Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Strategiakehys kansainvälistä tiede- ja teknologiayhteistyötä varten

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Strategiakehys kansainvälistä tiede- ja teknologiayhteistyötä varten

Tällä tiedonannolla edistetään kansainvälistä tiede- ja teknologiayhteistyötä. Komission tavoitteena on luoda strategiakehys Euroopan tutkimusalueen avaamiseksi muulle maailmalle. Kehyksellä edistetään kestävää kehitystä ja yhteisön kilpailukykyä tieteen ja teknologian alalla.

SÄÄDÖS

Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille, tehty 24. syyskuuta 2008: "Eurooppalainen strategiakehys kansainvälistä tiede- ja teknologiayhteistyötä varten"

[COM(2008) 588 final – Ei julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä].

TIIVISTELMÄ

On erityisen välttämätöntä luoda tiivis, yhtäältä jäsenvaltioiden välinen ja toisaalta jäsenvaltioiden ja Euroopan yhteisön välinen kumppanuus Euroopan tutkimusalueen avaamiseksi muulle maailmalle.

Kumppanuuden menestyminen edellyttää, että komissio laatii strategiakehyksen kansainvälistä tiede- ja teknologiayhteistyötä varten. Kehykseen sisältyy toimintalinjoja, joita Euroopan yhteisön ja jäsenvaltioiden on toteutettava tiiviissä yhteistyössä kolmansien maiden kanssa.

TOIMINTALINJAT, JOTKA TÄHTÄÄVÄT EUROOPAN TUTKIMUSALUEEN AVAAMISEEN

Kansainvälisen ulottuvuuden saavuttaminen

Tavoitteen saavuttaminen edellyttää, että EY:n on tiivistettävä suhteitaan Euroopan naapuruuspolitiikan kumppanuusmaihin ja valmisteltava niiden mahdollista liittymistä seitsemänteen puiteohjelmaan. Komissio ja jäsenvaltiot voivat koordinoida Euroopan naapuruuspolitiikan kumppanimaiden kanssa ensisijaisten tavoitteiden täytäntöönpanoa ja lujittaa alueellista vuoropuhelua tieto- ja viestintätekniikoista. Komissio voi osaltaan myös aloittaa poliittisen vuoropuhelun Euroopan naapuruuspolitiikan kumppanuusmaiden kanssa tai nopeuttaa parhaiden käytäntöjen leviämistä ja politiikkojen yhteensovittamista kyseisissä maissa mahdollistamalla niille vähitellen pääsy kilpailukykyä ja innovointia koskevaan ohjelmaan liittyvään tieto- ja viestintätekniikkapolitiikan tukiohjelmaan.

EY:n olisi tuettava yhteistyötä tiettyjen kolmansien maiden kanssa jäsenvaltioiden ja komission yhteisesti määrittämien maakohtaisten ja aihekohtaisten painopisteiden mukaisesti. Yhteistyö voisi auttaa vastaamaan globaaleihin haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen, köyhyyteen ja niin edelleen. Yhteistyöllä olisi mahdollista jakaa kahdenvälisistä sopimuksista saatuja tuloksia sekä tukea yhteisön lähetystöissä ja kolmansissa maissa sijaitsevissa jäsenvaltioiden suurlähetystöissä työskentelevien tieteen, tieto- ja viestintätekniikan ja median alojen neuvonantajien tehokasta verkostoitumista. Jäsenvaltioiden ja komission olisi myös varmistettava, että kansainväliset tutkimus- ja kehityspolitiikat ovat johdonmukaisia ja että yhteisön rahoitusmekanismit ja jäsenvaltioiden rahoitusmekanismit täydentävät toisiaan, jotta vältetään voimavarojen tuhlaaminen. Komission olisi osaltaan varmistettava, että tiettyjen kolmansien maiden kanssa tehtävää yhteistyötä rahoitetaan seitsemännestä puiteohjelmasta ja että se johtaa kahdenvälisiin sopimuksiin erityisesti ASEAN-maiden ja Afrikan unionin kanssa. Komission olisi lopuksi jatkettava tietoyhteiskuntapolitiikkoja koskevan teknisen avun antamista kolmansille maille hyödyntäen avustusohjelmista ja maantieteellisesti kohdennetuista hankkeista saatuja kokemuksia. Jälkimmäisiä ovat muun muassa Latinalaiseen Amerikkaan suunnattu @LIS-ohjelma ja Euroopan ja Välimeren alueelle suunnattu EUMEDIS-ohjelma.

