Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Osallistuminen yhteisön ohjelmiin

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Osallistuminen yhteisön ohjelmiin

Yhteisön ohjelmiin voivat osallistua Euroopan unioniin assosioituneet maat, EU:n ulkopuoliset eurooppalaiset maat, ehdokasmaat ja mahdolliset ehdokasmaat. Ohjelmalla pyritään tiivistämään unionin ja osallistuvien maiden suhteita entisestään sekä perehdyttämään niitä EU:n politiikkoihin ja työskentelytapoihin edistämällä kokemusten ja hyvien käytänteiden vaihtoa. Tavoitteena on tukea Länsi-Balkanin maiden vakautus- ja assosiaatioprosessin täytäntöönpanoa niiden pyrkiessä lähentymään unionia.

ASIAKIRJAT

Neuvoston päätös, tehty 2 päivänä kesäkuuta 2005, Euroopan yhteisön ja Länsi-Balkanin maiden yhteisön ohjelmiin osallistumisen yleisperiaatteita koskevan puitesopimuksen tekemisestä

  • Albanian tasavaltaa koskeva päätös 2005/524/EY
  • vastaava Bosnia ja Hertsegovinaa koskeva päätös 2005/525/EY
  • vastaava Kroatian tasavaltaa koskeva päätös 2005/526/EY
  • vastaava Serbia ja Montenegroa koskeva päätös 2005/527/EY
  • neuvoston päätös Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian vakautus- ja assosiaatiosopimukseen liitettävän, entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian yhteisön ohjelmiin osallistumisen yleisperiaatteista tehtyä Euroopan yhteisön ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian puitesopimusta koskevan pöytäkirjan tekemisestä 2005/528/EY

TIIVISTELMÄ

Assosioituneiden maiden yhteisön ohjelmiin osallistumisen tarkoituksena on, että ne perehtyvät Euroopan unionin (EU) menettelyihin ja politiikkoihin. Osallistumalla yhteisön ohjelmiin Länsi-Balkanin maat lähentyvät unionia, mikä on Thessalonikissa vuonna 2003 hyväksytyn esityslistan mukaista (EN). Esityslistassa nimenomaan mainitaan osallistuminen yhteisön ohjelmiin vakautus- ja assosiaatiovälineenä sekä lähentyminen Euroopan unioniin, varsinkin yhteisön säännöstön hyväksyminen ja täytäntöönpano.

Yhteisön ohjelmiin osallistuminen puitesopimusten avulla

Länsi-Balkanin mailla on myös mahdollisuus osallistua kaikkiin yhteisön ohjelmiin, jotka vastaavat niiden erityistarpeisiin ja jotka sisältyvät vakautus- ja assosiaatioprosessin tavoitteisiin ja painopisteisiin. Käynnissä olevat ohjelmat, joihin ne voivat osallistua, on lueteltu puitesopimusten liitteissä. Lisäksi Länsi-Balkanin maat voivat pyytää, että ne saisivat osallistua muihin voimassa oleviin tai myöhemmin aloitettaviin ohjelmiin.

Länsi-Balkanin maiden edustajat voivat myös osallistua tarkkailijoina sellaisia ohjelmia koskevien komiteoiden kokouksiin, joiden rahoitukseen ne osallistuvat.

Komissio ja asianomainen maa laativat ehdot kyseisen maan osallistumiselle kuhunkin yhteisön ohjelmaan. Ehdoissa mainitaan myös kunkin maan rahoitusosuus Euroopan unionin yleiseen talousarvioon. Rahoitusosuus määrätään kunkin maan tarpeiden perusteella. Maat voivat saada tukea rahoitusosuutensa suorittamiseen liittymistä valmistelevasta tukivälineestä (IPA) tai muusta yhteisön talousarviosta rahoitetusta ulkopuolelle osoitettavasta tuesta, jota ne voivat saada.

