Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Teurastettavaksi tarkoitettujen vasikoiden suojelu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Teurastettavaksi tarkoitettujen vasikoiden suojelu

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 2008/119/EY – vasikoiden suojelun vähimmäisvaatimuksista

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivissä vahvistetaan ihmisravinnoksi tarkoitettujen vasikoiden suojelun vähimmäisvaatimukset.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

 • Direktiivissä vahvistetaan teurastettavaksi kasvatettavien vasikoiden (enintään 6 kuukauden ikäisten nautaeläinten) suojelun vähimmäisvaatimukset. Vaatimukset ovat olleet pakollisia 1. tammikuuta 2007 alkaen. Niitä ei sovelleta vasikoihin, joita pidetään yhdessä emän kanssa ja joita emä imettää, eikä tiloihin, joilla on vähemmän kuin kuusi vasikkaa.
 • Direktiivi ei kata vasikoiden kuljetusta, jota säännellään asetuksella (EY) N:o 1/2005.

Yhteis- tai yksittäiskarsinat

 • Karsinat on rakennettava sellaisiksi, että jokainen vasikka voi laskeutua makuulle, levätä, nousta makuulta ja puhdistautua vaivatta.
 • Vasikoiden saavutettua 8 viikon iän yksittäiskarsinat on kielletty, paitsi sairastapauksissa. Toimenpidettä perustellaan sillä, että naudat ovat laumaeläimiä.
 • Ennen 8 viikon ikää yksittäiskarsinat ovat sallittuja. Karsinoiden seinissä on oltava vasikoiden väliset katse- ja kosketusyhteydet mahdollistavia aukkoja. Umpinaisia väliseiniä voidaan käyttää vain sairaiden eläinten eristämiseen muusta laumasta.
 • Yhteiskarsinoiden on täytettävä seuraavat tilaan liittyvät vaatimukset (ks. taulukko jäljempänä).

Eläimen paino kilogrammoina (kg)

Pinta-ala neliömetreinä (m2)

‹ 150

1,5

‹ 220

1,7

› 220

1,8

 • Vasikoita ei saa pitää kytkettyinä (paitsi mahdollisesti enintään tunniksi kerrallaan maidon antamisen ajaksi), eikä niillä saa pitää kuonokoppaa.
 • Vasikoiden tilat, karsinat, laitteet ja välineet on puhdistettava ja desinfioitava.
 • Lattioiden pitää olla tasaisia, mutta ei liukkaita, jotta vasikat eivät vahingoittaisi itseään. Makuualueen on oltava mukava ja puhdas, ja nesteet on johdettava siltä pois asianmukaisesti Kaikille alle kahden viikon ikäisille vasikoille on varattava asianmukaiset kuivikkeet.

Terveys

 • Jokaisen vasikan on saatava naudan ternimaitoa niin pian kuin mahdollista syntymänsä jälkeen (kuuden ensimmäisen elintunnin aikana).
 • Jokainen sairas tai vahingoittunut eläin on hoidettava viipymättä. Jos karjankasvattajan antama hoito ei tehoa, olisi mahdollisimman pian otettava yhteys eläinlääkäriin.

Ravinto

 • Vasikoita on ruokittava vähintään kahdesti päivässä. Jokaisen vasikan on päästävä syömään samaan aikaan muun ryhmän kanssa.
 • Niiden ravinnossa on oltava tarpeeksi rautaa, jotta veren keskimääräinen hemoglobiinitaso pysyy ainakin 4,5 mmol/l tasolla, ja jokaiselle yli 2 viikon ikäiselle vasikalle on annettava päivittäin kuitupitoista ravintoa.
 • Ravinnon on oltava sopivaa eläimen ikään ja painoon nähden, ja siinä on otettava huomioon eläimen käyttäytymiseen liittyvät ja fysiologiset tarpeet.
 • Yli kahden viikon ikäisillä vasikoilla on oltava saatavilla puhdasta vettä.

Eläinten valvonta

Karsinoissa olevat vasikat on tarkastettava vähintään kahdesti päivässä, ja mekaaniset laitteet vähintään kerran päivässä. Koneellista ilmanvaihtojärjestelmää käytettäessä on asennettava hälytysjärjestelmä (joka testataan säännöllisesti) ja varajärjestelmä.

Valaistus

Vasikat on pidettävä luonnollisessa valaistuksessa tai keinovalaistuksessa siten, että se vastaa kello 9:n ja 17:n välillä tavallisesti vallitsevaa päivänvaloa.

Tarkastukset

 • EU-maiden on suoritettava tarkastuksia vuosittain tilastollisesti edustavan otoksen verran.
 • Euroopan komissio voi lähettää eläinlääkintäasiantuntijoita tekemään tarkastuksia paikan päällä kansallisten tarkastajien avustamina.

Tuonti

EU:n ulkopuolisista maista tuotavien eläinten mukana on oltava todistus, jonka mukaan eläimiä on käsitelty vastaavalla tavalla kuin EU:sta peräisin olevia eläimiä.

Erityissäännökset

EU-maat voivat soveltaa alueellaan tässä direktiivissä annettuja säännöksiä tiukempia säännöksiä. Niiden on ilmoitettava etukäteen komissiolle tällaisista toimenpiteistä.

Virallista valvontaa koskeva asetus

Eräitä direktiivissä säädettyjä teknisiä yksityiskohtia on muutettu elintarvikkeiden ja rehujen virallisesta valvonnasta annetulla uudella asetuksella (EU) 2017/625. Muutokset tulevat voimaan 14. joulukuuta 2019.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiiviä on sovellettu 04 helmikuu 2009 alkaen. Direktiivillä kodifioidaan ja kumotaan aiempi säädös (direktiivi 91/629/ETY),

joka oli saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä 1. tammikuuta 1994 mennessä.

TAUSTAA

Lisätietoja:

ASIAKIRJA

Neuvoston direktiivi 2008/119/EY, annettu 18 päivänä joulukuuta 2008, vasikoiden suojelun vähimmäisvaatimuksista (Kodifioitu toisinto) (EUVL L 10, 15.1.2009, s. 7–13)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/625, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2017, virallisesta valvonnasta ja muista virallisista toimista, jotka suoritetaan elintarvike- ja rehulainsäädännön ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä ja kasvinsuojeluaineita koskevien sääntöjen soveltamisen varmistamiseksi, sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 999/2001, (EY) N:o 396/2005, (EY) N:o 1069/2009, (EY) N:o 1107/2009, (EU) N:o 1151/2012, (EU) N:o 652/2014, (EU) 2016/429 ja (EU) 2016/2031, neuvoston asetusten (EY) N:o 1/2005 ja (EY) N:o 1099/2009 ja neuvoston direktiivien 98/58/EY, 1999/74/EY, 2007/43/EY, 2008/119/EY ja 2008/120/EY muuttamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004, neuvoston direktiivien 89/608/ETY, 89/662/ETY, 90/425/ETY, 91/496/ETY, 96/23/EY, 96/93/EY ja 97/78/EY ja neuvoston päätöksen 92/438/ETY kumoamisesta (virallista valvontaa koskeva asetus) (EUVL L 95, 7.4.2017, s. 1–142)

Neuvoston asetus (EY) N:o 1/2005, annettu 22 päivänä joulukuuta 2004, eläinten suojelusta kuljetuksen ja siihen liittyvien toimenpiteiden aikana sekä direktiivien 64/432/ETY ja 93/119/EY ja asetuksen (EY) N:o 1255/97 muuttamisesta (EUVL L 3, 5.1.2005, s. 1–44)

Viimeisin päivitys: 15.11.2017

Top