Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvat regeneroidusta selluloosasta valmistetut kalvot

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvat regeneroidusta selluloosasta valmistetut kalvot

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 2007/42/EY regeneroidusta selluloosasta valmistetusta kalvosta tehdyistä, elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista materiaaleista ja tarvikkeista

TIIVISTELMÄ

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Kyseessä on asetuksessa (EY) N:o 1935/2004 säädetty erityisdirektiivi elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvista materiaaleista ja tarvikkeista.

Siinä määritellään regeneroitu selluloosakalvo*.

Siinä vahvistetaan sellaisten aineiden luettelo, joita on sallittua käyttää regeneroidun selluloosakalvon valmistuksessa sekä määrät, joita ei kuluttajien terveyden suojelemiseksi saa ylittää.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Soveltamisala

Direktiiviä sovelletaan regeneroituun selluloosakalvoon – joko valmiina tuotteena tai osana valmista tuotetta, jossa on myös muita materiaaleja – joka on tarkoitettu tai joutuu kosketuksiin elintarvikkeiden kanssa.

Direktiivi kattaa seuraavat kategoriat:

1.

pinnoittamaton regeneroitu selluloosakalvo

2.

selluloosasta johdetuilla pinnoitteilla pinnoitetut regeneroidut selluloosakalvot

3.

muovista koostuvilla pinnoitteilla pinnoitetut regeneroidut selluloosakalvot.

Sitä ei sovelleta regeneroidusta selluloosasta valmistettuihin synteettisiin kuoriin.

Sallittujen aineiden luettelo

Direktiivin liitteessä II vahvistetaan regeneroidun selluloosakalvon valmistuksessa sallittujen aineiden luettelo sekä käytön rajoitukset.

Pinnoittamattomien tai muovilla pinnoitettujen regeneroitujen selluloosakalvojen valmistuksessa voidaan käyttää muita kuin liitteessä II eriteltyjä aineita, jos niitä käytetään väriaineina tai sideaineina ja jos näitä aineita ei siirry elintarvikkeisiin.

Muovilla pinnoitettujen regeneroitujen selluloosakalvojen on oltava elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvista muovisista materiaaleista ja tarvikkeista annetun asetuksen (EU) N:o 10/2011 mukaisia.

Regeneroitujen selluloosakalvojen painatusta sisältävät pinnat eivät saa joutua kosketuksiin elintarvikkeiden kanssa.

Kaupan pitäminen ja merkitseminen

Kaupan pitämisen eri vaiheissa regeneroidusta selluloosakalvosta valmistettuihin materiaaleihin ja tarvikkeisiin – jotka joutuvat kosketuksiin elintarvikkeiden kanssa – on liitettävä kirjallinen ilmoitus asetuksen (EY) N:o 1935/2004 mukaisesti. Velvoitetta ei kuitenkaan sovelleta materiaaleihin ja tarvikkeisiin, jotka ovat luonteeltaan sellaisia, että ne on selvästi tarkoitettu joutumaan kosketukseen elintarvikkeen kanssa.

Jos erityiset käytön edellytykset ilmoitetaan, regeneroidusta selluloosasta valmistetut tarvikkeet on varustettava vastaavin merkinnöin.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiivi tuli voimaan 20. heinäkuuta 2007.

TAUSTAA

KESKEISET TERMIT

* Regeneroitu selluloosakalvo: ohut levymäinen materiaali, joka on valmistettu kierrättämättömästä puusta tai puuvillasta saadusta puhdistetusta selluloosasta. Regeneroitu selluloosakalvo voi olla pinnoitettu joko yhdeltä tai molemmilta puolilta.

SÄÄDÖS

Komission direktiivi 2007/42/EY, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2007 regeneroidusta selluloosasta valmistetusta kalvosta tehdyistä, elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista materiaaleista ja tarvikkeista (EUVL L 172, 30.6.2007, s. 71–82)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004, annettu 27 päivänä lokakuuta 2004, elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista materiaaleista ja tarvikkeista ja direktiivien 80/509/ETY ja 89/109/ETY kumoamisesta (EUVL L 338, 13.11.2004, s. 4–17). Asetukseen (EY) N:o 1935/2004 tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Tämä konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan viitteeksi.

Komission asetus (EU) N:o 10/2011, annettu14 päivänä tammikuuta 2011, elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvista muovisista materiaaleista ja tarvikkeista (EUVL L 12,15.1.2011, s. 1–89 ). Ks. konsolidoitu toisinto.

Viimeisin päivitys: 02.12.2015

Top