Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vakautus- ja assosiaatioprosessi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Vakautus- ja assosiaatioprosessi

Euroopan unioni haluaa käynnistää vakautus- ja assosiaatioprosessin seuraavien maiden kanssa: Bosnia‑Hertsegovina, Kroatia, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Albania, Montenegro, ja Serbia (mukaan luettuna Kosovo sellaisena kuin se määritellään Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1244), jotka muodostivat Jugoslavian tasavallan vuonna 1999. Tavoitteena on luoda uudenlaiset sopimussuhteet näiden maiden kanssa (vakautus- ja assosiaatiosopimukset).

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille, annettu 26 päivänä toukokuuta 1999, Kaakkois-Euroopan maita koskevasta vakautus- ja assosiaatioprosessista [KOM(1999) 235 lopullinen – Ei julkaistu EYVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Tiedonannolla edistetään unionin Kaakkois-Euroopan maita koskevan yhteisen strategian kehittämistä. Tämä strategia muodostaa puitteet Euroopan unionin ja tämän alueen välisille suhteille.

Nykyinen alueellinen lähestymistapa Alueellisen lähestymistavan kautta perustettiin jo vuonna 1996 puitteet alueen viiden maan kanssa luotaville suhteille. Nämä maat ovat Bosnia-Hertsegovina, Kroatia, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Albania sekä entinen Jugoslavian tasavalta, joka jakaantui Montenegroksi ja Serbiaksi mukaan luettuna Kosovo (sellaisena kuin se määritellään Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1244). Alueellisen lähestymistavan tavoitteina, jotka vahvistettiin vuonna 1996, oli tukea Daytonin/Pariisin ja Erdutin rauhansopimusten täytäntöönpanoa ja luoda poliittiseen vakauteen ja taloudelliseen hyvinvointiin perustuva alue. Tämä kaikki on tarkoitus saavuttaa seuraavilla tavoilla:

 • demokratian ja oikeusvaltion perustaminen ja niiden ylläpitäminen
 • vähemmistöjen ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen
 • taloudellisen toiminnan elvyttäminen.

Vakautus- ja assosiaatioprosessi

Tiedonannossa esitetään Kaakkois-Euroopan maihin kohdistettava uusi lujitettu lähestymistapa. Lähestymistavan ehtona on vakautus- ja assosiaatioprosessin aloittaminen, mikä edellyttää:

 • vakautus- ja assosiaatiosopimusten laatimista, minkä tavoitteena on liittyminen Euroopan unioniin heti, kun Kööpenhaminassa vahvistetut perusteet on täytetty
 • taloudellisten ja kaupallisten suhteiden kehittämistä alueen kanssa ja sen sisällä
 • nykyisen talous- ja rahoitusavun kehittämistä
 • demokratiakehityksen, kansalaisyhteiskunnan, koulutuksen ja instituutioiden kehittämisen tukemista
 • yhteistyötä oikeus- ja sisäasioiden aloilla
 • poliittisen vuoropuhelun kehittämistä.

Tiedonanto sisältää myös maakohtaiset analyysit vakautus- ja assosiaatiosopimusten ehtojen täyttämisestä. Komissio käytti näitä analyysejä lähtökohtana ja ilmoitti, että vakautus- ja assosiaatiosopimuksiin liittyvät neuvottelut oli määrä aloittaa Bosnia-Hertsegovinan ja Kroatian kanssa heti, kun maat täyttäisivät vaadittavat ehdot. Jugoslavian liittotasavallan kohdalla, josta on tullut Montenegro ja Serbia mukaan luettuna Kosovo (sellaisena kuin se määritellään Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1244), komissio pani merkille, että neuvottelujen alkamista ei ollut edes suunniteltu, koska Kosovon konflikti jatkui edelleen. Sitä vastoin komissio ilmoitti, että se aikoisi esittää ehdotuksen näiden neuvottelujen aloittamisesta entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian kanssa. Komissio kertoi olevansa valmis laatimaan hyvissä ajoin kertomuksen mahdollisuudesta aloittaa neuvottelut vakautus- ja assosiaatiosopimuksesta Albanian kanssa.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

KAHDENVÄLISET SUHTEET

 • Albania

Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Albanian tasavallan väliseen vakautus- ja assosiaatiosopimus - Pöytäkirjat - Julistukset [EUVL L 107, 28.4.2009].

 • Bosnia ja Hertsegovina

Ehdotus neuvoston ja komission päätökseksi, tehty 8 päivänä huhtikuuta 2008, Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Bosnia ja Hertsegovinan välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen tekemisestä [KOM(2008) 182 lopullinen – Ei julkaistu EUVL:ssä].

Euroopan yhteisön ja Bosnia ja Hertsegovinan välinen väliaikainen sopimus kaupasta ja kaupan liitännäistoimenpiteistä [EUVL L 169, 30.6.2008].

 • Kroatia

Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kroatian tasavallan välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus [EUVL L 26, 28.1.2005].

 • Makedonia

Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus [EUVL L 84, 20.3.2004].

 • Montenegro

Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Montenegron tasavallan välinen vakautus- jaassosiaatiosopimus EUVL L 108, 29.4.2010.

ARVIOINTI

Komission kertomus annettu 30 päivänä maaliskuuta 2004 "Kaakkois-Euroopan vakautus- ja assosiaatioprosessi – Kolmas vuosikertomus" [KOM(2004) 202 lopullinen – Ei julkaistu EUVL:ssä].

Komission kertomus annettu 26 päivänä maaliskuuta 2003 "Kaakkois-Euroopan vakautus- ja assosiaatioprosessi – Toinen vuosikertomus" [KOM(2003) 139 lopullinen – Ei julkaistu EUVL:ssä].

Komission kertomus annettu 3 päivänä huhtikuuta 2002 "Kaakkois-Euroopan vakautus- ja assosiaatioprosessi – Ensimmäinen vuosikertomus" [KOM(2002) 163 lopullinen – Ei julkaistu EYVL:ssä].

Viimeisin päivitys 07.06.2010

Top