Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Alueiden välinen ohjelma: strategia 2007-2013 ja alueohjelma 2007-2010

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Alueiden välinen ohjelma: strategia 2007-2013 ja alueohjelma 2007-2010

Alueiden välinen ohjelma liittyy eurooppalaiseen naapuruuden ja kumppanuuden välineeseen ja sen tarkoituksena on lujittaa Euroopan naapuruuspolitiikkaa (ENP) sekä aluetason vuoropuhelua ja yhteistyötä. Ohjelma koskee naapuruuspolitiikan kumppanimaita ja Venäjää sekä niiden ja Euroopan unionin välisiä suhteita. Ohjelmalla laajennetaan tehollisiksi osoitettujen yhteisön välineiden soveltamisalaa niin, että se kattaa kumppanimaissa toteutettavat strategia-asiakirjassa 2007-2013 ja alueohjelmassa 2007-2010 määritellyt ensisijaiset toimet.

ASIAKIRJA

Eurooppalainen naapuruuden ja kumppanuuden väline - alueiden välinen ohjelma - strategia-asiakirja 2007-2013, alueohjelma 2007-2010 (DE) (EN) (FR).

TIIVISTELMÄ

Alueiden välisestä ohjelmasta tuetaan Euroopan naapuruuspolitiikan (ENP) (DE) (EN) (FR) ja Venäjän kanssa tehdyn strategisen kumppanuuden tavoitteiden toteuttamista. Siinä keskitytään eurooppalaisen naapuruuden ja kumppanuuden välineen (ENPI) edunsaajamaiden keskinäiseen sekä kyseisten maiden ja Euroopan unionin välillä käytävään vuoropuheluun ja niiden yhteistyöhön.

ENPIin liittyvästä alueiden välisestä ohjelmasta myönnetään rahoitustukea toimiin, joiden toteutus alueiden välisellä yhteistyöllä lisää toimen näkyvyyttä, yhtenäisyyttä, vaikuttavuutta ja joustavuutta. Ohjelma edistää myös hallitusten, yliopistojen, kaupunkien ja alueiden merkitystä, kun pyritään toteuttamaan tehokkaasti aloitteita ja toimia ja lisäämään niiden vaikutuksia.

Ohjelmat

Alueiden välisen ohjelman ensisijaiset toiminta-alat määritellään strategia-asiakirjassa 2007-2013 ja alueohjelmassa 2007-2010. Kaudelle 2007-2010 määritellään viisi ensisijaista toiminta-alaa.

Uudistusten edistäminen EU:n antaman neuvonnan ja EU:n asiantuntemuksen avulla. Tässä yhteydessä tuetaan ENPIn edunsaajamaiden uudistuksia. Tämä työ perustuu kymmenen uuden jäsenvaltion siirtymäprosessin aikana saatuihin kokemuksiin, ja sen tärkeimmät osatekijät ovat:

  • Teknisen avun tiedonvaihtotoimisto (Taiex), joka tarjoaa kohdennetusti neuvontaa sekä asiantuntemusta erityisesti lainsäädännön lähentämisessä yhteisön säännöstöön;
  • tuki Keski- ja Itä-Euroopan maiden hallinto- ja johtamistavan kehittämiselle (SIGMA-ohjelma) (EN), jonka Euroopan komissio ja taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö (OECD) (EN) (FR) ovat käynnistäneet Euroopassa. Päämääränä on helpottaa taloudellista yhdentymistä EU:hun ja EU:n kanssa tehtävää poliittista yhteistyötä.

