Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sikojen tunnistaminen ja rekisteröinti

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Sikojen tunnistaminen ja rekisteröinti

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 2008/71/EY sikojen tunnistamisesta ja rekisteröinnistä

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivin tarkoitus on varmistaa sikojen jäljitettävyys* edellyttämällä Euroopan unionin (EU) maita ottamaan käyttöön yhdenmukainen tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmä.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

 • EU-maiden on otettava käyttöön järjestelmä sikaryhmien tunnistamiseksi, jotta niiden alkuperä ja maatilojen väliset siirrot voidaan jäljittää.
 • Direktiiviä ei sovelleta luonnonvaraisiin sikoihin, ja poikkeus voidaan myöntää maatiloille, jotka pitävät yhtä sikaa omaan käyttöön edellyttäen, että eläimet täyttävät direktiivissä 90/425/ETY asetetut eläinlääketieteelliset, fyysiset ja hallinnolliset ehdot.
 • Tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmä edellyttää seuraavaa:
  • korvamerkki tai tatuointi, sikojen tunnistamiseksi sekä syntymämaatilan tai muiden tilojen määrittämiseksi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja ennen kuin eläimet siirretään syntymätilaltaan muualle
  • sikoja ja niiden siirtoja koskevaa rekisteriä on säilytettävä jokaisella maatilalla vähintään kolmen vuoden ajan
  • keskitetty kansallinen atk-pohjainen tietokanta, josta löytyvät sikatilat, sikaryhmien tunnisteet ja tiedot eläinten siirroista.
 • Kaikki sellaisten eläinten siirtoihin liittyvät tiedot, joiden mukana ei ole eläinlääkintä- tai kotieläinjalostuslainsäädännössä vaadittua todistusta tai asiakirjaa, on esitettävä toimivaltaiselle viranomaiselle tämän pyynnöstä.
 • EU:n ulkopuolisista maista teurastetuksi tuotuja eläimiä ei välttämättä tarvitse tunnistaa tämän direktiivin mukaisesti, mikäli ne läpäisevät EU:n eläintuontiin liittyvät eläinlääkärintarkastukset ja eläimet teurastetaan tämän jälkeen 30 päivän sisällä.
 • EU-maiden on asetettava seuraamuksia direktiivin rikkomisesta.
 • Tämä asetus kumotaan ja korvataan asetuksella (EU) 2016/429 20. huhtikuuta 2021 alkaen.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Tämä kodifioitu toisinto (direktiivi 2008/71/EY) on uusi säädös, joka sisältää alkuperäisen säädöksen (direktiivi 92/102/ETY) ja sen muutossäädökset. Direktiiviä on sovellettu 28. elokuuta 2008 alkaen. EU-maiden tuli saattaa direktiivi 92/102/ETY osaksi kansallista lainsäädäntöä 31. joulukuuta 1993 mennessä.

* KESKEISET TERMIT

Jäljitettävyys: mahdollisuus jäljittää ruoka, rehu, elintarviketuotantoeläin tai aine, jota käytetään ihmisravinnoksi, kaikissa tuotannon, jalostuksen ja jakelun vaiheissa.

ASIAKIRJA

Neuvoston direktiivi 2008/71/EY, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2008, sikojen tunnistamisesta ja rekisteröinnistä (Kodifioitu toisinto) (EYVL L 213, 8.8.2008, s. 31–36)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/429, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, tarttuvista eläintaudeista sekä tiettyjen eläinterveyttä koskevien säädösten muuttamisesta ja kumoamisesta (”eläinterveyssäännöstö”) (EUVL L 84, 31.3.2016, s. 1–208)

Neuvoston direktiivi 90/425/ETY, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1990, eläinlääkärin- ja kotieläinjalostustarkastuksista yhteisön sisäisessä tiettyjen elävien eläinten ja tuotteiden kaupassa (EYVL L 224, 18.8.1990, s. 29–41)

Direktiiviin 90/425/ETY tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Viimeisin päivitys: 05.10.2016

Top