Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Keski-Aasian tukistrategia 2007–2013 ja maaohjelma 2007–2010

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Keski-Aasian tukistrategia 2007–2013 ja maaohjelma 2007–2010

Keski-Aasian strategia-asiakirjan tavoite on vastata alueen tarpeisiin alueellisen yhteistyön, köyhyyden vähentämisen ja elintason parantamisen sekä hyvän hallintotavan ja taloudellisten uudistusten kautta. Strategia-asiakirjassa 2007–2013 ja maaohjelmassa 2007–2010 esitetään täytäntöönpanojärjestelyt.

ASIAKIRJA

Euroopan yhteisön Keski-Aasian alueellista avustusstrategiaa vuosiksi 2007–2013 koskeva asiakirja ja maaohjelmasuunnitelma vuosiksi 2007–2010 (pdf) [EN].

TIIVISTELMÄ

Strategia-asiakirjassa määritetään Keski-Aasian yhteistyön tavoitteet ja painopisteet kumppanimaille (Kazakstan, Kirgisia, Uzbekistan, Tadžikistan ja Turkmenistan) tärkeillä aloilla.

Yhteisestä historiastaan huolimatta nämä maat eroavat toisistaan merkittävästi, jos tarkastellaan niiden nykytilannetta, maantieteellistä laajuutta, väestöä, kehitystasoa ja halukkuutta tehdä yhteistyötä ja yhdentyä muun maailman kanssa on merkittäviä eroja. Toisaalta niillä on yhteisiä poliittisia, taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöä koskevia haasteita, kuten:

  • kaupankäynti ja pääsy maailmanmarkkinoille, mihin vaikuttavat monimutkainen ja huonosti koordinoitu kauppapolitiikka, avoimuuden puute, korkeat kuljetus- ja kauttakulkukustannukset sekä pitkät odotusajat rajanylityspaikoilla sekä viennin että tuonnin osalta,
  • sijoitusilmapiiri, jota haittaavat jatkuvat suhdannevaihtelut ja lainsäädäntöön liittyvät epävarmuustekijät,
  • liikenne, jonka alalla tarvitaan asteittaista mutta tehokasta yhdentymistä eurooppalaisten ja kansainvälisten sopimusten kanssa, tie- ja rautatieturvallisuuden, meri- ja lentoliikenteen sekä maansisäisen vesiliikenteen parantamista ja joustavampaa siirtymistä kuljetusmuodosta toiseen,
  • yhteisten luonnonvarojen, erityisesti vesivarojen hallinta, mutta myös ilmastonmuutokseen, metsän häviämiseen, luonnonkatastrofeihin ja uudistuviin energiavaroihin liittyvät kysymykset,
  • sosiaalinen kehitys ja köyhyyden vähentäminen, sillä alueelle on tyypillistä erittäin epätasainen tulojen jakautuminen, korkea työttömyys, lyhyt odotettavissa oleva elinikä ja tartuntatautien yleistyminen uudelleen.

EU:n reagointistrategia

Tukistrategiassa ja maaohjelmassa vuosiksi 2007–2010 mainitaan Euroopan unionin (EU) valitsemat kumppanuuden kolme ensisijaista tavoitetta seuraaviksi viideksi vuodeksi.

EU:n ensimmäinen tavoite on edistää hyviä naapuruussuhteita ja alueellista yhteistyötä Keski-Aasian kanssa. Tavoitteen saavuttamiseksi EU keskittyy pääasiallisesti neljään päämäärään, jotka toteuttamalla saadaan aikaan todellista kehitystä alueellisella tasolla:

  • liikenne- ja sähköverkkojen tukeminen ja yhdentäminen kansainvälisten markkinoiden kanssa vahvistaa yhteyksiä ja kauppasuhteita,
  • ympäristönhoidon parantaminen, mihin sisältyvät kestävä kehitys ja hyvä hallintotapa vesi- ja metsätaloudessa, biologisen monimuotoisuuden suojelu ja luonnonsuojelu erityisesti suhteessa ilmastonmuutokseen,
  • rajavalvonta, muuttoliikkeiden hallinta ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunta sekä tullilaitos,
  • opiskelijavaihdon sekä tieteellisen ja ihmisten välisen kanssakäymisen edistäminen alueen väestön keskuudessa.

