Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Brasiliaa koskeva strategia 2007-2013

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Brasiliaa koskeva strategia 2007-2013

Brasiliaa koskevassa strategia-asiakirjassa vuosiksi 2007–2013 määritetään Euroopan unionin kanssa tehtävän yhteistyön tavoitteet ja toimintaohjelma. Brasilian tarpeet huomioon ottaen on asetettu kaksi päätavoitetta: EU:n ja Brasilian suhteiden tiivistäminen ja ympäristönsuojelun edistäminen kestävän kehityksen puitteissa. Näiden kahden päätavoitteen pohjalta strategia-asiakirjassa esitetään toteutettavat toimet ja niiden täytäntöönpanosäännöt. Tämä asiakirja muodostaa myös suuntaviivat taloudelliselle avulle.

ASIAKIRJA

Euroopan komission Brasilian strategia-asiakirja vuosiksi 2007–2013 (EN).

TIIVISTELMÄ

Strategia-asiakirjassa annetaan strategiset kehykset Euroopan unionin ja Brasilian yhteistyölle vuosiksi 2007–2013. Siinä ehdotetaan otettavaksi käyttöön joustavia toimenpiteitä, joilla voidaan vähentää köyhyyttä ja parantaa maan taloudellista ja poliittista tilannetta sekä ympäristön tilaa.

Kaksi päätavoitetta on määritetty Brasilian tarpeiden pohjalta maan tilanteen tarkastelun jälkeen. Ensimmäinen tavoite on edistää henkilövaihtoja, kontakteja ja taitotiedon siirtoa EU:n ja Brasilian välillä, jotta voidaan lisätä sosiaalista osallisuutta, vähentää eriarvoisuutta ja syventää toisen osapuolen tuntemusta. Toisena päätavoitteena on tukea ympäristöhankkeita kestävän kehityksen puitteissa.

Poliittinen, taloudellinen ja sosiaalinen tilanne sekä ympäristön tila

Poliittisella tasolla Brasilia on vakiintunut demokratia. Maalla on kuitenkin vielä joitakin haasteita, kuten vakaiden parlamentaaristen enemmistöjen muodostaminen, kolmen hallintotason (liittovaltio, valtio ja kunnat) välisten yhteyksien vahvistaminen, korruption ja julkisen rahoituksen laittoman käytön torjunta, oikeusjärjestelmän ja julkisen hallinnon toiminnan parantaminen, ihmisoikeuslainsäädännön soveltaminen ja huumekauppaan ja sosiaaliseen syrjäytymiseen usein liittyvän väkivallan torjunta.

Taloudellisella tasolla maa on asettanut etusijalle makrotaloudellisen vakauden. Julkinen velka on vähentynyt huomattavasti, mutta se aiheuttaa kuitenkin edelleen ongelmia. Lisäksi yksityisiä sijoituksia vaikeuttavat korkeat korot. Brasilia on toisaalta kuitenkin erittäin aktiivinen ulkomaankaupassa.

Sosiaalisella tasolla sosiaaliset ja terveysindikaattorit ovat parantuneet. Opetuksen saatavuudessa on saavutettu edistystä, mutta maassa on vielä eroja opetuksen tasossa. Lisäksi vauraus ja tulot ovat jakautuneet erittäin epätasaisesti.

Brasilian luonto on yksi planeetan rikkaimmista. Maan on säilytettävä 6,5 miljoonan neliökilometrin suuruinen Amazonin alue ja toimittava metsien hävitystä, ilmastonmuutosta, vesivarojen laadun huononemista ja kaupunkien saastumista vastaan.

Kaksi päätavoitetta

Ensimmäinen tavoite on vahvistaa kahdenvälisiä suhteita. Tavoitteena on tukea EU:n ja Brasilian alakohtaisten vuoropuheluiden puitteissa toteutettavia hankkeita, joiden avulla voidaan edistää sosiaalista osallisuutta ja eriarvoisuuden vähentämistä. Varoja käytetään vuoropuheluiden tehostamiseksi ja toimiin, joilla parannetaan hallintoa ja kehitetään toimintalinjoja. EU:n ja Brasilian välisten suhteiden vahvistamisen tavoitteena on myös keskinäisen yhteisymmärryksen lisääminen ja EU:n julkisuuskuvan edistäminen Brasiliassa yliopistovaihdon avulla ja perustamalla Eurooppa-opintojen instituutti.

