Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euro–Välimeri-alueen strategia ja alueohjelma vuosiksi 2007–2013

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Euro–Välimeri-alueen strategia ja alueohjelma vuosiksi 2007–2013

Välimeren alueen strategia-asiakirjassa määritellään tavoitteet ja konkreettiset toimintaohjelmat Euroopan unionin (EU) ja Välimeren alueen kumppanuusmaiden yhteistyölle. Alueellisessa strategia-asiakirjassa ja alueohjelmassa vuosiksi 2007–2013 esitetään täytäntöönpanon yksityiskohdat.

ASIAKIRJA

Eurooppalainen naapuruuden ja kumppanuuden väline (ENPI) – Euro–Välimeri-kumppanuutta koskeva alueellinen strategia-asiakirja vuosiksi 2007–2013 ja alueohjelma vuosiksi 2007–2013 (DE) (EN) (FR).

TIIVISTELMÄ

Alueellisessa strategia-asiakirjassa määritellään alueellisen yhteistyön tavoitteet ja painopistealueet Eurooppalaisen naapuruuden ja kumppanuuden välineen (ENPI) pohjalta vuosiksi 2007–2013.

 Tässä yhteydessä sen tarkoituksena on toteuttaa Euroopan naapuruuspolitiikkaa (ENP), jonka tavoitteena on syventää ja vahvistaa kumppanuutta Välimeren alueen maiden kanssa (Barcelonan prosessi) kahdenvälisiä suhteita laajemmalle.

Välimeren alueen poliittinen, taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristöä koskeva tilanne ovat alueelle haasteellisia. Alueellisen yhteistyön kautta alueen maat voivat vastata yhteisen edun kannalta tärkeisiin, etenkin rajat ylittäviin haasteisiin. Alueellinen strategia-asiakirja täydentää näin maakohtaisia strategia-asiakirjoja, joita on luotu Algerialle, Palestiinalaishallinnolle, Egyptille, Israelille, Jordanialle, Libanonille, Marokolle, Syyrialle ja Tunisialle.

EU:n strategia

Euroopan unioni (EU) pyrkii ylläpitämään ja tukemaan uudistusprosesseja Välimeren alueen kumppanuusmaissa. EU pyrkii myös edistämään vuoropuhelua maiden välillä tukemalla kansallisia poliittisia instituutioita eri välineiden mahdollistaman yhteistyön välityksellä.

Tämän mukaisesti alustavassa alueellisessa ohjelmassa määritellään ensisijaiset toiminta-alueet, jotka tuovat suhteellisen edun myötä lisäarvoa, joka voi vahvistaa Euro–Välimeri-kumppanuutta.

Yhteistyö oikeus-, turvallisuus- ja maahanmuuttoasioissa on alueellisen edun mukaista, ja siihen liittyviin toimiin kuuluu:

 • luottamusta lisäävät toimet, joiden ensimmäinen osa koostuu yhteistyön lisäämisestä väestönsuojelun piirissä, ja toinen osa rauhankumppanuudesta. Alueellisessa strategia-asiakirjassa ehdotetaan konkreettisesti esimerkiksi tukea kriisinhallintaan ja terrorismin torjuntaan liittyvien menettelysääntöjen täytäntöönpanoa
 • poliisia, oikeutta ja maahanmuuttoasioita koskeva osa, jolla pyritään lujittamaan aiempien ohjelmien piirissä saatuja tuloksia ja vahvistamaan yhteistyötä alkuperä-, läpikulku- ja kohdemaiden välisiä muuttovirtoja koskevissa asioissa. Tarkemmin sanottuna tämä osa kannustaa yhteydenpitoon, koulutukseen ja avunantoon niiden palveluiden välillä, jotka ovat vastuussa lain noudattamisen valvonnasta
 • politiikkojen analyysia koskeva osa, jonka tavoitteena on kehittää Euro-Välimeren ulkopoliittisten instituuttien verkosto (EN) (FR) sekä taloustutkimuksen instituutti.