Länsi-Balkanin maiden osallistumista yhteisön ohjelmiin säädellään puitesopimuksilla, joissa vahvistetaan kunkin maan yhteisön ohjelmiin osallistumista koskevat yleisperiaatteet. Silloin kun maa on tehnyt vakautus- ja assosiaatiosopimuksen, puitesopimus liitetään siihen pöytäkirjan muodossa. Kukin maa ja Euroopan yhteisön puolesta toimiva Euroopan komissio ovat neuvotelleet ja tehneet nämä puitesopimukset.

Puitesopimukset tehdään määräämättömäksi ajaksi, mutta niitä tarkastellaan kolmen vuoden välein.

Taustaa

Thessalonikin toimintasuunnitelman hyväksymisen jälkeen komissio antoi 3. joulukuuta 2003 tiedonannon, jossa se esitti järjestelyt ja suuntaviivat, joiden mukaisesti Länsi-Balkanin maat voivat osallistua yhteisön ohjelmiin ja virastojen toimintaan. Tiedonanto perustuu assosioituneiden Euroopan maiden (EU:n ulkopuoliset maat ja ehdokasmaat) osallistumisesta jo saatuun kokemukseen.

Komissio muistuttaa, että ohjelmia ja virastoja valitaan aluksi muutama, sitten arvioidaan maiden osallistumista niihin ennen kuin osallistumismahdollisuus laajennetaan koskemaan tarvittaessa muitakin ohjelmia tai muiden virastojen toimintaa.

Osallistuminen perustuu kunkin maan tarpeisiin ja ensisijaisiin tavoitteisiin. Mailla on mahdollisuus osallistua myös tiettyjä aloja koskeviin erityisohjelmiin. Osallistuvilla mailla on kuitenkin oltava hallinnolliset valmiudet ja riittävä vastaanottokyky, jotta ne selviytyvät velvollisuuksistaan.

Osallistujamaat osallistuvat myös ohjelmien ja virastojen toiminnan rahoitukseen eli EU:n yleisen talousarvion rahoitukseen. Itse asiassa useimmilla yhteisön ohjelmilla lujitetaan EU:n sisäpolitiikkaa ja niiden rahoitus tulee sisäisistä budjettikohdista, lukuun ottamatta ohjelmia, joilla on ulkoinen osa, kuten TEMPUS ja LIFE, ja joihin Länsi-Balkanin maat jo osallistuvat. Assosioituneiden maiden rahoitusosuus arvoidaan ohjelmaan osallistuvien maiden kansalaisten lukumäärän perusteella.

Komissio esittää tiukan aikataulun, joka koskee osallistumista ensimmäistä kertaa yhteisön ohjelmiin vuodesta 2005, jotta tarpeet ja parannukset voidaan arvioida paremmin seuraavissa rahoitusnäkymissä 2007-2013.

Komissio soveltaa virastoihin samaa lähestymistapaa kuin yhteisön ohjelmiinkin. Viisi virastoa sopii erityisen hyvin yhteistyöhön vakautus- ja assosiaatioprosessissa olevien maiden kanssa ennen kuin nämä saavat mahdollisuuden osallistua muiden virastojen toimintaan. Kyseiset viisi virastoa ovat Euroopan ympäristökeskus, Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (EDMC), Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskus, Euroopan meriturvallisuusvirasto (EMSA) ja Euroopan lentoturvallisuusvirasto (EASA).

Viitteet

Asiakirja

Voimaantulo - Voimassaolon päättymispäivä

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Päätös 2005/524/EY

2.6.2005

-

EUVL L 192, 22.7.2005

Päätös 2005/525/EY

2.6.2005

-

EUVL L 192, 22.7.2005

Päätös 2005/526/EY

2.6.2005

-

EUVL L 192, 22.7.2005

Päätös 2005/527/EY

2.6.2005

-

EUVL L 192, 22.7.2005

Päätös 2005/528/EY

2.6.2005

-

EUVL L 192, 22.7.2005

Viimeisin päivitys 31.08.2011

Top