Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Mercosurin alueellinen strategia vuosiksi 2007–2013

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Mercosurin alueellinen strategia vuosiksi 2007–2013

Mercosurin strategia-asiakirjassa määritellään Mercosurin ja Euroopan unionin yhteistyön painopisteet vuosiksi 2007–2013. Painopisteitä ovat Mercosurin vahvistaminen, kumppaneiden tulevan assosiaatiosopimuksen täytäntöönpano ja kansalaisyhteiskunnan osallistuminen yhdentymiskehitykseen sekä Mercosurin ja EU:n tunnettuuden ja näkyvyyden parantaminen. Tuki voidaan siis suunnata määriteltyjen toimien mukaisesti näiden painopisteiden saavuttamiseen. Samalla voidaan määrittää vuosiksi 2007–2013 tehdyn alueellisen strategia-asiakirjan täytäntöönpanoa koskevat yksityiskohtaiset säännöt.

ASIAKIRJA

Euroopan komissio – Mercosurin strategia-asiakirja vuosiksi 2007–2013 (DE) (EN) (ES) (FR).

TIIVISTELMÄ

Alueellisessa strategia-asiakirjassa määritellään Euroopan unionin ja Mercosurin yhteistyön tavoitteet vuosiksi 2007–2013. Pyrkimyksenä on tiivistää yhteistyötä niin, että EU:n ja kunkin Mercosur-ryhmään kuuluvan valtion eli Argentiinan, Brasilian, Paraguayn, Venezuelan ja Uruguayn välisessä yhteistyössä sekä maakohtaisissa asiakirjoissa otetaan huomioon alueellinen ulottuvuus.

Mercosurin haasteet

Mercosurin poliittinen ulottuvuus vahvistuu koko ajan, mikä edistää alueellista yhdentymistä ja johtajien halukkuutta liittää Mercosurin puitteissa käsiteltäviin kysymyksiin kasvu, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja ihmisarvo. Mercosurin edistysaskeleet ovat tärkeitä, vaikka taloudelliseen yhdentymiseen ei ole vielä päästy ja vaikka Mercosur-valtioiden välillä on kauppariitoja ja eroavaisuuksia. Alueen maiden kansainvälinen näkyvyys paranee, kun ne liittoutuvat muiden Etelä-Amerikan maiden kanssa. Tavoitteena on tehdä alueesta ja siihen kuuluvista maista keskeisiä maailmanluokan toimijoita Intian, Kiinan ja Venäjän rinnalle.

Mercosur on maailman neljänneksi suurin taloudellinen kokonaisuus, vaikka yksin Brasilia edustaa 79:ää prosenttia sen BKT:stä. Alueen maiden taloudet ovat elpyneet talouskriisien jälkeen erityisesti sen ansiosta, että niiden kilpailukyky on parantunut, ne ovat saaneet kauppaetuja, raaka-aineiden maailmanmarkkinahinnat ovat nousseet, vienti on vetänyt ja taloudellinen suhdanne on suotuisampi. Julkisen talouden tilaa parannettiin kriisivuosina inflaation vaikutusten rajoittamiseksi. Lukuisista edistysaskelista huolimatta Mercosurin maat ovat yhä alttiita maailmanmarkkinahintojen, korkotasojen ja maailmantalouden suhdanteiden heilahteluille, ja niiden julkinen talous on pahasti velkaantunut. Niiden on jatkettava rakenneuudistusten toteuttamista, julkisen talouden vakauttamista, köyhyyden vähentämistä ja tuloerojen kaventamista.

Vuosina 2002–2005 Mercosur-maiden välinen kauppa oli 15 prosenttia kaupan kokonaismäärästä. Ainoastaan Brasilian kaupan rakenne on suuntautunut maailmanmarkkinoille. Argentiina, Paraguay ja Uruguay ovat riippuvaisempia Mercosur-kumppaneistaan. Maailmankaupan osuus taas on ainoastaan 1,05 prosenttia kaupan kokonaismäärästä samalla aikavälillä. Mercosur yrittää kuitenkin – Brasilian vetämänä – monipuolistaa kauppavirtojaan alueella käytävän kaupan lisäämiseksi esimerkiksi allekirjoittamalla Mercosurin ja Andien yhteisön välisen vapaakauppasopimuksen. Suurin osa alueen kaupasta jakautuu kuitenkin edelleen NAFTAn ja EU:n kesken.

Alueella on toteutettu useita sosiaalisia, varsinkin terveyttä ja luku- ja kirjoitustaitoa koskevia uudistuksia. Alueen väestönkasvu on noin 1,1 prosenttia, mutta maiden välillä on suuria eroja. Talouskasvun avulla olisi pyrittävä korottamaan tuloja ja vähentämään köyhyyttä. Vuosien 1999–2002 laman vaikutus näkyy työttömyyden lisääntymisenä ja sosiaalisena syrjäytymisenä.

Alueen rikkaat ja monipuoliset ekosysteemit ovat uhanalaisia. On vahvistettava ympäristön, biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien suojelua koskevia aloitteita ja jatkettava pyrkimystä kestävään kehitykseen.

Vuosien 2007–2013 alueellisen strategian painopisteet

Ensimmäisenä painopisteenä on tukea sitä, että Mercosurista tulee instituutio, mikä puolestaan auttaa Mercosur-valtioita niiden pyrkimyksissä ottaa käyttöön Mercosurin lainsäädäntö ja soveltaa sitä viipymättä. EU:n kokemuksesta ja tuesta on hyötyä Mercosurin institutionalisoitumiselle hankkeissa, jotka koskevat Mercosurin parlamentin rakenteiden, pysyvän muutoksenhakutuomioistuimen ja sihteeristön kehittämistä.

