Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ulkoasiainministerien kokous Valenciassa ja sen laatima toimintasuunnitelma

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Ulkoasiainministerien kokous Valenciassa ja sen laatima toimintasuunnitelma

1) TAVOITE

Tavoitteena on syventää ja vahvistaa Marseilles'n ministerikokouksessa tehtyjä päätöksiä ja esittää aloitteita Euro-Välimeri-kumppanuuden jatkamiseksi ja kehittämiseksi kaikilla osa-alueilla.

2) ASIAKIRJA

Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille, annettu 13 päivänä helmikuuta 2002, Valenciassa 22.-23. huhtikuuta 2002 pidettävän Euro-Välimeri-alueen ulkoasiainministerien kokouksen valmistelemiseksi [SEK(2002) 159 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä].

3) TIIVISTELMÄ

Tiedonannossa on tarkoituksena kartoittaa Euro-Välimeri-kumppanuudessa saavutettua edistystä. Edistystä on saavutettu erityisesti assosiaatiosopimusten sarjan kehittämisessä Välimeren kumppanien kanssa, etenemisessä kohti Euro-Välimeri-alueen vapaakauppaa, MEDAn kohdentamisessa strategisiin tavoitteisiin, MEDAn alueellisen yhteistyön kehittämisessä sekä poliittisen vuoropuhelun ylläpitämisessä.

Tiedonantoon sisältyy useita suosituksia, jotka koskevat yhteistyötä politiikan ja turvallisuuden alalla, vapauden, oikeuden ja hyvän hallintotavan alalla, yhteiskunnallisissa, kulttuurisissa ja inhimillisissä asioissa, kansalaisyhteiskunnan alalla sekä talous- ja rahoituskumppanuutta ja kumppanuuden hallinnointiin liittyvien institutionaalisten järjestelyjen uudistamista.

Politiikan ja turvallisuuden alalla tehtävän yhteistyön alalla komissio ehdottaa, että poliittista vuoropuhelua vahvistettaisiin järjestämällä poliittisten päättäjien tapaamisia. Komissio kannattaa myös terrorismin torjumisen tehostamista kansainvälisten asiakirjojen, yhteisen lähestymistavan etsimisen sekä Euro-Välimeri-alueen tiedotus- ja yhteistyöverkoston avulla. On myös edistettävä ihmisoikeuksien ja demokratian kunnioittamista Välimeren kumppanimaissa ja käsiteltävä näitä kysymyksiä kaikessa Euroopan unionin ja kumppanimaiden välisessä yhteydenpidossa sekä sidottava MEDA-ohjelman määrärahat näillä aloilla tapahtuneeseen edistykseen.

Komissio ehdottaa, että kumppanit sopisivat Euro-Välimeri-alueen rauhaa, oikeutta ja hyvää hallintotapaa koskevan alueellisen ohjelman yleisestä kehyksestä. Ohjelman tarkoituksena olisi erityisesti helpottaa vuoropuhelua oikeudellisissa asioissa sekä järjestäytyneen rikollisuuden, laittoman siirtolaisuuden ja ihmiskaupan torjuntaa, laillisen siirtolaisuuden hallintaa ja siirtolaisyhdyskuntien kohtelua koskevissa asioissa.

Yhteiskunnallisen, kulttuurisen ja inhimillisen kumppanuuden alalla komissio ehdottaa, että kulttuurien ja sivilisaatioiden välisen vuoropuhelun edistämiseksi perustetaan Euro-Välimeri-säätiö, jota rahoitetaan jäsenvaltioiden, komission ja Välimeren alueen kumppaneiden varoilla. Koulutuksen alalla komissio ehdottaa, että Tempus-ohjelmaa sekä NETDAYS- ja eSchola-aloitteita laajennetaan Välimeren kumppanimaihin. Lisäksi komissio ehdottaa uusia aloitteita, joilla kehitetään ammatillista koulutusta ja parannetaan naisten mahdollisuuksia talouselämässä (parannetaan naisten pääsyä työmarkkinoille ja osallistumista niihin sekä edistetään naisten asemaa liiketoiminnassa).

