Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Rajat ylittävä yhteistyö 2007-2013

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Rajat ylittävä yhteistyö 2007-2013

Euroopan unionin naapurimaiden kanssa tehtävällä rajat ylittävällä yhteistyöllä pyritään edistämään aluekehitykseen sovellettavaa yhtenäistä ja integroitua toimintamallia, käsittelemään yhteisiä haasteita, takaamaan tehokkuus ja turvallisuus ulkorajoilla sekä edistämään paikallista yhteistyötä. Vuodet 2007-2013 kattavassa strategia-asiakirjassa ja vuosien 2007-2010 alueohjelmassa esitetään yhteistyön toteutuksen yksityiskohtaiset säännöt (ohjelmat, edunsaajat, rahoitusosuudet).

ASIAKIRJA

Eurooppalainen naapuruuden ja kumppanuuden väline - rajat ylittävä yhteistyö - strategia-asiakirja 2007-2013, alueohjelma 2007-2010 (DE) (EN) (FR).

TIIVISTELMÄ

Rajat ylittävä yhteistyö on yksi Euroopan naapuruuspolitiikan (DE) (EN) (FR) ja Venäjän kanssa solmitun strategisen kumppanuuden ensisijaisista tavoitteista. Sillä tarkoitetaan yhteistyötä, jota jäsenvaltiot ja EU:n rajanaapureina olevat, eurooppalaisesta naapuruuden ja kumppanuuden välineestä (ENPI) tuettavat maat tekevät maa- ja merirajoilla.

Rajat ylittävä yhteistyö koskee siis Itä-Eurooppaa, Etelä-Kaukasiaa ja Välimeren alueen eteläosaa, tarkemmin sanoen Algeriaa, Armeniaa, Azerbaidzania, Egyptiä, Georgiaa, Israelia, Jordaniaa, Libanonia, Libyaa, Marokkoa, Moldovaa, palestiinalaishallintoa, Syyriaa, Tunisiaa, Ukrainaa, Valko-Venäjää sekä Venäjää.

Tavoitteet ja ohjelmat

Raja-alueiden eroista ja sosioekonomisesta epätasa-arvosta huolimatta alueilla on vastassaan monia yhteisiä haasteita. Ne muodostavat rajat ylittävän yhteistyön painopisteet ja keskeiset tavoitteet:

  • Edistetään tasapainoista taloudellista ja yhteiskunnallista kehitystä yhteisen rajan kummallakin puolella sijaitsevilla alueilla. Erityistä huomiota kiinnitetään paikallistason kauppaan ja investointeihin, yhteisyritysten edistämiseen, matkailuun, paikallisiin infrastruktuuri-investointeihin sekä energia-, liikenne- ja viestintäalojen yhteistyöhön.
  • Vastataan yhteisiin haasteisiin ympäristö- ja kansanterveysasioissa ja järjestäytyneen rikollisuuden ennaltaehkäisyssä ja torjunnassa. Toimet liittyvät yhteiseen suunnitteluun ja valvontaan tai niillä parannetaan luonnonvarojen ja kalavarojen hoitoa ja jätehuoltoa. Vesien pilaantuminen on erittäin tärkeä kysymys jaetuilla merialueilla eli Itämerellä, Mustallamerellä ja Välimerellä. Tässä yhteydessä toteutetaan myös toimia, joilla kannustetaan käynnistämään tartuntatautien torjuntaan ja hoitoon liittyvä yhteistyö ja lisäämään yhteistyötä korruption, laittoman maahanmuuton ja ihmiskaupan torjunnassa.
  • Taataan turvallisuus ja tehokkuus rajoilla parantamalla rajavalvonnan käytännön toteutusta, kansainvälisen logistisen ketjun turvallisuutta sekä rajavalvonnan infrastruktuuria ja välineitä.
  • Edistetään paikallistason "kansojen välisiä" toimia rajaseudulla kansalaisyhteiskuntien välisiä yhteyksiä parantamalla. Koulutukseen, sosiaalisiin asioihin ja kulttuuriin liittyvällä yhteistyöllä voidaan edistää olennaisesti demokratiaa ja EU:n arvoja.

Rajat ylittävä yhteistyö käsittää kahdenlaisia ohjelmia:

  • Maarajat tai meriväylät. Ohjelmat koskevat maarajoihin ulottuvia tai tärkeiden meriväylien varrella sijaitsevia alueita. Niissä voi olla mukana kaksi tai useampia maita. Maarajoihin liittyviä ohjelmia on yhdeksän, ja ne liittyvät mm. seuraaviin alueisiin: Pohjoiskalotti/Venäjä, Karjala/Venäjä, Kaakkois-Suomi/Venäjä, Viro/Latvia/Venäjä, Liettua/Puola/Venäjä, Unkari/Slovakia/Romania/Ukraina. Meriväyliin liittyviä ohjelmia on kolme: Espanja/Marokko, Italia/Tunisia sekä Atlanttia koskeva yhteistyöohjelma.
  • Merialueet. Ohjelmat koskevat alueita, jotka ulottuvat EU:n ulkorajoilla johonkin kolmesta merialueesta (Itämeri, Mustameri ja Välimeri).

