Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Eurooppalainen kumppanuus tutkijoita varten

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Eurooppalainen kumppanuus tutkijoita varten

Yhteisön on kohdattava tutkimuksen ja kehityksen alalla koveneva kansainvälinen kilpailu, joka vetää puoleensa lahjakkuuksia. Pysyäkseen ja kehittyäkseen maailmanlaajuisena huippuosaamiskeskuksena yhteisön on toteutettava yhteisiä prioriteettitoimia, jotta vältetään parempia mahdollisuuksia tarjoaville alueille suuntautuva aivovuoto. Kumppanuuden tavoitteena on luoda kehys eri jäsenvaltioiden yhteisille prioriteettitoimille, jotka koskevat siirtymistä järjestelmällisesti avoimiin hakumenettelyihin, liikkuvien tutkijoiden eläkkeitä ja sosiaaliturvaa, houkuttelevia työehtoja ja -oloja sekä koulutuksen ja pätevyyden parantamista.

SÄÄDÖS

Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille, annettu 23. toukokuuta 2008, "Paremmat uranäkymät ja suurempi liikkuvuus: eurooppalainen kumppanuus tutkijoita varten" [ COM(2008) 317 final Ei julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä].

TIIVISTELMÄ

EU:n tutkijavoimavarojen turvaamiseksi komissio ehdottaa kumppanuutta, jolla edistetään tutkimuksen ja kehityksen prioriteettitoimia.

Euroopan unionista (EU) pyritään tekemään houkuttelevampi paikka nuorille tutkijoille, joita kansainvälinen kilpailu vetää puoleensa, tarjoamalla heille kiinnostavia työehtoja.

Vuoden 2010 loppuun mennessä on tarkoitus kehittää tämän eurooppalaisen kumppanuuden myötä yhteisön toimia ja saavuttaa konkreettisia tuloksia neljällä alalla (hakumenettelyt, eläkkeet ja sosiaaliturva, työehdot ja -olot ja tutkijoiden koulutus).

Avoimet hakumenettelyt ja rahoitustukien siirtäminen maiden välillä

Kumppanuuden on johdettava tutkimuslaitosten tutkijantoimien järjestelmällisiin, kaikille eurooppalaisille tutkijoille avoimiin hakumenettelyihin erityisesti siten, että otetaan käyttöön parhaita toimintatapoja muissa maissa hankitun pätevyyden tunnustamiseksi. Vapaista tutkijantoimista tiedotetaan käytännössä useimmiten vain sisäisesti tai kansallisella tasolla.

Kaikki julkisista varoista rahoitettavat tutkijantoimet on julistettava järjestelmällisemmin avoimeen hakuun Internetissä erityisesti Euraxess- tai Eures-sivustojen kautta.

Kansallisten rahoitusorganisaatioiden myöntämien tai yhteisön ohjelmien kautta myönnettyjen tukien siirtämistä maiden välillä olisi parannettava. Tällöin tutkijat voisivat kehittää vapaammin uraansa ja kansalliset rahoitusorganisaatiot vastata paremmin tutkimusalan tarpeisiin sekä suosia tiettyjä hankkeita hyödyttäviä siirtoja toisiin maihin.

Liikkuvien tutkijoiden sosiaaliturva ja lisäeläkkeet

On tärkeää helpottaa niiden tietojen saatavuutta, jotka koskevat sosiaaliturvaa ja valtioiden välisen liikkuvuuden vaikutuksia lisäeläkeoikeuksiin, jotta työnantajat ja tutkijat tuntisivat paremmin oikeutensa.

Jäsenvaltioiden on hyödynnettävä paremmin yhteisön lainsäädännön joustavuutta; lainsäädäntö koskee sosiaaliturvan yhteensovittamisesta annetussa yhteisön laissa säädettyjä poikkeuksia (asetus (EY) n:o 1408/71 ja asetus (EY) n:o 574/72). Näiden poikkeuksien nojalla jäsenvaltiot voivat soveltaa erilaisia sääntöjä tai pidentää kansallisen lainsäädännön soveltamisaikaa työntekijöiden edun mukaisesti.

