Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euroopan ulkosuhdehallinto

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Euroopan ulkosuhdehallinto

 

TIIVISTELMÄ:

Neuvoston päätös 2010/427/EU – Euroopan ulkosuhdehallinnon organisaatio ja toiminta

PÄÄTÖKSEN TARKOITUS

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

EUH toimii unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajanalaisuudessa. EUH tukee korkeaa edustajaa tämän tehtävien hoitamisessa seuraavilla osa-alueilla:

Lisäksi EUH avustaa neuvoston pääsihteeristöä, komissiota ja EU-maiden ulkoasiainhallintoja unionin ulkoisten toimien johdonmukaisuuden varmistamisessa.

EUH avustaa myös komissiota sen laatiessa ja pannessa täytäntöön EU:n ulkosuhteita koskevia ohjelmia ja rahoitusvälineitä.

Keskitetty hallinto

EUH:n toimipaikka sijaitsee Brysselissä. EUH:a johtaa toimeenpaneva pääsihteeri, joka hoitaa tehtäviään unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan alaisuudessa.

EUH:n keskushallinto jakautuu pääosastoihin, joita ovat

  • pääosastot, jotka muodostuvat aihekohtaisista jaoksista ja maantieteellisistä jaoksista, jotka kattavat maailman kaikki maat ja alueet
  • pääosasto, joka hoitaa hallintoon, turvallisuuteen, viestintä- ja tietojärjestelmiin, talousarvioon sekä henkilöstöön liittyviä kysymyksiä
  • YUTP:n johtamisessa avustavat kriisinhallinta- ja suunnitteluosasto, Euroopan unionin sotilasesikunta ja EU:n tiedusteluanalyysikeskus – EU INTCEN (entinen EU:n tilannekeskus – SITCEN).

Edustustoverkosto

EUH:oon kuuluvat myös EU:n edustustot muissa kuin EU-maissa ja kansainvälisissä järjestöissä. Kutakin edustustoa johtaa edustuston päällikkö, joka toimii korkean edustajan ja EUH:n alaisuudessa. Edustuston päällikkö edustaa EU:ta kyseisessä maassa.

Edustustot tekevät yhteistyötä ja jakavat tietoja EU-maiden ulkoasiainhallintojen kanssa.

EUH:n toimeenpaneva pääsihteeri vastaa kunkin edustuston tilintarkastuksen ja hallinnon arvioinnista.

MISTÄ ALKAEN PÄÄTÖSTÄ SOVELLETAAN?

Sitä on sovellettu 26. heinäkuuta 2010 alkaen.

TAUSTAA

Lisätietoa:

ASIAKIRJA

Neuvoston päätös 2010/427/EU, annettu 26 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan ulkosuhdehallinnon organisaatiosta ja toiminnasta (EUVL L 201, 3.8.2010, s. 30–40)

Viimeisin päivitys: 28.06.2016

Top