Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sikojen suojelu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Sikojen suojelu

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 2008/120/EY – sikojen suojelun vähimmäisvaatimukset

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivissä vahvistetaan sikojen suojelun vähimmäisvaatimukset.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Sikojen suojelun vaatimusten vahvistamisen lisäksi direktiivissä vahvistetaan myös säännöt erityisesti kipua tuottavien toimenpiteiden, kuten kastroinnin, hännän katkaisun tai kulmahampaiden poiston osalta.

Soveltamisala

 • Vähimmäisvaatimuksia sovelletaan kaikkiin eri sikaluokkiin kuuluviin tuotanto- ja lihasikoihin, esimerkiksi:
  • porsaat (syntymästä vieroitukseen)
  • porsaat (vieroituksesta 10 viikon ikään)
  • lihasiat (yli 10 viikon ikäiset)
  • emakot ja nuoret emakot (sukukypsä naaraspuolinen sika, joka ei ole vielä porsinut)
  • karjut (sukukypsä urospuolinen sika, joka on tarkoitettu siitokseen).
 • Siat olisi kasvatettava ryhmissä lukuun ottamatta joitakin poikkeuksia (porsivat emakot, karjut). Sikojen kasvattajien tulee ottaa käyttöön toimenpiteitä, joilla varmistetaan perustarpeiden täyttyminen ja ehkäistään väkivaltaista käytöstä ryhmien sisällä. Sioilla tulee erityisesti olla pysyvästi ulottuvillaan sellaista virikemateriaalia, joka tukee niiden ympäristöä tutkivaa käyttäytymistä.

Emakot ja nuoret emakot

 • Kantavat emakot ja nuoret emakot on tarpeen vaatiessa käsiteltävä loisia vastaan. Emakoiden ja nuorten emakoiden pitäminen kytkettynä on ollut kiellettyä 1. tammikuuta 2006 alkaen.
 • Viikko ennen odotettua porsimisaikaa emakot ja nuoret emakot voidaan ottaa erilleen ryhmästä. Luonnolliselle tai avustetulle porsimiselle on järjestettävä riittävästi tilaa. Porsituskarsinat on varustettava porsaita suojaavilla järjestelmillä.

Porsaat (vieroittamattomat)

Porsaita ei saa vieroittaa emostaan ennen 28 päivän ikää, paitsi jos vieroittamatta jättäminen on vahingollista emakon tai porsaan hyvinvoinnille tai terveydelle.

Vieroitetut porsaat ja tuotantosiat

 • On tehtävä sellaisia toimenpiteitä, jotka estävät eläimiä tappelemasta.
 • Sikoja on kasvatettava ryhmissä, joita ei saa yhdistellä (paitsi ennen vieroittamista tai korkeintaan viikko sen jälkeen, mikäli tarpeellista).
 • Vihamieliset siat on pidettävä erillään ryhmästä, samoin kuin vahingoittuneet eläimet.
 • Sikaryhmien yhdistämisen helpottamiseksi saa ainoastaan poikkeustilanteissa käyttää rauhoittavia lääkkeitä ja silloinkin on aina kuultava eläinlääkäriä.

Kipua tuottavat toimenpiteet

 • Vain eläinlääkäri tai sellainen ”hoitaja”, jolla on eläinten hyvinvointiin liittyvä koulutus saa suorittaa seuraavat toimenpiteet:
  • porsaiden kulmahampaiden lyhentäminen
  • hännän katkaisu (ennen seitsemän päivän ikää tai yli seitsemän päivän ikäisillä vain eläinlääkärin suorittamana käyttämällä anestesiaa ja täydentävää pitkäkestoista puudutusainetta)
  • urosten kastrointi (ennen seitsemän päivän ikää tai yli seitsemän päivän ikäisillä vain eläinlääkärin suorittamana käyttämällä anestesiaa ja täydentävää pitkäkestoista puudutusainetta)
  • kärsän rengastus, jos eläimiä pidetään ulkotarhoissa
 • Hännän katkaisua tai kulmahampaiden lyhentämistä ei saa tehdä rutiininomaisesti vaan ainoastaan kun on todisteita siitä, että emakoiden nisissä tai muiden sikojen korvissa tai hännissä on vammoja. Ennen näiden toimenpiteiden suorittamista on toteutettava muita toimenpiteitä hännänpurennan ja muun häiriökäyttäytymisen estämiseksi kasvatusympäristön ja eläintiheyden mukaan. Tästä syystä riittämättömät kasvatusympäristöolot tai hoitojärjestelmät on muutettava.