Korkea-asteen koulutusta koskevan uudistuksen ja opiskelijoiden liikkuvuuden edistäminen. Kyseessä on kumppanimaiden kehityksen, kansojen keskinäisen ymmärtämyksen ja henkilöiden välisten yhteyksien kannalta erittäin tärkeä. Kehyksenä korkea-asteen koulutusta koskevalle uudistukselle ja oppilaitosten välisen yhteistyön edistämiselle toimii Tempus -ohjelma. Opiskelijoiden ja opettajien liikkuvuuden edistämiseksi on tarkoitus perustaa apurahaohjelma käyttäen hyväksi Erasmus-ohjelman (DE) (EN) (FR) ja Erasmus Mundus -ohjelman ulkoisen yhteistyön (EN) yhteydessä saatuja kokemuksia. Kumppanimaille annetaan aiempaa enemmän vastuuta ohjelmien hallinnoinnissa.

Kumppanimaiden ja EU:n paikallistason toimijoiden välisen yhteistyön edistäminen kokemuksia ja osaamista vaihtamalla on yksi naapuruuspolitiikan perustavoitteista. Koska rakenteet puuttuvat vielä, laaditaan ensin demokraattisen hallintotavan ja kestävän alue- ja paikalliskehityksen tukemiseksi paikallis- ja alueviranomaisia koskeva yhteistyöohjelma.

Euroopan naapuruuspolitiikan ja Venäjän strategisen kumppanuuden täytäntöönpanon edistäminen erityisesti temaattisten osien, kuten energia- ja ympäristökysymysten ja infrastruktuurien osalta. Ohjelmasta tuetaan erityisesti alueiden väliseen tiedotukseen ja vuoropuheluun liittyviä toimia kumppanimaiden mielipidejohtajien ja kansalaisten keskinäisen ymmärtämyksen lisäämiseksi.

Investointihankkeiden edistäminen naapuruuspolitiikan kumppanimaissa. Tavoitteena on asettaa käyttöön varoja lisäinvestointeja varten EU:n ja sen naapurit käsittävän vaurauden ja hyvän naapuruuden alueen tukemiseksi. Lisävaroilla voidaan parantaa liikenne- ja energiainfrastruktuureja, jotka liittävät EU:n naapurimaihin, puuttua yhteisiin ympäristöongelmiin ja tukea kumppanimaiden sosioekonomista kehitystä.

Yksityiskohtaiset säännöt

Alueiden välisen ohjelman määrärahat kaudella 2007-2010 ovat 523,9 miljoonaa euroa, josta 40 miljoonaa euroa kohdennetaan ensimmäiselle, 218,6 miljoonaa euroa toiselle, 14,3 miljoonaa euroa kolmannelle ja 250 miljoonaa euroa viidennelle ensisijaiselle toiminta-alalle. Neljänteen tavoitteeseen kohdennettavien määrärahojen suuruus määräytyy naapuruuspolitiikan ja strategisen kumppanuuden kehittymisen mukaan.

Alueohjelmassa 2007-2010 esitetään kunkin ensisijaisen toiminta-alan odotetut tulokset:

  • oikeudellisen kehyksen ja sääntelykehyksen paraneminen ja niiden täytäntöönpano;
  • korkea-asteen koulutuksen uudistus ja nykyaikaistaminen kumppanimaissa sekä keskinäisen ymmärtämyksen lisääntyminen;
  • avoin valintamenettely liikkuvuus- ja apurahaohjelmissa; ohjelmien parempi näkyvyys;
  • kumppanimaiden tehokkaampi alue- ja paikallishallinto ja tiiviimmät yhteydet paikallis- ja alueviranomaisten välillä;
  • alueiden välillä toteutettavat tehokkaat toimet, tiedotus ja vuoropuhelu naapuruuspolitiikkaan liittyvän toiminnan tunnetuksi tekemiseksi.

Vaikutusten mittaamista varten kumppanit määrittelevät ohjelmien laadinnan yhteydessä tulosindikaattorit (kumppanuuksien lukumäärä, näkyvyys, kertomuksissa esitetty edistyminen, toimien erittely maan ja aiheen mukaan, toiminnan vaikuttavuus jne.).

Viimeisin päivitys 13.03.2008

Top