Kestävä taloudellinen kehitys on ensisijainen tavoite Euro–Välimeri-vapaakauppa-alueen toteuttamiseksi vuoteen 2010 mennessä. Tähän tavoitteeseen kuuluu:

 • uudistusten ja investointien edistäminen sijoittajien houkuttelemiseksi
 • yhteistyö energian ja liikenteen sektorien infrastruktuuriverkostoissa
 • vapaakauppa-alueen ja etelä-etelä-akselin taloudellisen integraation toteuttaminen sekä alueen ympäristön kestävyyden varmistaminen
 • ympäristöohjelma, joka koskee etenkin meren saastumista.

Sosiaalinen kehitys ja kulttuurivaihto painottavat ihmisten kanssakäymistä sekä kumppanuutta koskevan tietoisuuden lisäämistä median välityksellä. Niiden olennaisimpia osia ovat:

 • sukupuolten välinen tasa-arvo ja kansalaisyhteiskunta; pyrkimyksenä on edistää aktiivista kansalaisuuden harjoittamista, vahvistaa miesten ja naisten tasa-arvoa ja kannustaa naisten aseman tunnustamiseen
 • tiedotus ja viestintä kumppanuuden ja ENP:n edistämiseksi ja EU:n ja alueen eri medioiden yhteistyön parantaminen
 • Euro-Välimeri-nuorisofoorumi (EN) (FR), jonka tarkoituksena on vahvistaa vuoropuhelua Välimeren molempien puolten nuorten välillä sekä nuorten integrointi ja aktiivinen kansalaisuus
 • kulttuurien ja kulttuuriperinnön välinen vuoropuhelu.

Kumppanuudet naapurimaiden kanssa edistävät merkittävästi integraatiota EU:n kanssa, vahvistavat kaupallisia suhteita ja tiivistävät yhteistyötä turvallisuuden saralla. Kumppanuusmaiden omavastuullisuus ja oma halukkuus ovat kuitenkin tärkeitä, jotta kumppanuudet ovat tehokkaita.

Yksityiskohtaiset säännöt

Alustava budjetti vuosiksi 2007–2010 on 343,3 miljoonaa euroa.

Alustavassa alueohjelmassa vuosiksi 2007–2013 esitetään toimintaohjelmia jokaiselle painopistealueelle. Tässä yhteydessä siinä määritellään suoritusindikaattorit, joilla voidaan mitata ohjelman tehoa sekä odotettuja tuloksia, joita ovat:

 • luottamuksen palauttaminen yhteiskuntaan ja yhteiskuntien välille vahvistamalla kansalaisyhteiskuntaa ja rajat ylittäviä suhteita
 • Euro–Välimeri-alueen poliisiyhteistyön ja oikeudellisen yhteistyön verkostojen lujittaminen
 • siirtotyöläisten ja heidän perheidensä sosiaalisen integraation tukeminen
 • investointihankkeiden määrän kasvattaminen sekä uusien työpaikkojen luominen alueellisen investointien edistämishankkeen ansiosta
 • energiamarkkinoiden integraation lisääminen, luotettava energianjakelu sekä verkkojen liitäntöjen ja uusiutuvien energianlähteiden kehittäminen
 • julkiset tiedotuskampanjat ympäristönsuojelusta.

Tausta

Ulkopolitiikkansa tavoitteiden mukaisesti EU edistää hyvinvointia, yhteisvastuullisuutta, turvallisuutta ja kestävää kehitystä sekä demokratiaa ja ihmisoikeuksia maailmassa. Vuonna 2003 käynnistetty ENP pyrkii saavuttamaan näitä tavoitteita edistämällä hyviä naapuruussuhteita. Tätä varten ENPI, ENP:n rahoitusväline vuosiksi 2007–2013, tukee ENP:n kumppanuusmaita alueellisen ja rajat ylittävän integraation muodossa. EU pyrkii myös saavuttamaan vuosien 2002–2006 MEDA-ohjelmassa määritetyt tavoitteet, ja se ottaa oppia siitä saadusta kokemuksesta.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille, annettu 4 päivänä joulukuuta 2006, Euroopan naapuruuspolitiikan lujittamisesta [KOM(2006) 726 lopullinen – ei julkaistu EUVL:ssä].

Viimeisin päivitys 20.05.2008

Top