Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Aasian strategia vuosiksi 2007–2013

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Aasian strategia vuosiksi 2007–2013

Vuosia 2007–2013 koskevassa alueellisessa strategia-asiakirjassa määritellään Euroopan unionin alueellisen yhteistyön tavoitteet Aasiassa. Tavoitteisiin kuuluvat alueellisen yhteistyön ja yhdentymisen vahvistaminen, politiikkaan pohjautuva yhteistyö ja taitotiedon kehittäminen ympäristö-, koulutus- ja terveysasioissa sekä kotiseudultaan siirtymään joutuneiden henkilöiden tukeminen. Strategia-asiakirjan ansiosta apu voidaan kohdistaa toimiin, joilla tavoitteet pyritään saavuttamaan, ja siihen sisältyvässä vuosien 2007–2013 alueohjelmassa myös määritellään yksityiskohtaiset täytäntöönpanosäännöt.

ASIAKIRJA

Euroopan komissio – Aasian alueellinen strategia-asiakirja 2007–2013.

TIIVISTELMÄ

Vuosia 2007–2013 koskevassa alueellisessa strategia-asiakirjassa määritellään Euroopan unionin (EU) ja Aasian yhteistyön tavoitteet ja painopisteet. Aasiaan kuuluvat Afganistan, Bangladesh, Bhutan, Filippiinit, Indonesia, Intia, Kambodža, Kiina, Laos, Malediivit, Malesia, Mongolia, Myanmar, Nepal, Pakistan, Pohjois-Korea, Sri Lanka, Thaimaa ja Vietnam.

Aasian haasteet

Poliittisella tasolla Aasialla, jota leimaavat Kiinan ja Intian asemien vahvistuminen, on useita hallintojärjestelmiä. Haasteet koskevat etenkin turvallisuutta, ydinaseiden leviämistä, demokratiakehitystä, ihmisoikeuksien kunnioittamista, työttömyyttä ja terveyttä; epävakaata tilannetta (Afganistanissa, Pakistanissa, Sri Lankassa ja Nepalissa); pakolais- ja maahanmuuttajavirtoja; työehtoja; luonnonkatastrofeja sekä ympäristönsuojelua.

Aasian talouskasvu on viimeisten 20 vuoden aikana ollut markkinoiden laajan avautumisen sekä mittavien taloudellisten uudistusten ansiosta voimakasta. Aasia on tällä hetkellä EU:n tärkein kauppakumppani. Suurin osa Aasian maista kuuluu Maailman kauppajärjestöön (WTO), kansalaisyhteiskunta on hyvin kehittynyt ja yrittäjyys on vahvassa nousussa. Tästä kehityksestä huolimatta sosiaalis-taloudellisten indikaattorien nousu on aiheuttanut tuloeroja, työpaikkojen luominen on hidastunut useissa maissa, kasvun hyödyt jakautuvat epätasaisesti ja institutionaaliset heikkoudet, luonnonkatastrofit ja infrastruktuurien heikkous hidastavat edelleen kehitystä.

Sosiaaliturva on Aasiassa heikko. Lapsityö, naisten asema ja köyhyys ovat mittavia haasteita, joihin on vastattava, samoin kuin äitiyskuolleisuus, lasten aliravitsemus, ihmisoikeusrikkomukset, sosiaaliturva, tartuntatautien määrän kasvu, terveysuhat, sukupuolten välinen epätasapaino, syrjintä jne. Etelä-Aasia on lähentynyt vuosituhannen kehitystavoitteita (vuosituhattavoitteet ) toisin kuin Itä-Aasia, jonka kehitys on ollut hitaampaa.

Aasia on maantieteellisesti hyvin moninainen. Ympäristö kärsii ylikansoituksesta, talouden nopeasta kasvusta, teollistumisesta, lainsäädännön ja sijoitusten puutteesta sekä suojelutoimenpiteiden riittämättömyydestä, minkä seurauksena luonnonvaroja käytetään kestämättömällä tavalla. Lisäksi ilmastonmuutos uhkaa pahentaa geologista ja ilmastollista epävakautta.

Vuosia 2007–2013 koskevan aluestrategian painopistealat

Strategian ensimmäisenä painopisteenä on vahvistaa alueellista yhteistyötä ja yhdentymistä. Sen mukaisesti EU tukee Asem-prosessin, Aasia–Eurooppa-säätiön (ASEF), Euraasian tietoverkon (TEIN), Etelä-Aasian alueellisen yhteistyön järjestön (SAARC), Etelä-Aasian vapaakauppa-alueen (SAFTA) ja Kaakkois-Aasian maiden liiton (ASEAN) puitteissa tehtävää työtä ja käytävää vuoropuhelua.