Kahdenvälisen avun ensisijaisena tavoitteena ovat köyhyyden vähentäminen ja elintason parantaminen vuosituhannen kehitystavoitteiden (Millenium Development Goals) [EN] mukaisesti. Köyhyyttä esiintyy alueella erittäin paljon ja sosioekonomisen kehityksen epätasa-arvoisuus lisää epävarmuutta, turvattomuutta ja ääriliikkeiden toimintaa näissä maissa. Tämän tavoitteen kohdalla keskitytään alueellisten ja paikallisten yhteisöjen kehitykseen sekä maaseudun kehityksen tukemiseen ja sosiaalialan uudistuksiin.

Hyvän hallintotavan edistäminen ja taloudelliset uudistukset on kolmas tärkeä tukialue tämän jakson aikana. Komissio keskittyy kansalaisyhteiskunnan hyvän hallintotavan, sosiaalisen vuoropuhelun ja demokratian käytäntöjen edistämiseen mutta myös uudistuksiin, jotka mahdollistavat markkinoiden ja kaupan paremman säätelyn. Poliittisten, hallinnollisten ja tuomioistuinjärjestelmän uudistukset takaavat Keski-Aasian maiden vakauden. Jokaiselle maalle on suunniteltu oma ohjelma, jossa otetaan huomioon maan kansallinen politiikka ja yksilöllinen tilanne.

EU:n tuki perustuu erilaisiin välineisiin ja keinoihin, joita ovat esimerkiksi kehitysyhteistyön rahoitusväline, joka sisältää viisi aihepiirikohtaista ohjelmaa, ihmisoikeus- ja demokratiakehitysväline, ydinturvallisuusväline, vakautta edistävä väline sekä humanitaarisen avun väline.

Ehdot ja edellytykset

Keski-Aasian geopoliittisen maaohjelman (DCI) rahoitus vuosiksi 2007–2010 on 314 miljoonaa euroa, josta 94,2 miljoonaa euroa käytetään Keski-Aasian ja EU:n alueellisen yhteistyön parantamiseen ja 219,8 miljoonaa euroa kahteen muuhun painopistealueeseen. Eurooppa-neuvosto seuraa strategian toimeenpanon edistymistä kesäkuussa 2008 ja sen jälkeen vähintään joka toinen vuosi.

Maaohjelmassa vuosiksi 2007–2010 esitellään edellä mainittuihin yhteisön eri painopistealueisiin kohdistetun tuen odotetut tulokset. Alueellisten ohjelmien suhteen tavoitteena on energian ja infrastruktuurin hallinnan parantaminen, tavarakuljetusten määrän lisääminen ja niiden laadun parantaminen sekä meri-, rautatie- ja tieliikenteen yhdenmukaistaminen, ympäristötietoisuuden ja kansalaisyhteiskunnan toiminnan lisääminen tällä alalla, tehokkuuden lisääminen ja turvallisuuden parantaminen rajanylityspaikoilla sekä menettelytapojen yhdenmukaistaminen, ja paikallisen ja alueellisen infrastruktuurin laajentaminen ja modernisoiminen. Tavoitteena on myös helpottaa palvelujen saantia ja saattaa lait ja käytännöt yhtenäisiksi kansainvälisten standardien kanssa, mukaan lukien ihmisoikeuksiin liittyvät kysymykset.

Tulosindikaattorit määritellään ohjelmien laatimisen aikana, jotta voidaan mitata ohjelmien vaikutusta (ihmisoikeuskysymyksissä ja muissa edellä mainituissa asioissa saavutettu edistys, toiminnan merkityksellisyys, köyhyystilastojen muutokset sekä erityisesti vuosituhattavoitteet, täytäntöönpanoselvitykset jne.).

Viimeisin päivitys 12.06.2008

Top