Kansainvälisen tiede- ja teknologiayhteistyön toimintaedellytyksien parantaminen

Tavoitteen saavuttamiseksi jäsenvaltioiden ja komission on edistettävä kansainvälistä yhteistyötä suurten tutkimusinfrastruktuurien käytössä, myös tieto- ja viestintätekniikan alalla. Jäsenvaltioiden ja komission on myös kartoitettava uusia keinoja tasoittaa digitaalista kahtiajakoa kehitysmaissa.

On tärkeää, että jäsenvaltiot ja komissio suosivat tutkijoiden liikkuvuutta ja kansainvälistä verkostoitumista. Kolmansissa maissa työskenteleville eurooppalaisille tutkijoille samoin kuin kolmansista maista Eurooppaan tuleville tutkijoille on tarjottava mahdollisuus jatkaa oman maansa kehityksen edistämistä verkostojen avulla. Tutkijoiden liikkuvuuden edistämiseksi jäsenvaltioiden olisi muunnettava "tiedeviisumipaketti" osaksi kansallista lainsäädäntöään ja perustettava apurahoja, jotka on tarkoitettu kotimaahansa palaaville tutkijoille. Lisäksi seitsemännen puiteohjelman Ihmiset-erityisohjelman kaltaiset välineet tarjoavat useita mahdollisuuksia tutkijoiden liikkuvuudelle Euroopan ja muun maailman välillä.

Tutkimusohjelmien avoimuuden myötä kaikkien kolmansien maiden tutkimuslaitokset voisivat osallistua tieteen ja tutkimuksen ohjelmiin. Rahoitusta annetaan yleensä vain niistä maista tuleville tutkijoille, jotka ovat kansainvälisen yhteistyön kumppanimaita. Koska avoin kilpailu kuitenkin edistää huippututkimusta, yhteistyöhankkeille myönnettävä rahoitus voisi kattaa myös teollistuneissa kolmansissa maissa olevat tutkimusjärjestöt ja tutkijat, aina kun eurooppalaisilla tutkijoilla on mahdollisuus saada vastavuoroista rahoitusta.

Jäsenvaltioiden ja komission olisi edistettävä maailmanlaajuisesti teollis- ja tekijänoikeuksien hallinnointia koskevassa suosituksessa esitettyjä periaatteita kansainvälisten tiede- ja teknologiasopimusten puitteissa. Näissä periaatteissa taataan vastavuoroisuus, tasapuolinen kohtelu ja molemminpuoliset hyödyt teollis- ja tekijänoikeuksien alalla, mikä edistää luottamusta ja osaamisen jakamista tutkimusyhteistyössä.

Tieto- ja viestintätekniikkojen alalla komission olisi kiinnitettävä enemmän huomiota standardointia edeltävään yhteistyöhön, joka perustuu avoimiin standardeihin, ja pyrittävä varmistamaan, että tutkimusohjelmista saatavat tulokset otetaan standardeissa huomioon. Näin voidaan poistaa erityisesti teknologian levittämisen esteet.

TAUSTAA

Tämä strategia kansainvälistä tiede- ja teknologiayhteistyötä varten on yksi komission viidestä strategisesta toimesta, jotka on toteutettu vuoden 2007 vihreän kirjan "Eurooppalainen tutkimusalue: uudet näköalat" johdosta.

Lisäksi strategian tavoitteena on edistää tiedon vapaata liikkuvuutta ("Euroopan unionin viidettä vapautta") globaalilla tasolla. Strategia perustuu myös komission tiedonantoon vuodelta 2006 ”Kohti maailmanlaajuista kumppanuutta tietoyhteiskunnan alalla” ja heinäkuussa 2007 järjestettyyn julkiseen kuulemiseen uusien markkinoiden avaamisesta tieto- ja viestintätekniikka-aloilla.

Viimeisin päivitys 08.10.2008

Top