Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Merien ja merenkulkualan tutkimusta koskeva eurooppalainen strategia

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Merien ja merenkulkualan tutkimusta koskeva eurooppalainen strategia

Tieteen ja teknologian avulla on mahdollista sovittaa yhteen meriekosysteemien suojelu ja kestävien meritoimintojen kehittäminen uuden yhdennetyn meripolitiikan näkökulmasta. Tässä yhteydessä komissio on laatinut kyseisen strategian ehdottaakseen keinoja, jotka mahdollistavat merentutkimuksen ja merenkulkualan tutkimuksen paremman yhdentämisen. Saavuttaakseen tavoitteensa komissio aikoo muun muassa lisätä valmiuksia, tehostaa vakiintuneiden tutkimusalojen yhdentämistä ja parantaa yhteistyötä kaikkien meriin ja valtameriin liittyvien sidosryhmien välillä.

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle, annettu 3 päivänä syyskuuta 2008, ”Eurooppalainen strategia merien ja merenkulkualan tutkimusta varten: Johdonmukaiset puitteet eurooppalaisella tutkimusalueella harjoitettavalle tutkimukselle merien kestävän käytön tukemiseksi” [KOM(2008) 534 lopullinen – Ei julkaistu EUVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Komission strategiassa on kaksi keskeistä osatekijää. Ensimmäinen niistä perustuu EU:n tutkimustoiminnan valmiuksien lisäämiseen monimutkaisten meriekosysteemien edellyttämällä tavalla, kun taas toisen tavoitteena on uusien hallintotapojen käyttöönotto. Komissio ehdottaa useita toimia, jotka perustuvat

  • infrastruktuureja (esimerkiksi valvontalaitteistot ja tiedonkeruu, meriobservatoriot, merenalainen tekniikka tai erityistutkimusalukset), innovaatioita ja koulutusta koskevien valmiuksien lisäämiseen
  • tietämyksen ja seurantatietojen integroinnin kehittämiseen sekä monialaisia aiheita (esimerkiksi ihmisen toiminnan vaikutus rannikko- ja meriekosysteemeihin tai merten biodiversiteetin suojelu ja hyödyntäminen) koskevien tieteidenvälisten tutkimustoimien edistämiseen, teknologian siirto mukaan luettuna
  • synergian edistämiseen yhdistämällä esimerkiksi erilaisia alueellisia, kansallisia, yhteisön laajuisia ja yksityisiä rahoitusmalleja. Lisäksi komissio aikoo kehittää kansainvälistä yhteistyötä, sillä valtameriin liittyvillä ongelmilla on maailmanlaajuisia vaikutuksia.

Komission tiedonannossa käsiteltyjen uusien hallintomallien perusta on vahvan, avoimen ja nykyisistä verkostoista muodostuvan kumppanuuden luominen tutkijoiden, poliittisten päättäjien sekä elinkeinoalojen ja kansalaisyhteiskunnan edustajien välille. Kumppanuuden avulla olisi päästävä yksimielisyyteen tutkimuspainotusten täsmentämisestä ja yhteistyön tiivistämisestä esimerkiksi hyödyntämällä painopistealoilla yhteistä ohjelmasuunnittelua Komission tehtävänä on jatkaa sen tavoitteiden tukemista ottamalla käyttöön puiteohjelmiin kuuluvia välineitä ja eurooppalaisen tutkimusalueen (ERA) periaatteita sekä erityisesti määrittelemällä tehokkaampia keinoja jäsenvaltioiden, alueiden ja yhteisön myöntämän uuden rahoituksen hyödyntämiseen.

Neuvoston ja Euroopan parlamentin on hyväksyttävä merenkulkualan tutkimusta koskeva eurooppalainen strategia. Komissio esittää ensimmäisen täytäntöönpanokertomuksen viimeistään vuonna 2012.

Taustaa

Tässä asiakirjassa käsitelty strategia on jatkoa lokakuussa 2007 esitetylle toimintasuunnitelmalle ”Euroopan unionin yhdennetty meripolitiikka” tiedonannolle. Tiedonannossa komissio vahvisti, että sen pääasiallisena tavoitteena on luoda välttämättömät edellytykset merellä tapahtuvan toiminnan lisäämiseen sekä turvata meriekosysteemien suojelu meristrategian mukaisesti.

Meristrategia on kiinteä osa eurooppalaista tutkimusaluetta. Se on yksi ensimmäisiä yrityksiä toteuttaa ERA täysimääräisesti tietyllä tutkimusalalla.

Viimeisin päivitys 22.10.2008

Top