Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Andien yhteisön strategia vuosiksi 2007-2013

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html HU html PL html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Andien yhteisön strategia vuosiksi 2007-2013

Andien yhteisön strategia-asiakirjassa määriteltyjä alueellisen yhdentymisen tavoitteita ovat vakaus, taloudellinen ja sosiaalinen koheesio, huumekaupan torjunta ja kestävä kehitys. Niiden täytäntöönpanon yksityiskohdista määrätään vuosiksi 2007-2013 tehdyssä alueellisessa strategia-asiakirjassa ja vuosiksi 2007-2010 tehdyssä alueohjelmassa.

ASIAKIRJA

Euroopan yhteisö - Andien yhteisön strategia-asiakirja vuosiksi 2007-2013 (DE) (EN) (FR).

TIIVISTELMÄ

Alueellisessa strategia-asiakirjassa määritellään Euroopan unionin ja Andien yhteisön (Communidad andina, CAN (EN)) yhteistyön tavoitteet ja painopisteet vuosiksi 2007-2013. Tarkoituksena on vastata Andien yhteisön maiden kohtaamiin haasteisiin, joita ovat muun muassa demokratian, poliittisen vakauden, ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion periaatteiden kunnioittamisen lujittaminen, sosiaalinen koheesio, talouden kehitys, huumeiden torjunta ja ympäristönsuojelu. Tässä suhteessa alueellinen strategia-asiakirja täydentää alueen maakohtaisia strategia-asiakirjoja.

Alueellisen yhteistyön arvo on maiden yhteisessä osallistumisessa. Toisin sanoen alueellisen strategia-asiakirjan täytäntöönpano edellyttää kumppanimaiden eli Bolivian, Kolumbian, Ecuadorin ja Perun tahtoa tehdä yhteistyötä.

EU:n strategia

Alueellisen yhdentymisen edistämiseksi alueellisessa strategia-asiakirjassa määritellään toiminnan painopistealat niiden tarjoaman suhteellisen edun perusteella. Nämä painopisteet määritellään konkreettisesti vuosia 2007-2010 koskevassa alueohjelmassa.

Andien alueen yhteismarkkinoiden toteutuminen edellyttää alueen taloudellista yhdentymistä. Taloudellinen yhdentyminen myös helpottaisi EU:n ja Andien yhteisön välisiä neuvotteluja assosiaatio- ja vapaakauppasopimuksen tekemiseksi. Taloudellista yhdentymistä edistävät mm. seuraavat toimet:

 • kansallisten säännösten lähentäminen ja vastavuoroinen tunnustaminen;
 • tavaroiden ja palvelujen kaupan kehittäminen sekä kauppasuhteiden tiivistäminen mainittujen kahden alueen välillä;
 • tullausta ja kaupankäyntiä helpottavien toimenpiteiden edistäminen sekä alan kansainvälisten standardien hyväksyminen;
 • Andien yhteisön kiinnostavuuden lisääminen ulkomaalaisten sijoittajien silmissä.

Taloudellinen ja sosiaalinen koheesio edistävät luonnostaan köyhyyden, epätasa-arvon, työttömyyden ja syrjäytymisen torjuntaa. Tämän alan toiminnan erityiset tavoitteet ovat seuraavat:

 • syvennetään kattavaa Andien yhteisön sosiaalipolitiikan kehittämistä soveltamalla yhtenäistettyä lähestymistapaa taloudelliseen ja sosiaaliseen koheesioon;
 • tuetaan käytännön hankkeita sekä valtioiden rajat ylittäviä hankkeita;
 • liitetään sosiaalinen koheesio ja ympäristönsuojelu yhteen niin, että hankkeisiin sisällytetään luonnonvarojen kestävä hoito.

Huumeiden ja rikollisuuden torjunta ovat ensisijaisia tavoitteita alueella, joka on maailman suurin kokaiinin tuottaja. Tehokkailla torjuntatoimilla voidaan myös rajoittaa demokraattisten instituutioiden ja yhteiskuntarakenteen vakautta heikentäviä vaikutuksia. Huumeiden ja rikollisuuden torjuntaa edistävät mm. seuraavat toimet:

 • Andien yhteisön maiden yhtenäistetty lähestymistapa huumeiden torjuntaan, joka käsittää torjunnan ja ehkäisyn sekä kuntoutuksen;
 • täydentävien toimien edistäminen alueellisella ja kansallisella tasolla.

Strategian keskeisiä elementtejä ovat tässä yhteydessä Andien yhteisön maiden institutionaalisten valmiuksien lujittaminen ja alueen integroituminen maailmantalouteen.

Lisäksi toteutettujen toimien vaikutuksen vahvistamiseksi mainittujen painopisteiden mukaisissa hankkeissa yhdistyvät monialaiset kysymykset, kuten energia, liikenne, työllisyys, naisten ja miesten välinen tasa-arvo, alkuperäiskansojen oikeudet, kuluttajien oikeudet, hyvä hallintotapa ja ympäristön kestävyys. Kansalaisyhteiskunta osallistuu myös niiden täytäntöönpanoon.

Tarkemmat tiedot

Vuosia 2007-2013 koskevan alueellisen strategia-asiakirjan toteuttamiseen on varattu alustavasti 50 miljoonaa euroa kehitysyhteistyön rahoitusvälineen (DCI) puitteissa. Kaksi kolmasosaa näistä määrärahoista on tarkoitettu kattamaan vuodet 2007-2010 (alueohjelma I) ja yksi kolmasosa vuodet 2011-2013 (alueohjelma II). Määrärahat jakautuvat eri painopistealoille, jotka tarkistetaan vuonna 2010.

Alueohjelma käsittää myös ennusteen eri painopistealoilla odotettavissa olevista tuloksista:

 • kaupan ja investointien määrän kasvattaminen yhdennetyillä markkinoilla;
 • taloudellista ja sosiaalista koheesiota edistävien alueellisten ja kansallisten politiikkojen keskinäinen täydentävyys;
 • huumeiden torjuntatoimien tiivis koordinointi.

Taustaa

EU:n ja Andien yhteisön yhteistyö, joka aloitettiin vuonna 1969 tehdyllä Andien sopimuksella, on osa (Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 177 artiklan mukaista) kehitysyhteistyötä. Sillä on samat tavoitteet kuin ne, jotka on määritelty kehityspolitiikkaa koskevassa konsensuksessa ja Latinalaisen Amerikan kanssa luodun tiiviimmän kumppanuuden puitteissa. Vuosia 2007-2013 koskevan alueellisen strategia-asiakirjan tavoitteet ovat samat kuin edellisessä, vuosia 2002-2006 koskevassa alueellisessa strategia-asiakirjassa, josta saadut kokemukset on myös otettu opiksi uudessa strategia-asiakirjassa.

Viimeisin päivitys 01.04.2008

Top