Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Eurooppalaiseen tutkimusinfrastruktuurikonsortioon (ERIC) sovellettava oikeudellinen kehys

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Eurooppalaiseen tutkimusinfrastruktuurikonsortioon (ERIC) sovellettava oikeudellinen kehys

Asetuksessa vahvistetaan uusi oikeudellinen kehys Euroopan etua palvelevia yhteisiä tutkimusrakenteita varten. Sen avulla EU-maat ja EU:n tutkimuksen puiteohjelmaan (Horisontti 2020) assosioituneet maat voivat perustaa ja käyttää näitä rakenteita. Näin ollen oikeudellinen kehys täyttää aikaisemmin vallinneen oikeudellisen tyhjiön ja mahdollistaa monimutkaisten, usein erittäin kalliiden hankkeiden toteuttamisen yhteisesti.

TIIVISTELMÄ

Asetuksessa otetaan käyttöön yhtenäinen oikeusperusta, jolla helpotetaan eurooppalaisen tutkimusinfrastruktuurikonsortion (ERIC) perustamista ja käyttöä EU-maissa ja mahdollistetaan myös EU:n tutkimuksen puiteohjelmiin assosioituneiden maiden, muiden maiden ja erikoistuneiden valtioiden välisten virastojen osallistuminen siihen. EU-maat ja assosioituneet maat ovat vastuussa infrastruktuurihankkeiden valmistelusta ja tärkeimpien seikkojen, kuten perussäännön, kotipaikan jne. määrittelystä.

Toisin kuin yhteisten teknologia-aloitteiden yhteisyritykset (Joint Technology Initiative Joint Undertakings, JTI JU), joiden toimintaan EU osallistuu poikkeuksetta jäsenenä, ERIC on oikeussubjekti, jonka jäsen EU ei välttämättä ole.

Tätä oikeudellista kehystä sovelletaan Euroopan yleistä etua palveleviin tutkimusinfrastruktuureihin.

Kyseessä olevan asetuksen nojalla ERICin muodossa perustettavien tutkimusinfrastruktuurien, on täytettävä seuraavat vaatimukset:

harjoitettava eurooppalaista tutkimustoimintaa

tuotava lisäarvoa eurooppalaisen ja kansainvälisen tieteen ja teknologian aloille

oltava avoinna EU-maista ja EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaan (Horisontti 2020) assosioituneista maista tuleville tutkijoille

edistettävä tutkijoiden liikkuvuutta ja tietämyksen vaihtoa eurooppalaisella tutkimusalueella (ERA)

edistettävä tutkimustoiminnan tulosten levittämistä ja hyödyntämistä.

ERICin toimet ovat lähtökohtaisesti voittoa tavoittelemattomia. ERIC voi harjoittaa rajallista taloudellista toimintaa, jos se liittyy läheisesti sen päätehtävään eikä haittaa tutkimusinfrastruktuurin pääasiallista tarkoitusta.

ERICin perustamista hakevien tahojen on toimitettava komission arvioitavaksi perustamista koskeva hakemus.

Hakemuksen on sisällettävä

komissiolle osoitettu pyyntö ERICin perustamisesta

ehdotus perussäännöksi (luettelo jäsenistä, kotipaikka, ERICin nimi, jäsenten oikeudet ja velvollisuudet, ERICin toimielimet ja niiden toimivalta, kokoonpano ja päätöksentekotapa, ERICin toimiaika, perusperiaatteet, työkieli, viittaukset perussääntöjen täytäntöönpanoa koskeviin sääntöihin)

tekninen ja tieteellinen kuvaus (ks. vaatimukset jäljempänä)

isäntänä toimivan EU-maan ilmoitus, jolla se tunnustaa ERICin arvonlisäverosta ja valmisteverosta annetuissa direktiiveissä tarkoitetuksi kansainväliseksi järjestöksi.

Arvioinnin tulosten pohjalta ja EU-maiden kannat huomioon ottaen komission on tehtävä päätös, jonka se ilmoittaa hakijoille. Päätös ERICin perustamisesta julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Arvioinnin aikana hakijoita voidaan tarpeen mukaan pyytää täydentämään tai muuttamaan hakemustaan.

ERICillä on oikeushenkilöllisyys ja sillä on oltava kotipaikka; sen on sijaittava sellaisen jäsenen alueella, joka on EU-maa tai EU:n tutkimuksen puiteohjelmaan assosioitunut maa. ERICillä on oltava nimi, joka sisältää lyhenteen ”ERIC”.

ERICillä on oltava jäseninään EU-maa ja kaksi muuta maata, jotka ovat joko EU-maita tai assosioituneita maita. Muita EU-maita tai assosioituneita maita sekä muita maita ja hallitustenvälisiä asiantuntijajärjestöjä voi liittyä ERICin jäseneksi milloin tahansa

ERIC luokitellaan kansainväliseksi toimielimeksi tai järjestöksi arvonlisäverosta, valmisteveroista ja julkisista hankinnoista annetuissa direktiiveissä tarkoitetulla tavalla. Se on siten vapautettu arvonlisäverosta ja valmisteveroista, eivätkä sen hankintamenettelyt kuulu julkisista hankinnoista annetun direktiivin soveltamisalaan.