Terveys

Sairaat tai loukkaantuneet siat saavat toipua yksittäiskarsinoissa.

Ruokinta

Direktiivissä määritellään, mitä tarkoitetaan ”riittävällä määrällä” ruokintaa ja ”jatkuvasti” saatavilla olevalla juomavedellä. Kunkin sian on saatava ruokaa samanaikaisesti muiden ryhmän eläinten kanssa. Kaikki siat on ruokittava vähintään kerran päivässä.

Eläinsuojat

 • Lattia-alaa koskevat vaatimukset on laskettu eläinten painon perusteella:
  • alle 10 kg painaville sioille vähintään 0,15 m2 eläintä kohti ja yli 110 kg painaville vähintään 1 m2
  • 1,64 m2 nuorta emakkoa kohti
  • 2,25 m2 emakkoa kohti
  • 6 m2 karjua kohti (10 m2 mikäli karjua käytetään luonnolliseen lisääntymiseen).
 • Jotkin eläinsuojia koskevat vaatimukset ovat olleet voimassa vasta 1. tammikuuta 2013 alkaen (sellaisille rakennuksille, jotka on rakennettu ennen vuotta 2003 tai ennen maan liittymistä EU:hun).
 • Lattioiden pitää olla tasaisia, mutta ei liukkaita, jotta eläimet eivät vahingoittaisi itseään.
 • Makuualueiden tulee olla miellyttäviä, puhtaita ja kuivia.

Ympäristö

Jatkuvaa yli 85 desibelin melua on vältettävä. Valon voimakkuuden on oltava vähintään 40 luksia vähintään 8 tuntia päivässä.

Tarkastukset

 • EU-maiden on suoritettava tarkastuksia vuosittain tilastollisesti edustavan otoksen verran.
 • Euroopan komissio voi lähettää eläinlääkintäasiantuntijoita tekemään tarkastuksia paikan päällä yhdessä jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa.

Erityissäännökset

EU-maat voivat soveltaa alueellaan tässä direktiivissä annettuja säännöksiä tiukempia säännöksiä. Niiden on ilmoitettava etukäteen komissiolle kaikista tällaisista toimenpiteistä.

Virallista valvontaa koskeva asetus

Eräitä direktiivissä säädettyjä teknisiä yksityiskohtia on muutettu elintarvikkeiden ja rehujen virallisesta valvonnasta annetulla uudella asetuksella (EU) 2017/625. Muutokset tulevat voimaan 14. joulukuuta 2019.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiiviä on sovellettu 10. maaliskuuta 2009 alkaen. Direktiivi 2008/120/EY on kodifioitu toisinto direktiivistä 91/630/ETY ja sen peräkkäisistä muutoksista. EU-maiden oli saatettava alkuperäinen direktiivi 91/630/ETY osaksi kansallista lainsäädäntöä vuoteen 1994 mennessä (ja sen muutokset vuoteen 2003 mennessä).

TAUSTAA

Lisätietoja:

 • Siat (Euroopan komissio).

ASIAKIRJA

Neuvoston direktiivi 2008/120/EY, annettu 18 päivänä joulukuuta 2008, sikojen suojelun vähimmäisvaatimuksista (kodifioitu toisinto) (EUVL L 47, 18.2.2009, s 5–13)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/625, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2017, virallisesta valvonnasta ja muista virallisista toimista, jotka suoritetaan elintarvike- ja rehulainsäädännön ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä ja kasvinsuojeluaineita koskevien sääntöjen soveltamisen varmistamiseksi, sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 999/2001, (EY) N:o 396/2005, (EY) N:o 1069/2009, (EY) N:o 1107/2009, (EU) N:o 1151/2012, (EU) N:o 652/2014, (EU) 2016/429 ja (EU) 2016/2031, neuvoston asetusten (EY) N:o 1/2005 ja (EY) N:o 1099/2009 ja neuvoston direktiivien 98/58/EY, 1999/74/EY, 2007/43/EY, 2008/119/EY ja 2008/120/EY muuttamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004, neuvoston direktiivien 89/608/ETY, 89/662/ETY, 90/425/ETY, 91/496/ETY, 96/23/EY, 96/93/EY ja 97/78/EY ja neuvoston päätöksen 92/438/ETY kumoamisesta (virallista valvontaa koskeva asetus) (EUVL L 95, 7.4.2017, s. 1–142)

Asetukseen (EU) 2017/625 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen tekstiin. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Viimeisin päivitys: 23.10.2017

Top