Toisena päätavoitteena on tukea ympäristöhankkeita kestävän kehityksen puitteissa. Koska Brasilian eliöyhteisö on mittakaavaltaan suuri ja sisältää runsaasti eläin- ja kasvilajeja, Brasilialla on tärkeä rooli keskusteltaessa maailmanlaajuisista ympäristökysymyksistä. Yhteistyöhön suunnatut varat onkin tarkoitettu kestävään kehitykseen. Tässä tarkoituksessa EU sitoutuu avustamaan Brasiliaa vuosituhannen kehitystavoitteiden saavuttamisessa ja biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen, ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen (FR) sekä Kioton pöytäkirjan sitoumusten noudattamisessa. EU tukee myös toimia metsien häviämisen estämiseksi ja luonnonvarojen hallinnoimiseksi kestävällä tavalla. Maaseudulla vallitsevaa köyhyyttä olisi viimeinkin vähennettävä merkittävästi, sillä se on yhtä aikaa luonnonvarojen vähenemisen syy ja sen seuraus.

Yksityiskohtaiset säännöt

Strategia-asiakirjan täytäntöönpanemiseksi on varattu 61 miljoonan euron määräraha kehitysyhteistyön rahoitusvälineestä . Kehitysyhteistyöstrategia määritellään kahdessa kansallisessa ohjelmassa, joista toinen kattaa vuodet 2007–2010 (65 prosenttia määrärahoista) ja toinen vuodet 2011–2013 (35 prosenttia määrärahoista). Koko ajanjakson 2007–2013 määrärahoista ehdotetaan myönnettäväksi 70 prosenttia kahdenvälisten suhteiden vahvistamiseen ja 30 prosenttia ympäristönsuojeluun.

Tuetut toimet ovat seuraavat: alakohtaisten vuoropuheluiden tukijärjestelmä; tiedotuskampanjat; EU:n ja Brasilian kansalaisjärjestöjen edustajien ja asiantuntijoiden osallistuminen; korkeakouluopetusohjelmat Brasiliassa (apurahat ja opettajavaihto); Eurooppa-opintojen instituutin perustaminen; toimet, joilla taataan paikallisväestön mahdollisuus viljellä maata, suositaan saastuttamatonta tuotantoa, ja lisätään tuloja sekä hyvinvointia.

Kunkin päätavoitteen puitteissa toteutettujen toimien tulokset on määritelty. Kahdenvälisten suhteiden vahvistamista koskevien toimien on johdettava alakohtaisiin vuoropuheluihin; instituutioiden, kansalaisjärjestöjen ja kummankin osapuolen sidosryhmien välisen yhteistyön vahvistamiseen; henkilövaihtojen ja yliopistojen välisen yhteistyön lisäämiseen; EU:ta koskevan tiedon jakamiseen sekä Eurooppa-opintojen aloittamiseen Brasiliassa.

Toisen päätavoitteen puitteissa toteutettavien ympäristönsuojelua koskevien toimien on johdettava vuosittaisen metsien häviämisen vähenemiseen; maaseudun köyhien asukkaiden tulojen lisääntymiseen; maan käyttöä koskevien strategioiden täytäntöönpanoon; oikeusvaltioperiaatteen parempaan noudattamiseen metsäalueilla; kestävän tuotannon lisäämiseen ja paikalliseen arvonmuodostukseen; paikallisen hallinnointikapasiteetin vahvistamiseen kestävän tuotannon edistämiseksi; uusien markkinointikanavien avaamiseen ja ympäristötoimia koskevan tutkimuksen tehostamiseen.

Tausta

Molempien osapuolten yhteistyö on EU:n tärkein tavoite. EU on Brasilian tärkein kauppakumppani ja suurin sijoittaja. Brasilia on merkittävä alueellinen toimija ja se pyrkii lisäämään kansainvälistä merkitystään. Kahdenväliset suhteet perustuvat pääasiassa EU:n ja Brasilian yhteistyötä koskevaan puitesopimukseen ja kattavat useita aloja.

Strategia-asiakirjassa pyritään jatkamaan kahdenvälistä yhteistyötä ja vuosia 2002–2006 koskevan strategia-asiakirjan sitoumusten toteuttamista. Kyseiset sitoumukset sisältyvät myös Mercosurin alueellisiin puitteisiin (EU:n ja Mercosurin yhteistyötä koskeva puitesopimus, vuosia 2007–2013 koskeva aluestrategia) sekä Latinalaista Amerikkaa koskevaan strategiaan 2007–2013.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille, annettu 30 päivänä toukokuuta 2007: Kohti EU:n ja Brasilian strategista kumppanuutta [KOM(2007) 281 lopullinen – ei julkaistu EUVL:ssä].

Viimeisin päivitys 12.06.2008

Top