109/ETY kumoamisesta (EUVL L 338, 13.11.2004, s. 4–17)

Komission asetus (EY) N:o 2023/2006, annettu 22 päivänä joulukuuta 2006, elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvien materiaalien ja tarvikkeiden hyvistä tuotantotavoista (EUVL L 384, 29.12.2006, s. 75–78)

Komission asetus (EY) N:o 10/2011, annettu 14 päivänä tammikuuta 2011, elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvista muovisista materiaaleista ja tarvikkeista (EUVL L 12, 15.1.2011, s. 1–89)

Viimeisin päivitys: 03.12.2015

Top