Tutkijoiden kansainvälisen liikkuvuuden helpottamiseksi jäsenvaltioita kehotetaan sisällyttämään tutkijoita koskevia erityisiä lausekkeita kolmansien maiden kanssa tehtyihin sosiaaliturvasopimuksiin, jotta helpotetaan tutkijoiden kansainvälistä liikkuvuutta.

Lisäeläkkeisiin liittyen on syytä kannustaa oikeuksien siirrettävyyttä ja tutkijoille suunnattujen yleiseurooppalaisten eläkejärjestelmien luomista.

Houkuttelevat työehdot ja -olot

Tutkijan uran houkuttelevuuden lisäämiseksi on tärkeää parantaa nuorten tutkijoiden urakehitysmahdollisuuksia joustoturvan periaatteen, säännöllisten arviointien, suuremman itsenäisyyden ja asianmukaisen koulutuksen avulla.

Sopimusten ja hallinnollisten järjestelyjen on oltava joustavampia, jotta uransa alkuvaiheessa olevien tutkijoiden on helpompi saada vakituinen sopimus, jolloin he voivat ryhtyä toimimaan itsenäisinä tutkijoina. Varttuneita ja uransa päätösvaiheessa olevia tutkijoita koskevassa kansallisessa lainsäädännössä on lisäksi painotettava enemmän tuloksellisuutta kuin virkaikää, ja tutkijoiden uranhallinnan joustavuutta on lisättävä.

Tutkijoilla, jotka saavat palkkauksensa epätyypillisessä muodossa (esim. stipendeinä ja apurahoina) on oltava riittävä sosiaaliturva.

Mies- ja naistutkijoita on kohdeltava tasapuolisesti, jotta työ- ja yksityiselämä voidaan sovittaa yhteen.

Koulutuksen, pätevyyden ja kokemuksien parantaminen

Tutkijoiden on kyettävä täyttämään uudenlaisia tehtäviä. He voivat joutua huolehtimaan teollis- ja tekijänoikeuksien hallinnoinnista, harjoittamaan monitieteistä tutkimusta tai perustamaan oman yrityksen. On siis tärkeää, että jäsenvaltiot kehittävät "kansallisia koulutuslinjauksia" sen varmistamiseksi, että tutkijat saavat uusia valmiuksia koko uransa ajan.

Monet tutkijat koulutetaan perinteiseen akateemiseen tapaan, ottamatta huomioon tarpeita uudessa osaamisyhteiskunnassa, jossa yritysmaailman ja julkisten tutkimuslaitosten väliset yhteydet ovat yhä tärkeämpiä uusien tuotteiden kehittämiseksi ja niin edelleen. Jäsenvaltioiden on luotava vahvempia yhteyksiä yliopistojen ja yritysmaailman välille. Yritykset voivat osallistua tutkijoiden kouluttamiseen, tohtorintutkintojen rahoittamiseen ja opintosuunnitelmien kehittämiseen.

Taustaa

Tiedonanto on yksi yhteensä viidestä strategisesta aloitteesta, joita komissio suunnittelee vuodeksi 2008 jatkotoimenpiteinä vihreälle kirjalle Livre vert; se koskee eurooppalaista tutkimusaluetta ja sen tarkoituksena on luoda avoimempi, kilpailukykyisempi ja houkuttelevampi eurooppalainen tutkimusalue. Tätä silmällä pitäen komissio ehdottaa kumppanuuden kehittämistä riittävien inhimillisten varojen takaamiseksi ja eurooppalaisen tietopohjaisen yhteiskunnan rakentamiseksi Lissabonin kasvu- ja työllisyysstrategian tavoitteiden mukaisesti.

Kumppanuuden ensimmäisen vaiheen päätteeksi vuonna 2010 tehdään yleinen arviointi tilanteesta ja kumppanuustoimien tuloksista.

Viimeisin päivitys 24.09.2008

Top