Talous- ja rahoituskumppanuuden alalla komissio suosittelee pyrkimystä etelä-etelä-kaupan yhdentymiseen ja tukee Välimeren kumppaneiden (erityisesti Agadirin prosessissa Marokon, Tunisian, Egyptin ja Jordanian) välisen vapaakauppa-alueen luomista sekä paneurooppalaisen alkuperäsääntöjärjestelmän (johon kuuluvat Euroopan unionin maat, EFTA-maat ja ehdokasmaat) laajentamista Välimeren kumppanimaihin. Komissio suosittelee myös palvelujen kaupan vapauttamista koskevien neuvottelujen painopistealueiden määrittelemistä.

Lisäksi komissio ehdottaa vastavuoroista markkinoille pääsyn parantamista maataloudessa, infrastruktuurien kehittämistä ja yhteen liittämistä liikenne- ja energia-alalla, Euro-Välimeri-alueen sisämarkkinoita koskevien politiikkojen ja sääntelyn yhdenmukaistamista sekä kestävän kehityksen ja korkeatasoisen ympäristönsuojelun turvaamista.

Rahoitusvälineiden alalla komissio ehdottaa, että MEDA-ohjelman lisäksi luotaisiin uusi rahoitusväline tai perustettaisiin Euro-Välimeri-alueen pankki, jonka tavoitteena olisi edistää yksityissektorin kehitystä Välimeren kumppanimaissa.

Komissio kehottaa lisäämään kansalaisyhteiskunnan osallistumista kumppanuuteen.

Euro-Välimeri-kumppanuuden institutionaalisten näkökohtien osalta komissio ehdottaa, että jäsenvaltiot nopeuttaisivat assosiaatiosopimusten ratifiointia siten, että sopimukset saataisiin ratifioitua kahden vuoden kuluessa. Komissio ehdottaa myös Euro-Välimeri-komitean toiminnan tehostamista säännöstöä koskevissa kysymyksissä sekä talouspolitiikkaa koskevan vuoropuhelun vahvistamista sekä kahdenvälisellä että alueellisella tasolla.

4) täytäntöönpanotoimet

5) jatkotoimet

Viides Euro-Välimeri-kokous pidettiin 22. ja 23. huhtikuuta 2003 Valenciassa, ja paikalla olivat 15 jäsenvaltion sekä Algerian, palestiinalaishallinnon, Kyproksen, Egyptin, Israelin, Jordanian, Maltan, Marokon, Tunisian ja Turkin ulkoasiainministerit. Libanon ja Syyria eivät osallistuneet kokoukseen. Paikalla olivat myös YUTP:n korkea edustaja ja neuvoston pääsihteeri Solana, komission jäsen Patten sekä kutsuvieraina Libyan, Arabiliiton, Mauritanian ja Pohjois-Afrikan arabivaltioiden liiton edustajat.

Ministerit hyväksyivät yksimielisesti toimintasuunnitelman, jolle annettiin nimeksi Valencian toimintasuunnitelma. Se kattaa Barcelonan prosessin kolme osa-aluetta eli politiikan, talouden sekä yhteiskunnan ja kulttuurin. Toimintasuunnitelmaan sisältyy useita aloitteita, jotka perustuvat enimmäkseen komission 13. helmikuuta 2002 antamaan tiedonantoon.

Politiikan ja tuvallisuuden osa-alueella toimintasuunnitelmassa pyritään vahvistamaan poliittista vuoropuhelua ja tehostamaan sitä ottamalla vuoropuheluun ensimmäistä kertaa myös turvallisuutta ja puolustusta koskevat kysymykset. Toimintasuunnitelmassa vahvistetaan myös rauhaa ja vakautta koskevan peruskirjan laatimishankkeeseen liittyvä vanhempien virkamiesten toimeksianto, jolla näitä kehotetaan jatkamaan hanketta heti kun poliittinen tilanne sen sallii. Toimintasuunnitelmassa todetaan, että on tärkeää soveltaa terrorismin torjunnassa monenvälistä lähestymistapaa, ja ehdotetaan, että poliittista osa-aluetta vahvistetaan asteittain luomalla yhteinen strateginen kieli ja kehittämällä ennalta ehkäiseviä diplomaattisia järjestelmiä.