Strategian toisena on painopisteenä on Mercosurin vahvistaminen sekä EU:n ja Mercosurin välisen, tulevaisuudessa tehtävän assosiaatiosopimuksen täytäntöönpano. On syvennettävä yhteistyötä kaupan ja talouden aloilla sekä vietävä päätökseen tulliliiton perustaminen, jotta edistyttäisiin yhdennettyjen aluemarkkinoiden luomisessa ja pystyttäisiin näin vahvistamaan Mercosuria.

Toisella painopisteellä pyritään käynnistämään alueellinen yhdentymisprosessi ja helpottamaan assosiaatiosopimuksen täytäntöönpanoa varsinkin kaupan alalla (muun muassa helpottamaan kauppa- ja tullimenettelyjä sekä hyväksymään kansainvälisiä standardeja). Kaupallisia näkökohtia ja kauppaa tukevaa apua käsitellään Mercosurin tasolla alueellisen strategia-asiakirjan puitteissa Mercosurin yhdentymissuunnitelmien mukaisesti. Jäsenvaltioiden erityispiirteet otetaan kuitenkin huomioon. Toimet liittyvät markkinoiden yhdentymisen tukemiseen, tuotantoon, elintarviketurvaan ja –hygieniaan, mikä edellyttää yhteisiä kasvinsuojelusääntöjä, ja ympäristön suojeluun.

Kolmannen painopisteen tavoitteena on lisätä ja parantaa osallistumista kansalaisyhteiskuntaan, alueellisen yhdentymisprosessin tuntemusta, keskinäistä ymmärrystä ja yhteistä näkyvyyttä. Alueellinen yhdentyminen tarvitsee jatkuakseen ja oikeutuksekseen kansalaisyhteiskunnan tuen. Kun samalla lisätään EU:n näkyvyyttä, lisätään myös niin sen tunnettuutta poliittisena toimijana kuin sellaisen yhdentymisen mallina, jossa otetaan huomioon myös muut kuin kaupalliset näkökohdat. Tästä syystä toimissa keskitytään erityisesti kymmenen EU:n ja Mercosurin tutkimuskeskuksen perustamiseen, koulutusta vuosina 2006–2010 koskevan toimintasuunnitelman täytäntöönpanoon, elokuva- ja audiovisuaalialaan sekä seminaarien ja työryhmien järjestämiseen kokemusten vaihtamiseksi.

Tarkemmat tiedot

Nykyinen alueellinen strategia-asiakirja käsittää alueohjelman, joka on ohjelmasuunnittelun asiakirja sitä tukea varten, jota myönnetään alueellisen strategia-asiakirjan kolmen painopisteen täytäntöönpanemiseksi määriteltyjen toimien perusteella. Alueohjelma laaditaan vuosiksi 2007–2010 sekä vuosiksi 2011–2013. Alueellinen strategia-asiakirja siis täydentää kullekin Mercosur-maalle laadittua maakohtaista strategia-asiakirjaa sekä Latinalaisen Amerikan [FR] strategia-asiakirjaa. Kahdella alueohjelmalla on varoja 50 miljoonaa euroa. Niistä 10 miljoonaa euroa myönnetään edelliseen strategia-asiakirjaan (2002–2006) perustuville, koulutukseen ja tietoyhteiskuntaan liittyville hankkeille ja 40 miljoonaa Mercosurin institutionalisoitumiseen (10 prosenttia varoista), alueen ja EU:n ja Mercosurin assosiaatiosopimuksen soveltamisen vahvistamiseen (70 prosenttia varoista) ja kansalaisyhteiskunnan osallistumiseen alueelliseen yhdentymisprosessiin (20 prosenttia varoista). Nykyinen alueellinen strategia-asiakirja sisältyy kehitysyhteistyön rahoitusvälineeseen.

Tuettavia toimia ovat: arvioinnit, ohjelmat, strategiat, selvitykset, koulutus, seminaarit, konferenssit, työryhmät, julkaisut, tilastot, henkilöstön ja virkamiesten koulutus, tutkintojen ja tutkimusprofessuurien luominen, yhteiset toimet, vuoropuhelu, tutkimus, pienaluetason yhteistyö sekä lainsäädännön ja standardien lähentäminen. Valintavaiheissa tuen piiriin voidaan ottaa myös muita toimia.

Toimien ja hankkeiden vaikutuksen mittaamiseksi määritetään myös tuloksia ja onnistumista mittaavia indikaattoreja. Tehokkuutta arvioivia indikaattoreja ovat luodut kumppanuudet, toteutetut toimet, luodut yhteiset politiikat, suoritetut elintarvikehygieniatarkastukset, järjestetyt kokoukset, konferenssit ja selvitykset tai lainsäädäntötekstit ja yhdenmukaistetut standardit.

Taustaa

EU:n ja Mercosurin välistä yhteistyötä säätelee alueidenvälinen EU–Mercosur-puitesopimus (esdeenfr). Yhteistyö on osa Rion huippukokouksessa (esdeenfr) asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja kehityskulkua sekä EU:n ja Latinalaisen Amerikan tiivistä kumppanuutta. Puitesopimuksella siis varmistetaan toiminnan jatkuvuus ja otetaan huomioon edelliseen, vuosiksi 2002–2006 laadittuun alueelliseen strategia-asiakirjaan (pdf) [EN] perustuvat painopisteet ja tulokset sekä siitä saatu kokemus.

See also

Euroopan ulkosuhdehallinto (EN) (ES) (FR).

Viimeisin päivitys 29.05.2008

Top