Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Eläinten suojelu lopetuksen yhteydessä

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Eläinten suojelu lopetuksen yhteydessä

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EY) N:o 1099/2009 eläinten suojelusta lopetuksen yhteydessä

TIIVISTELMÄ

ASETUKSEN TARKOITUS

 • Sillä otetaan käyttöön elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden, kuten villan tai nahan, tuotantoa varten pidettyjen eläinten lopetusta ja teurastamista koskevat hyvinvointisäännökset. Sitä sovelletaan myös esimerkiksi tautien torjumiseen liittyvään tuotantoeläinten lopettamiseen.
 • Asetusta ei sovelleta luonnonvaraisessa ympäristössä tai tieteellisissä kokeissa, metsästyksen yhteydessä taikka kulttuuri- tai urheilutapahtumissa lopetettuihin eläimiin, eläinlääkärin lopettamiin eläimiin eikä omaan kulutukseen tarkoitettujen siipikarjan, kanien ja jänisten lopettamiseen.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Eläimet on lopetettava ilman vältettävissä olevaa kipua, tuskaa ja muuta kärsimystä. Alan toimijoiden, kuten teurastamotoiminnan harjoittajien, on varmistettava, että

 • eläimille tarjotaan fyysinen mukavuus ja suoja, ne pidetään puhtaina, niitä suojellaan loukkaantumiselta ja niitä käsitellään ja säilytetään niin, että niiden normaali käyttäytyminen otetaan huomioon
 • eläimissä ei näy merkkejä vältettävissä olevasta kivusta, pelosta tai epänormaalista käyttäytymisestä
 • eläimet eivät joudu pitkään kärsimään ravinnon tai veden puutteesta
 • eläimet eivät joudu vältettävissä olevaan vuorovaikutukseen niiden hyvinvointia haittaavien muiden eläinten kanssa.

Lopetusta varten tarkoitettujen varusteiden ja tilojen on täytettävä kaikki nämä edellytykset kaikkina vuodenaikoina.

Liikkumisen rajoittamiseen ja tainnutukseen käytettävät menetelmät

Asetuksessa vahvistetaan eläinten liikkumisen rajoittamista ja tainnuttamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt, mukaan lukien toiminnanharjoittajien kouluttamista ja välineiden asianmukaista kunnossapitoa koskevat säännöt. Sitä sovelletaan eri eläimiin käytettäviin erilaisiin menetelmiin. Erityisesti on varmistettava, että tainnutettujen eläinten tajuttomuustila säilyy kuolemaan saakka, ellei käytetä uskonnollisten rituaalien määrittämiä erityismenetelmiä, joiden on tapahduttava teurastamossa.

Kelpoisuustodistus

Eläinten lopetus voidaan antaa vain sellaisten henkilöiden tehtäväksi, joilla on tarvittava kelpoisuus suorittaa se aiheuttamatta eläimille vältettävissä olevaa kipua, tuskaa ja kärsimystä. Esimerkiksi seuraaviin toimiin vaaditaan erillinen kelpoisuustodistus:

 • eläinten käsittely ja hoito ennen niiden liikkumisen rajoittamista
 • eläinten liikkumisen rajoittaminen tainnuttamista tai lopetusta varten
 • eläinten tainnuttaminen ja tainnuttamisen tehokkuuden arviointi
 • elävien eläinten ripustaminen tai nostaminen taikka verenlasku
 • uskonnollisten tapojen mukainen teurastaminen.

EU:n ulkopuolisista maista tuodun lihan mukana olevassa terveystodistuksessa on osoitettava vastaavien vaatimusten täyttyminen.

Teurastamot

Asetuksessa vahvistetaan teurastamojen rakennustapaa, välineistöä ja toimintaa koskevat yksityiskohtaiset säännöt. Teurastamotoiminnan harjoittajien on valvottava käytettyjä menetelmiä jatkuvasti ja nimettävä eläinten hyvinvoinnista vastaava henkilö varmistamaan sääntöjen noudattaminen. Seuraavat menetelmät liikkumisen rajoittamiseksi ovat kiellettyjä:

 • tajuissaan olevien eläinten ripustaminen tai nostaminen
 • eläinten raajojen tai jalkojen kiinnittäminen yhteen tai sitominen mekaanisella laitteella.

Eläin voidaan joissakin poikkeustapauksissa kääntää ylösalaisin, kun on kyse siipikarjasta tai uskonnollisiin rituaaleihin liittyvistä teurastusmenetelmistä.

Joukko-* ja hätälopetus

Ennen joukkolopetustoimenpiteiden käynnistämistä on laadittava toimintasuunnitelma asetuksen noudattamisen varmistamiseksi. Joukkolopetustoimenpiteistä on lisäksi laadittava vuotuinen kertomus. Kertomukseen on sisällyttävä erityisesti

 • joukkolopetuksen syyt
 • lopetettujen eläinten määrä ja laji
 • käytetyt tainnutus- ja lopetusmenetelmät
 • kohdatut ongelmat ja ratkaisut, joilla on lievitetty tai vähennetty eläinten kärsimystä.

Jos eläimille aiheutuu voimakasta kipua tai kärsimystä, eläintenpitäjän on ryhdyttävä kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin eläinten lopettamiseksi mahdollisimman pian.

Säännösten noudattamatta jättäminen ja seuraamukset

EU-maiden on varmistettava, että säännökset pannaan täytäntöön ja että toimivaltaisilla viranomaisilla on valtuudet

 • muuttaa ohjeistoja tai vähentää tuotantoa tai lopettaa se
 • lisätä tarkastusten suoritustiheyttä
 • peruuttaa määräajaksi tai kokonaan kelpoisuustodistuksia.

Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Sitä on sovellettu 1. tammikuuta 2013 alkaen.

TAUSTAA

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 13 artiklassa tunnustetaan eläinten olevan tuntevia olentoja*.

Lisätietoja löytyy eläinten teurastusta ja tainnuttamista käsittelevältä Euroopan komission verkkosivustolta.

KESKEISET TERMIT

* Joukkolopetus: eläinten lopetus kansanterveyteen, eläinten terveyteen, eläinten hyvinvointiin tai ympäristöön liittyvistä syistä toimivaltaisen viranomaisen valvonnassa.

* Tunteva olento: olento, joka kykenee tuntemaan fyysistä ja psyykkistä kipua ja kärsimystä.

SÄÄDÖS

Neuvoston asetus (EY) N:o 1099/2009, annettu 24 päivänä syyskuuta 2009, eläinten suojelusta lopetuksen yhteydessä (EUVL L 303, 18.11.2009, s. 1–30)

Asetukseen (EY) N:o 1099/2009 tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussopimukseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle nautaeläinten liikkumisen rajoittamiseksi käytettävistä järjestelmistä, joissa eläin on ylösalaisin tai muussa luonnottomassa asennossa (COM(2016) 48 final, 8.2.2016)

Viimeisin päivitys: 23.05.2016

Top