Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Erityisravinnoksi tarkoitetut elintarvikkeet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Erityisravinnoksi tarkoitetut elintarvikkeet

Erityisravinnoksi tarkoitettuja elintarvikkeita koskevat säännöt on yhdenmukaistettu EU:n tasolla; tällaisia elintarvikkeita ovat vauvoille ja pikkulapsille tarkoitetut elintarvikkeet, ruoansulatuksen tai aineenvaihdunnan häiriöistä kärsiville henkilöille tarkoitetut elintarvikkeet sekä erityisessä fysiologisessa tilassa oleville henkilöille tarkoitetut elintarvikkeet. Näiden valmisteiden pakkausmerkinnöissä on ilmoitettava tiedot tuotteen erityisominaisuuksista, kuten energiasisällöstä tai hiilihydraatin, proteiinin ja rasvan määrästä.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/39/EY, annettu 6 päivänä toukokuuta 2009, erityisravinnoksi tarkoitetuista elintarvikkeista.

TIIVISTELMÄ

Tämä direktiivi koskee erityisravinnoksi tarkoitettuja elintarvikkeita.

Erityisravinnoksi tarkoitetut elintarvikkeet eroavat tavanomaiseen kulutukseen tarkoitetuista elintarvikkeista koostumuksensa tai valmistusprosessinsa vuoksi. Lisäksi niiden on täytettävä jonkin seuraavassa mainitun ryhmän erityiset ravitsemukselliset tarpeet:

  • henkilöt, joiden ruoansulatus tai aineenvaihdunta on häiriintynyt
  • henkilöt, jotka ovat erityisessä fysiologisessa tilassa ja
  • terveet vauvat tai pikkulapset.

Vain kahden ensimmäisen henkilöryhmän erityistarpeisiin vastaavista valmisteista voidaan käyttää ilmaisua erityisruokavaliovalmiste.

Erityissäännökset

Seuraaviin erityisravinnoksi tarkoitettujen elintarvikkeiden ryhmiin sovelletaan erityissäännöksiä:

Erityissäännökset on annettu erityisdirektiiveissä tai -asetuksissa, jotka voivat sisältää pääasiassa valmisteiden luonnetta tai koostumusta taikka pakkausmerkintöjä koskevia vaatimuksia.

Erityiset ravintoaineet

Elintarvikkeiden ravintosisältöä voidaan täydentää ravitsemuksellisten erityistarpeiden ja/tai lainsäädännöllisten erityisvaatimusten täyttämiseksi lisäämällä niihin tiettyjä ravintoaineita. Tällaisten elintarvikkeiden on oltava kuluttajalle turvallisia, ja niiden valmistuksen on perustuttava tutkimustietoon.

Niiden koostumuksen on vastattava EU:n ja jäsenvaltioiden lainsäädännössä asetettuja tai kansainvälisten elinten suosittamia puhtausvaatimuksia.

Merkinnät, esillepano ja mainonta

Sellaisten erityisravinnoksi tarkoitettujen elintarvikkeiden, joista ei ole säädetty erityisdirektiivissä, on oltava tavanomaiseen kulutukseen tarkoitetuille elintarvikkeille asetettujen pakkausmerkintöjä, esillepanoa ja mainontaa koskevien sääntöjen mukaisia. Erityisravinnoksi tarkoitetun valmisteen myyntinimitykseen on kuitenkin liitettävä maininta sen erityisistä ravitsemuksellisista ominaisuuksista; lisäksi on ilmoitettava seuraavat lisätiedot:

  • koostumus tai valmistusmenetelmä, johon valmisteen ravitsemukselliset erityisominaisuudet perustuvat
  • energiasisältö ilmaistuna kilojouleina ja kilokaloreina
  • hiilihydraatin, proteiinin ja rasvan määrä valmisteen 100 g:aa tai 100 ml:aa kohden.

Erityisravinnoksi tarkoitettuja elintarvikkeita voidaan saattaa markkinoille ainoastaan valmiiksi pakattuina, ja pakkauksen on peitettävä täydellisesti valmisteet lukuun ottamatta vähittäismyyntiä tai mikäli erityisdirektiivissä säädetään toisin.

Markkinoille saattaminen

Kun markkinoille saatetaan elintarvike, joka ei kuulu elintarvikkeisiin, joihin sovelletaan erityisiä säännöksiä, valmisteen valmistajan tai maahantuojan on tehtävä siitä ilmoitus ja toimitettava malli valmisteessa käytetystä merkinnästä sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa tuote saatetaan markkinoille ensimmäistä kertaa. Kun sama valmiste myöhemmin saatetaan markkinoille toisessa jäsenvaltiossa, on valmistajan tai maahantuojan toimitettava tämän jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle malli valmisteessa käytetystä merkinnästä ja lisäksi tieto ensimmäisen ilmoituksen vastaanottajasta.

Toimivaltainen viranomainen voi vaatia valmistajaa tai maahantuojaa esittämään tieteelliset selvitykset ja tiedot sen perustelemiseksi, että valmiste vastaa jonkin edellä mainitun kuluttajaryhmän ravitsemuksellisiin erityistarpeisiin.

Myynnin keskeyttäminen ja rajoittaminen

Jäsenvaltio voi keskeyttää erityisravinnoksi tarkoitetun elintarvikkeen kaupan taikka rajoittaa sitä, mikäli valmiste vaarantaa ihmisen terveyden tai mikäli se ei ole tämän direktiivin tai tämän direktiivin soveltamiseksi annettujen erityisdirektiivien mukainen.

Komissio tutkii jäsenvaltion esittämät perustelut ja kuulee elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevää pysyvää komiteaa, minkä jälkeen se toteuttaa tarvittavat toimenpiteet.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Direktiivi 2009/39/EY

9.6.2009

-

EUVL L 124, 20.5.2009

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission asetus (EY) N:o 953/2009 , annettu 13 päivänä lokakuuta 2009, erityisruokavalmisteisiin ravitsemuksellisessa tarkoituksessa lisättävistä aineista [EUVL L 269, 14.10.2009].

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi imeväisille ja pikkulapsille tarkoitetuista ruoista ja erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitetuista ruokavaliovalmisteista [ COM(2011) 353 final - Ei julkaistu EUVL:ssä].

Ehdotuksella tarkistetaan puitedirektiivillä 2009/39/EY asetettua lainsäädäntöä. Siinä poistetaan erityisravinnoksi tarkoitettujen elintarvikkeiden käsite ja määritellään uudet puitesäännöt tietyille elintarvikkeille, kuten imeväisille ja pikkulapsille tarkoitetuille ruoille sekä ruoille, jotka on lääkäri määrännyt potilaalle.

Viimeisin päivitys 25.06.2014

Top