Talouden ja rahoituksen osalta toimintasuunnitelmassa muistutetaan tavoitteesta luoda Euro-Välimeri-vapaakauppa-alue vuoteen 2010 mennessä, ja tuetaan Agadirin prosessia, jolla pyritään luomaan vapaakauppa-alue Marokon, Tunisian, Egyptin ja Jordanian välille. Toimintasuunnitelmassa kannatetaan Toledossa järjestetyn kauppaministerien kokouksen päätelmien täytäntöönpanoa ja tuetaan alueellisen yhdentymisen yhteydessä kaupallisia kysymyksiä käsittelevän työryhmän perustamista sekä Välimeren kumppaneiden osallistumista paneurooppalaiseen alkuperäsääntöjärjestelmään. Toimintasuunnitelmassa korostetaan palvelujen vapaakauppa-alueen kehittämistä, Euro-Välimeri-alueen laajuisten infrastruktuurien ja yhteyksien merkitystä (liikenne-, energia- ja tietoliikenneverkkojen alalla) sekä Euro-Välimeri-alueen sisämarkkinoita ja niihin liittyvää politiikkojen ja säännösten yhdenmukaistamista. Toimintasuunnitelmassa painotetaan myös tarvetta kumppanuuden kestävää kehittämistä koskevan strategisen kehyksen luomiseen.

Rahoitusyhteistyön osalta toimintasuunnitelmassa korostetaan MEDA-ohjelman hallinnon parantamista ja pidetään myönteisenä vahvistetun investointivälineen käyttöönottoa Euroopan investointipankissa (EIP) yksityissektorin infrastruktuurien ja investointien kehittämiseksi. Lisäksi siinä todetaan, että vuosi tämän rahoitusvälineen käyttöönoton jälkeen tutkitaan saatujen kokemusten arvioinnin pohjalta mahdollisuutta perustaa Välimeren alueen kumppaneiden toivoma Euro-Välimeri-alueen pankki (EIP:n tytärpankki, jonka toiminnasta vastaisi pääasiassa EIP).

Yhteiskunnallisten, kulttuuri- ja inhimillisten asioiden osalta toimintasuunnitelmassa hyväksytään alueellinen oikeus- ja sisäasioita koskeva työohjelma sekä siirtolaisuutta ja siirtolaisten yhteiskuntaan sopeuttamista käsittelevän ministerikokouksen järjestäminen. Suunnitelmassa myönnetään erityisesti kulttuurien välisen vuoropuhelun edistämisen merkitys ja päätetään luoda Euro-Välimeri-säätiö, jonka tavoitteena on tukea kulttuurien välistä vuoropuhelua, sekä hyväksytään asiaa koskeva toimintaohjelma. Toimintasuunnitelmassa pyritään myös parantamaan työllisyyttä ja koulutusta sekä naisten asemaa talouselämässä ja tehostamaan kansalaisyhteiskunnan osallistumista kumppanuuteen. Näin ollen korkeakouluopetusta koskevaa Tempus-ohjelmaa on laajennettu Välimeren etelänpuoleisiin kumppaneihin.

Kumppanuuden institutionaalisten näkökohtien osalta toimintasuunnitelmassa suositellaan kumppanuuden parlamentaarisen ulottuvuuden lujittamista perustamalla Euro-Välimeri-alueen parlamentaarinen edustajakokous. Toimintasuunnitelmassa suositellaan myös Euro-Välimeri-komitean rakenteen uudistamista siten, että kumppanit voisivat osallistua mahdollisimman tehokkaasti sovittujen ohjelmien, toimien ja hankkeiden suunnitteluun, seurantaan ja arviointiin.

Viimeisin päivitys 31.05.2006

Top