ERICin jäsenten taloudellinen korvausvastuu sen veloista rajoittuu lähtökohtaisesti niiden omaan rahoitusosuuteen.

ERICiin sovelletaan ensisijaisesti EU:n lainsäädäntöä, sitten sen maan lainsäädäntöä, jossa sillä on sääntömääräinen kotipaikka tai toimipaikka tiettyjen teknisten ja turvallisuutta koskevien kysymysten osalta.

Komissio arvioi oikeudellisen kehyksen viiden vuoden kuluttua sen hyväksymisestä ja raportoi arvioinnista Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Taustaa

Asetus on yksi niistä strategisista aloitteista, jotka perustuvat 4. huhtikuuta 2007 annettuun yhteistä eurooppalaista tutkimusaluetta (ERA) koskevaan vihreään kirjaan. Kyseessä olevalla aloitteella helpotetaan seitsemännen tutkimuksen puiteohjelman (2007–2013) ja tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman ”Horisontti 2020” ( 2014–2020) täytäntöönpanoa.

Lisätietoa: Euroopan komission tutkimuksen ja innovoinnin pääosasto Eurooppalainen tutkimusinfrastruktuurikonsortio

SÄÄDÖS

Neuvoton asetus (EY) N:oo723/2009, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2009, eurooppalaiseen tutkimusinfrastruktuurikonsortioon (ERIC) sovellettavasta yhteisön oikeudellisesta kehyksestä.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EY) N:o 723/2009

28.8.2009

EUVL L 206, 8.8.2009, s. 1–8

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EU) N:o 1261/2013

26.12.2013

EUVL L 326, 6.12.2013, s. 1–2

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission täytäntöönpanopäätös 2014/923/EU, annettu 12 päivänä joulukuuta 2014, pitkäkantainterferometrian yhteisen tutkimuslaitoksen perustamisesta eurooppalaisena tutkimusinfrastruktuurikonsortiona (JIV-ERIC) (EUVL L 363, 18.12.2014. s.156-169)

Komission täytäntöönpanopäätös 2014/526/EU annettu 6 päivänä elokuuta 2014, taiteiden ja humanististen tieteiden sähköisen tutkimusinfrastruktuurin perustamisesta eurooppalaisena tutkimusinfrastruktuurikonsortiona (DARIAH ERIC) (EUVL L 239, 12.8.2014. s. 64-80).

Komission täytäntöönpanopäätös 2014/261/EU, annettu 5 päivänä toukokuuta 2014, Euro-Argon tutkimusinfrastruktuurin perustamisesta eurooppalaisena tutkimusinfrastruktuurikonsortiona (Euro-Argo ERIC) (EUVL L 136, 9.5.2014, s. 35–50)

Komission täytäntöönpanopäätös 2013/713/EU, annettu 29 päivänä marraskuuta 2013,eurooppalaisen kliinisten tutkimusten infrastruktuuriverkoston (ECRIN) perustamisesta eurooppalaisena tutkimusinfrastruktuurikonsortiona (ECRIN-ERIC) (EUVL L 324, 5.12.2013, s. 8–20).

Komission täytäntöönpanopäätös 2013/700/EU, annettu 22 päivänä marraskuuta 2013,eurooppalaisen sosiaalitutkimuksen (ESS) perustamisesta eurooppalaisena tutkimusinfrastruktuurikonsortiona (ESS ERIC) (EUVL L 320, 30.11.2013, s. 44–62)

Komission täytäntöönpanopäätös 2013/701/EU, annettu 22 päivänä marraskuuta 2013, biopankkien ja biomolekulaaristen aineistojen tutkimusinfrastruktuurikonsortion (BBMRI-ERIC) perustamisesta eurooppalaisena tutkimusinfrastruktuurikonsortiona (EUVL L 320, 30.11.2013, s. 63–80).

Komission täytäntöönpanopäätös 2013/640/EU, annettu 7 päivänä marraskuuta 2013, eurooppalaisen translationaalisen lääketieteen tutkimusinfrastruktuurin perustamisesta eurooppalaisena tutkimusinfrastruktuurikonsortiona (EATRIS ERIC) (EUVL L 298, 8.11.2013, s. 38–47)

Komission päätös 2012/136/EU,annettu 29 päivänä helmikuuta 2012, yhteisen kieliaineistojen ja -teknologian infrastruktuurin perustamisesta eurooppalaisena tutkimusinfrastruktuurikonsortiona (CLARIN ERIC) (EUVL L 64, 3.3.2012, s 13–28)

Komission päätös 2011/166/EU, annettu 17 päivänä maaliskuuta 2011, SHARE-ERICin perustamisesta (EUVL L 71, 18.3.2011, s. 20–31), muutettu komission täytäntöönpanopäätöksellä 2014/302/EU, 27 päivänä toukokuuta 2014 (EUVL L 159, 28.5.2014, s. 52–53)

Viimeisin päivitys: 10.09.2015

Top