Aloitteissa voidaan tukeutua jo olemassa oleviin rakenteisiin, kuten rajat ylittävää yhteistyötä koskeviin hallitustenvälisiin komiteoihin (tällaisia kokouksia pidetään säännöllisesti Suomen ja Venäjän sekä Puolan ja Ukrainan välillä), alueellista yhteistyötä koskeviin hallitustenvälisiin elimiin (Itämeren valtioiden neuvosto, CBSS (EN), Mustanmeren taloudellisen yhteistyön järjestö, BSEC (EN) jne.) tai muihin alueellista yhteistyötä tai rajat ylittävää yhteistyötä varten perustettuihin yhteisöihin ja verkostoihin (Eurocities (EN), Euroregions (EN) jne.).

Yksityiskohtaiset säännöt

Kumppanit määrittelevät yhteiset ohjelmat paikallisella, alueellisella ja kansallisella tasolla ja esittävät niitä komissiolle. Yksityiskohtaisen ohjelmasuunnittelun lisäksi kumppanit vastaavat myös ohjelmien hallinnoinnista ja toteutuksesta. Jotta rajat ylittävällä yhteistyöllä saavutettaisiin hyviä tuloksia, on siis tärkeää, että kumppanimailla on poliittista tahtoa ja institutionaaliset valmiudet toteuttaa tavoitteet ja että ne tiedostavat oman vastuunsa. Myös kansalaisyhteiskunnan osallistuminen ohjelmiin on hyvin tärkeää.

Ohjelmat rahoitetaan eurooppalaisesta naapuruuden ja kumppanuuden välineestä, ENPI, (naapuruuspolitiikan edunsaajamaat) sekä Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) (jäsenvaltiot). Kaudeksi 2007-2010 suunniteltu rahoitus on 583,28 miljoonaa euroa (ENPI ja EAKR). Kaudella 2011-2013 sen odotetaan olevan 535,15 miljoonaa euroa. Vuonna 2010 on tarkoitus toteuttaa väliarviointi, ja tällöin varoja voidaan tarpeen mukaan mukauttaa ja arvioida uudelleen.

Odotetut tulokset ryhmitellään kolmeen ryhmään:

  • ohjelman tulokset kokonaisuutena, kuten tavoitteiden saavuttaminen, parempi koordinointi, osuuksien vaikuttavuus;
  • tulokset, jotka liittyvät keskeisiin tavoitteisiin (kestävä taloudellinen ja sosiaalinen kehitys, hallintokäytäntöjen paraneminen, haasteiden tunnistaminen ja vastaaminen niihin riittävällä ja tehokkaalla tavalla);
  • konkreettiset tulokset kumppanien määrittelemistä ohjelmista, esim. pitkäaikaiset yhteistyösiteet, verkostojen vahvistuminen, suurempi omavastuu ja sitoutuminen.

Ohjelmien vaikutusten mittaamista varten kumppanit määrittelevät ohjelmien laadinnan yhteydessä niille indikaattorit. Ne määritellään erikseen kullekin ohjelmalle ja sen kullekin tavoitteelle, jotka voivat koskea esimerkiksi alueellista kauppaa, sosiaalista kehitystä, rajaliikennettä koskevia tilastoja tai uusia yhteistyömahdollisuuksia. Muut indikaattorit ovat luonteeltaan yleisiä, kuten kumppanuuksien lukumäärä, menestyksekkäästi toteutettujen rajat ylittävien yhteistyöhankkeiden lukumäärä jne.

Taustaa

Rajat ylittävän yhteistyön puitteissa jatketaan aiempien ohjelmien (Tacis, MEDA, Phare, Interreg) yhteydessä aloitettuja rajat ylittävän yhteistyön ohjelmia. Kyseisistä ohjelmista saatujen kokemusten perusteella ENPIstä rahoitettavassa rajat ylittävässä yhteistyössä vastuuta jaetaan aiempaa enemmän ohjelmaan osallistuville toimijoille ohjelmasuunnittelua, hallinnointia ja toteutusta hajauttamalla. Tällä tavoin rajat ylittävä yhteistyö täydentää kahdenvälisellä tasolla työtä Euroopan naapuruuspolitiikan tavoitteiden saavuttamiseksi.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission asetus (EY) N:o 951/2007, annettu 9 päivänä elokuuta 2007, eurooppalaista naapuruuden ja kumppanuuden välinettä koskevista yleisistä määräyksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1638/2006 puitteissa rahoitettavien rajat ylittävien yhteistyöohjelmien täytäntöönpanosäännöistä [EUVL L 210, 10.8.2007]. Asetuksessa esitetään yksityiskohdittain rajat ylittävien yhteistyöohjelmien soveltamisala, sisältö ja rakenne sekä varainhoito ja arvioinnit.

Viimeisin päivitys 21.12.2007

Top