Toisen painopisteen mukaisesti tuetaan politiikkaan ja tietotietoon perustuvaa yhteistyötä ympäristö-, koulutus- ja terveysasioissa. Tällä painopistealalla pyritään edistämään kestävää kulutusta ja tuotantoa, ympäristöön liittyvää tavara- ja palvelukauppaa sekä tukemaan metsälainsäädännön noudattamista, metsähallintoa ja puukauppaa (FLEGT). Alan toimilla edistetään myös yhtäläisiä mahdollisuuksia, demokratian arvoja, oikeusvaltiota sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamista. Painopistealalla aluetta tuetaan myös lintuinfluenssan, uusien tautien ja patogeenien hallinnassa sekä aiotaan käynnistää rajat ylittävä terveysalan yhteistyö.

Kolmannella painopistealalla pyritään tukemaan kotiseudultaan siirtymään joutuneita henkilöitä auttamalla heitä palaamaan ja asettumaan kotimaahansa tai kolmanteen maahan. Tuella pyritään niveltämään hätäapu, kunnostustoimet ja kehitysyhteistyö ja tasoittamaan kuilua pakolaisille annettavan hätäavun ja pitkän aikavälin avun välillä. Toimet toteutetaan yhteistyössä ECHOn kanssa maaohjelmissa sovittujen operaatioiden puitteissa. Vähitellen muodostetaan paikallisia kumppanuuksia ja kehityskapasiteetti kasvaa.

Joitakin monialaisia kysymyksiä käsitellään aluetasolla tai tarpeen tullen osana jotain ohjelmakokonaisuutta (ihmisoikeudet, demokratia, hallinto jne.).

Yksityiskohtaiset säännöt

Aasialle vuosiksi 2007–2013 myönnetyt määrärahat ovat suuruudeltaan 5,187 miljardia euroa, josta 81 prosenttia osoitetaan maiden kehityksen tukemiseen, 16 prosenttia aluetukeen ja 3 prosenttia jää varantoon. Alueellinen strategia-asiakirja käsittää alustavan monivuotisen alueohjelman (tavoiteohjelma), joka muodostaa avun ohjelmasuunnitteluasiakirjan ja perustuu alueellisessa strategia-asiakirjassa esitettyjen tavoitteiden toteuttamiseksi määriteltyihin toimiin. Ensimmäinen tavoiteohjelma koskee ajanjaksoa 2007–2010 (400 miljoonaa euroa) ja toinen ajanjaksoa 2011–2013 (375 miljoonaa euroa). Alueellinen strategia-asiakirja täydentää jokaiselle Aasian maalle laadittuja kansallisia strategia-asiakirjoja sekä Keski-Aasialle laadittua alueellista strategia-asiakirjaa. Kehitysyhteistyön rahoitusväline (ICD) on voimassa olevan alueellisen strategia-asiakirjan nojalla myönnettävän avun pääasiallinen rahoituskehys.

Tuettavia toimia ovat ohjelmat, yhteydenpito, kokoukset, edistämistoimet, vuoropuhelu, hyvien toimintatapojen vaihto, asiantuntijakokoukset, alueellinen ja kolmen osapuolen välinen yhteistyö, seminaarit, konferenssit, workshopit, tutkimus, kumppanuustoiminta, tapaamiset, selvitykset, koulutus, opintomatkat, korkeakoulujen vaihto-ohjelmat sekä normien ja lainsäädännön yhdenmukaistaminen. Valintavaiheessa tuen piiriin voidaan ottaa myös muita toimia.

Toimien tehokkuuden arvioimiseksi määritellään tulosindikaattoreita. Niissä eritellään toimen tavoite, saavutetut tulokset ja edut kohderyhmittäin, välittömät vaikutukset sekä toimet, joita tavoitteiden saavuttamiseksi on vielä toteutettava. Toimien tulokset mitataan laadullisesti ja määrällisesti sekä indikaattoreiden avulla että käyttämällä muita todentamisperusteita ja täytäntöönpanomekanismeja. Kaikkien ohjelmien soveltamista valvotaan. Koko ohjelmaa koskeva välitarkastus tehdään vuonna 2009.

Tausta

Aasia ja Euroopan yhteistyö perustuu Eurooppa ja Aasia -tiedonantoon ja kehityspolitiikkaa koskevaan eurooppalaiseen konsensukseen, joiden päätavoitteena on köyhyyden poistaminen. Strategia-asiakirjalla varmistetaan näin vuosien 2005 ja 2006 strategia-asiakirjan painopisteiden, tulosten ja kokemusten jatkuvuus.

03.03.2015

Top